ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         LỜI DẠY CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

          Bn Đo may duyên đng thy h́nh trng ny: Chúng ta không thế ǵ đnh hành tàng người ny hay, người kia d, người ny nên, người kia hư. Nhiu điu ta ngó thy trong cnh ny khác hn vi khuôn lut vô h́nh, chúng ta chng thế nào đoán trước được. Bn Đo thy người bn nh ơn Thiêng Liêng ca Đc Chí Tôn, ơn riêng ban cho người bn y. Người y có Người chí thân là mt Đng cm quyn trng h trên Hư linh tc là Diêu Tŕ Cung Tht Nương, Bn Đo nói rơ Người y là Vương Quang Kỳ chú rut ca Tht Nương vy. Người m Đo mà chng biết Đo là ǵ hết, đi theo mt tư tưởng ca nn chánh giáo do Đc Chí Tôn đnh quyết tư tưởng ca Người y, và c hành tàng nếu chúng ta thy, ta s lên án là T Đo Bàn Môn chc hn vy.

           L thay! Khi Bn Đo quay li ḍm thy nhiu bn rơi xung Bích Hi khóc lóc, c̣n người đó có Thiên Phc, ging h́nh măo Giáo Sư, li áo tt dt vai, măo cm nơi tay, bn qun ct trn đi ngt ngơ, ngt ngưỡng cười mt ḿnh không biết cười cái ǵ, đi ngang qua Bát Quái Đài như không vy.

TRỌN TÂM TÍN NGƯỠNG ĐỨC CHÍ TÔN TH̀ VÔ BÁT QUÁI ĐÀI KHÔNG QUYỀN LỰC NÀO NGĂN CẢN ĐƯỢC:

         y các bn đ biết, du hành tàng ca người v hu vi thy trái hn nn chơn giáo Đc Chí Tôn mà trn tâm tín ngưỡng Ngài, ta đoán không đng, người th Thiên phc áo măo, du không thế ǵ mc vô được, duy cm nơi tay đi ngang vô Bát Quái Đài không quyn lc nào ngăn cn được. Chúng ta nên ly bài hc y, đng đ trong tâm, đừng phê b́nh công kích. Thong ta có phn s dy d đ d́u dt c các phn t Thánh th ca Đc Chí Tôn và chúng ta có được quyn ly oai nghiêm ca ḿnh t́m phương thế nào dy d đng hiu biết v phn h́nh th và phn hn ca toàn con cái Đc Chí Tôn; ngoài ra không có quyn ǵ công kích t kiêu, ḿnh bt quá là mt phn t trong Thánh th ca Ngài mà thôi, không đng quá t tôn t trng. Ca Thiêng Liêng chúng ta có nhng linh hn, thong may duyên to nhiu linh hn na, tc nhiên ta có quyn năng d́u dt con cái ca Đc Chí Tôn tr v trong đường li khai phá ca Người, y là phn s ca chúng ta đó.

          Phận sự, khi nào nói đến phn s th́ không có quyn s hu chi riêng ca ḿnh nơi đó; chng phi quyn hành riêng tư ca ḿnh, th́ không có lư do được t kiêu. T làm phn s, nếu nói chánh đáng na th́ bt quá là cái máy Thiêng liêng ca Đc Chí Tôn, mnh yếu ti nơi Người điu khin, không phi ti chúng ta có quyn t ch t, kiêu ǵ mà đat được. Chúng ta có quyn thay thế làm thy, làm cha ca con cái Đc Chí Tôn, chúng ta không có quyn làm ch s đày đa, bt h làm nô l. Chng phi v́ công nghip vĩ đi hay là công nghip ti cao ca ḿnh mà tr li khi r các chơn linh xung thế gian ny, nếu các bn không gi cho nó công b́nh, y cũng không phương thoát khi ti đó. Bi nó là phương pháp tr lon vy.

·       HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

        Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh Đêm 8 tháng 9 năm Mậu Tư (10/ 10/ 1948 ) về “Con đường Thiêng liêng Hằng sống”.

