ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỮ CHO C̉N HAY GIỮ CHO MẤT?

Phạm Thanh B́nh

 

       Đă giữ th́ phải c̣n, chứ làm ǵ giữ lại mất? Đây là một vấn đề vô cùng ư nghĩa trong nền Đại Đạo. Về phương diện vật chất, đồ vật được ǵữ th́ tất nhiên phải c̣n, cơ hội đánh mất rất ít khi xảy ra.

       Nhưng về phương diện tinh thần không hẳn theo quy luật này. Càng giữ càng dễ bị mất. Hoàn cảnh, thời thế đổi thay, người có trách nhiệm nếu thiếu nhạy bén, nắm bắt và uyển chuyển một cách sáng tạo th́ vật giữ vẫn có thể bị mất như thường.

       V́ thế trong Pháp Chánh Truyền ĐĐTKPĐ, Đức chí Tôn lập có qui định Quyền Thống Nhứt của Đầu Sư như sau: “QUYỀN THỐNG NHỨT:- Khi minh thệ rồi Đầu Sư đặng cầm quyền luôn cả về Chánh trị cùng Luật lệ.

       Nhờ quyền lớn lao này: Đầu Sư sẽ có đủ thế lực mà ngăn ngừa tà quyền hại Đạo. Thảng gặp cơn nguy biến mà ba chánh Chánh Phối Sư không đủ sức chống ngăn, th́ Đầu Sư đặng dùng quyền Thống Nhứt ấy mà điều khiển Hội Thánh. Cả chức Sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải phục mạng dầu cho Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải vậy…(hay).”(trích PCT). Hội Thánh Anh gồm có Giáo Tông-Hộ Pháp và Đầu Sư Đầu Sư được quyền thống nhứt phải được Giáo Tông và Hộ Pháp cho phép. Hội Thánh Em được qui định sẳn trong Pháp Chánh Truyền. Chánh Trị Sự cũng có trách nhiệm nắm quyền thống nhứt trong địa phận được qui định.

       Để đối phó với t́nh thế trong lúc loạn Đạo. lúc ấy dù cho Giáo Tông-Hộ Pháp cũng phải phục mạng quyền thống nhứt… Nên lịnh và luật của Giáo Tông và Hộ Pháp ban hành từ thử có thể tạm thời hoăn thi hành cho qua cơn loạn đạo. Chánh Trị Sự là Đầu Sư Em, tức đồng quyền cùng Đầu Sư nhưng chỉ trong phạm vi của ḿnh trách nhiệm là một Hương Đạo. Có nghĩa là Chánh Trị Sự cũng có được ban cho nắm quyền thống nhứt để trị b́nh việc Đạo trong Hương Đạo của ḿnh. Giáo Tông và Hộ Pháp em cũng phải cúi đầu tùng lịnh.

       Cái cần nhận định minh bạch hiện nay, t́nh h́nh đạo sự đang trong trong “loạn thế” hay “b́nh thời”?

       Cũng nên giải thích cho rơ hai khái niệm loạn thế và b́nh thời để người tầm hiểu dễ thông cảm cho việc làm khó khăn của vị Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo đang gánh chịu hiện nay mà ra tay vùa giúp.

       Không như xă hội, loạn gây ra do chiến tranh, thiên tai, địch họa. b́nh là khi chiến tranh kết thúc… Trong Đạo  hai khái niệm loạn b́nh được hiểu khác hơn. B́nh là khi luật pháp của Đạo được tôn trọng, các cấp Hành Chánh Đạo thi hành phận sự được hanh thông trôi chảy. Loạn là khi LUẬT PHÁP Đạo bị rẻ rúng, thượng hạ tôn ti bất phân. Lễ nghi phong cách truyền thống trong Đạo bị xem thường. Chức sắc trọng quyền hơn trọng Đạo, hiện tượng lấy quyền lấn đức, lấy mạnh hiếp yếu có xảy ra thật sự trong cửa Đạo.v.v.

       Với các định nghĩa như vậy, hiện nay ĐĐTKPĐ của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế không thể được xem là b́nh thời được. Nhứt là từ khi Hiến chương 1997 ra đời thành lập một Hội Thánh mới không tùng Pháp Chánh Truyền. Rồi, tiếp theo đó Hội Thánh này dùng quyền buộc mọi tín đồ phải hợp thức hóa tức là đồng ư với mối đạo mới ngoài giáo pháp.

       Nếu khẳng định được cả nền Đạo nói chung và từng địa phương Đạo nói riêng đang trong thời kỳ loạn Đạo th́ quư vị Đầu Sư anh và em có quyền áp dụng các biện pháp tạm thời để bỉnh cán cơ Đạo. Đôi khi các biện pháp tạm thời ấy có khác hơn các Thánh Lịnh, lời dạy, lời phê của thượng quyền để cho cơ Đạo được trị b́nh .

       Thực tế hiện nay. Cấp Hành Chánh Đạo nhỏ nhứt là Hương Đạo c̣n một số nơi giữ được quyền của Hội Thánh, đa số đều buông tay, quên lời minh thệ, mặc cho cơn lốc danh lợi quyền lôi cuốn. Riêng cấp Tộc Đạo, Châu Đạo th́ hầu như không c̣n nơi nào được giữ trọn vẹn. Có thể vị Đầu Tộc cố giữ th́ bị các Hương trực thuộc không c̣n phục tùng. Nên Tộc Đạo chỉ có danh mà không có thực.

