ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẺ PHÁ RỐI NỀN AN NINH TRẬT TỰ LÀ AI?

Phạm Thanh B́nh

         Từ lâu, đọc qua báo chí của cơ quan thông tin chính thống nhà nước tôi thường nghe các cụm từ: “Bọn phá Đạo”, “Bọn lợi dụng tự do tín ngưỡng”, “Bọn gây mất an ninh trật tự”, “bọn bị thế lực thù địch xúi giục” v.v. tôi rất giận các cái “bọn” đó! Tại sao họ không lo tuần túy tu hành? Tại sao họ lợi dụng tín ngưỡng để làm rối loạn trật tự anh ninh xă hội? Tại sao? và tại sao??

         Tôi luôn trăn trở để t́m hiểu coi họ là ai? Và họ muốn ǵ? T́m hoài mà chưa thấy! Đến nay nhân dịp đọc Thông báo của Chức Sắc HTĐ (ngày 25-6-Bính Thân) tôi mới biết được họ là ai!

         Trích nội dung thông báo: “…Công An cho chúng tôi biết, đồng thời đề nghị chúng tôi thông báo với đồng đạo liên quan đến việc giữ ǵn tro cốt của Thất Nương và 12 tro cốt thân nhân của Đức Bà phải di dời tro cốt này ra khỏi Báo Ân Đường THC trong thời gian sớm nhất.
Nếu không di dời, phía Hội Thánh có Ban Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản trực thuộc đến Báo Ân Đường THC giải quyết sẽ có sự xô xát, hổn loạn, đổ máu xảy ra với những người ǵn giữ tro cốt làm mất an ninh trật tự tại đây, lúc đó Công An phải vào cuộc để can thiệp và xử lư vụ việc.”.

         Như vậy câu giải đáp đầu tiên cho tôi biết, kẻ làm mất trật tự an ninh để công an phải vào cuộc là “phía Hội Thánh có Ban Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản trực thuộc”. Bọn bị thế lự thù địch xúi giục là ai? Việc “đến Báo Ân Đường THC giải quyết sẽ có sự xô xát, hổn loạn, đổ máu xảy ra” này đă được công an biết trước nên mới báo với Chức Sắc HTĐ như thế. Biết trước sao không có biên pháp ngăn chận mà đợi xảy ra mới vào cuộc? Cái này theo luật h́nh sự Việt Nam là vi phạm. Ai đă xúi giục “Hội Thánh có Ban Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản trực thuộc” làm thế? Câu giải đáp dành cho mọi người tự hiểu. Trong phạm vi bài này tôi chỉ gói gọn việc t́m hiểu ai là kẻ phá Đạo mà thôi như đề bài đă nêu “KẺ PHÁ RỐI AN NINH TRẬT TỰ LÀ AI?” Câu hỏi này đă có lời giải đáp. Đọc qua Thông báo này mới cho nhơn sanh thấy ai là kẻ thực tu và ai là kẻ phá rối an ninh trật tự!

C̣n việc di dời tro cốt đi nơi khác theo thiển kiến của tôi rất dễ xử lư:

         1- Do vi bằng tại Vạn Pháp Cung th́ việc di dời sẽ do Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định. “Hội Thánh do Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản” chỉ là Hội Thánh Cửu Trùng Đài nên chưa đủ chức năng giải quyết, phải có ư kiến của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài mới đủ. Chừng nào có Hội Thánh Lưỡng Đài là do Ông Đầu Sư Thượng Tám Thạnh quyết định chứ không ai khác! Cứ hỏi Ông ấy!

         2- Nếu “Hội Thánh do Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản” quyết định dùng lực lượng đến giải quyết có thể gây xô xát đổ máu th́ theo ư tôi (nếu tôi là thân nhân của tro cốt đang là công dân nước ngoài) th́ sẽ rước tro cốt của Thất Nương và thân nhân về Pháp quốc là êm chuyện. V́ “Hội Thánh do Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản” đă không đồng ư cho gởi tạm tại Báo Ân Đường th́ không c̣n cách nào khác. Vậy đề nghị Quư thân nhân của Thất Nương nên chuẩn bị thủ tục xin phép Chánh Phủ để di dời Bà về Pháp v́ có thể HTĐ sẽ không đủ sức ǵn gữ được tốt với số người cố t́nh giải quyết bằng cách gây xô xát mà Công An biết trước này.

       Nay kính,


                 Thánh Địa, ngày 02-07-Bính Thân (dl 04-08-2016)

PHẠM THANH B̀NH

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634