              

                    Cao Dai Holy See (rear sight)                                           Photo by HX

                

                                                        Hộ Pháp Đường                         Photo by HX

 

                                                      DĨ ÂN BÁO OÁN

          Bn Đo nói mt thế gian ny, chưa có mt nhân cách nào đă thit hin đng "Dĩ ân báo oán" mà Hi Thánh đă làm đng, du rng Thánh th Đc Chí Tôn không có quyn khen ai, không có quyn ch trích ai, hay bày ti ca ai, nếu như thế chúng ta đng phép có phm cách phê b́nh bài trích ta, th́ ta nên bài trích ta mà thôi, quyn năng y có th dy cho cơ đi bt kh năo và giúp ích cho Thánh th Đc Chí Tôn lm đó vy, nhưng mà chính ḿnh ta buc phi cm ta không đng làm như vy, thiên h có nhiu điu khen mà chê cũng ngm ming, vn có nhiu điu chê ch có nut bun ngi mà chu.

          Dĩ ân báo oán, có mt người nào thế gian ny mà dám dang tay đưa bàn tay ḿnh, đưa bàn tay nhân t vô đi đó, tha th c ti t́nh ca k nghch, ri c̣n có th hip tác vi h đng, có ai làm được chưa? Mà trong ca Thiêng liêng ca Đo, con cái ca Đo s làm đng, có ai biết k nghch phá Đo, giết Đo và hi Đo v́ cái tôn ch bt công ca h, h đ mưu hàng ngày tn dit cho được Đo Cao Đài mà Hi Thánh dám cho con cái ca Đo Cao Đài hip tác cùng h, không nói rng cu văn c lp trường nguy him ca h, chưa có ai làm đng nhng điu làm đó, chng h bao gi Thánh th Đc Chí Tôn nói trong ming, mà cũng không bao gi t ca ming Thánh th Đc Chí Tôn tht ra, ch đ ngm cho toàn c thiên h hiu ly mà thôi.

        À! Bây gi hi ra cái hành tàng ca Đo đương nhiên bây gi, đi phó cùng t́nh trng ca đi thế nào, dám chc Thánh th Đc Chí Tôn đnh cho mt đường li nào khác th coi, trong khi ḿnh không khen đng mà cũng không chê đng, ch đ ḿnh đng trong cái lp trường dung ḥa mà thôi, lp trường dung ḥa y s b bao biếm nh, s b trích đim bi v́ cái sng ca Thánh th Đc Chí Tôn, hành vi ca Đc Chí Tôn nó trong thi gian và không gian, nó trong lch s nhơn loi, ch không phi ngoài cá nhân hay là c nước, ch đ trong không gian và thi gian s gii nghĩa cho h biết rơ ràng hơn mà thôi.

·       HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

Trích đáp từ của Đức Hộ Pháp với các cơ quan Chánh Trị Đạo trong dịp Lễ Sinh Nhựt của Đức Ngài tại Hộ Pháp đường ngày 5 tháng 5 Ất mùi (1955).

                                             CHƠN PHÁP LÀ G̀?

1-Chơn pháp là ǵ có biết không?

Là không di trá chng hai ḷng.

Là khuôn lut pháp Thy truyn dy,

Là mi Đo Tri gng lp công.

Là chn Tây ninh ngun ci gc,

Là nôi chánh giáo Đo truyn thông.

Là tâm tích đc ngôn ḥa ái,

Là hnh thương đi M ngóng trông.

                          *

2-Chơn pháp là ǵ có nh không?

Là con mt Đng phi tâm đng.

Là cây có ci t́nh sâu đm,

Là nước mt ngun biết T tông.

Là khi thương yêu t́nh trn gi,

Là cân công lư đ cân ḷng.

Là cây thước Đo đo t́nh bn, 

Là chiếc đũa thn rơ đc trong.                     

                                       HỒ NGUYỄN

Tài liệu trên đây được trích trong Tạp Chí ÁNH SÁNG PHƯƠNG ĐÔNG # 16 (2014).

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000