       Như vậy thực tế cho thấy, bề trên của Hương Đạo không c̣n cấp nào giúp đỡ hay dạy dỗ. Do đó những việc thời b́nh chỉ có trung ương hoặc cấp Châu, cấp Tộc được làm, cấp Hương Đạo không được quyền làm, nay có một chút đổi thay. Cấp trung-ương th́ bị Bàng Môn Tả Đạo chiếm, canh cải một cách công khai lộ liểu, nhơn sanh cấp dưới v́ giữ lời minh thệ đă không tùng cái lẽ trái Đạo đó. Nên tự ḿnh cấp Hương phải xoay sở như thế nào để giữ được tín đồ trong hương khỏi thất thệ, được trên thuận dưới ḥa, trong ấm ngoài êm, cùng các chuẩn mực Luật Pháp và nghi tiết truyền thống của Đạo tại Hương Đạo ḿnh. Những nghi thức cúng tế, có thể thừa quyền trung ương thực hiện tại địa phận của ḿnh cho nhơn sanh lễ bái.

Một bức h́nh có giá trị lịch sử trong Đại Đạo

trong thập niên 20 thế kỷ 21.

(ảnh fb Tràng Truong)

       Một người bạn cho tôi xem một bức h́nh có ba vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ Chí Tôn  cúng Tiểu Đàn lễ vía Đức Thượng Sanh năm Đinh Dậu 2017 tại một Thánh Thất xa xôi với lời b́nh như sau: “Từ khi mở đạo đến nay là 92 năm, lần đầu tiên tại một thánh thất cúng Đàn kỷ niệm Thượng Sanh mà có 3 chức sắc HTĐ dự cúng… Thất này lớn hơn Sài G̣n.…(trích facebook của Tràng Trương 22-4-2017..”

        Trước khi lư giải lời b́nh của Tràng Trương, tôi xin thành thật cảm ơn facebooker Tràng Trương đă đăng một tấm h́nh vô cùng quư giá ấy. Làm sao mà bạn có được tấm h́nh đó? Hay chính bạn cũng có mặt trong đàn cúng tiểu đàn ấy?

       Sau lời b́nh của Tràng Trương kèm theo bức h́nh là các lời comment vô bổ thiếu đạo đức. Tuy nhiên trong đó có một lời comment đáng được chú ư đă cung cấp cho cộng đồng hiểu đây là một Thánh Thất ngoài sự kiểm soát của Hội Thánh khiếm Chơn Thần (HT-KCT) hiện nay. Thánh Thất này được xây dựng năm 2002, th́ tất nhiên không thể xây dựng lậu không được nhà nước cấp phép. Vấn đề làm sao một Thánh Thất đồ sộ như trong h́nh của Tràng Trương được xây dựng hợp pháp mà lại không bị HT-KCT khống chế? Đó là do chư Đạo hữu đă hết ḷng v́ Đạo v́ Thầy v́ lời minh thệ đă đồng tâm đấu tranh bằng pháp lư của nhà nước để giữ cho được chơn truyền của Chí Tôn từ Phụ, nên đă thắng sự xâm nhập bạo lực của HT-KCT ngoài giáo pháp chơn truyền.

       Quay trở lại bức h́nh ba vị Chức Sắc HTĐ đứng chầu lễ trong Thiên phục, tôi nhận xét như sau:

       Trước khi vào vấn đề chánh, tưởng cũng nên nhắc lại khái niệm Tam Thể Xác Thân.

       - Con người th́ có ba thể: phàm thể, chơn thần và linh hồn. (Tinh-Khí-Thần)

       - Đạo Cao Đài Ngọc Đế có ba Đài: Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và Bát Quái Đài tượng trưng cho tinh-khí-thần của Đạo.

       Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần của Đạo, luôn gắn liền giúp đở và kiểm soát mọi hành tàng của Cửu Trùng Đài là xác Đạo. Dù xác có nhiểm bẩn, ô trược, đam mê đắm say hồng trần th́ chơn thần cũng thân cận và giúp đỡ. Xác với hồn tuy hai mà một, nhưng tuy một mà hai. Nên không thể rời bỏ nhau. Nếu thiếu Chơn Thần th́ xác thân mất sinh lực phải chết. Nếu chơn thần thiếu thể xác th́ không thể nương tựa học hỏi để tấn hóa. Nên Chơn Thần và Thể Xác không thể tách rời nhau, càng không thể là kẻ thù của nhau. Nếu có tách rời nhau được chăng là do chủ động thể xác muốn (liều ḿnh tự vận không màng thảo ngay). Chơn thần không khi nào muốn bỏ hay tách rời thể xác.

       Trong cửa Đạo thời nào cũng vậy, Cửu Trùng Đài luôn muốn tự tác tung hoành rời khỏi khuôn phép do  Hiệp Thiên Đài nắm giữ.. Ngược lại Hiệp Thiên Đài không bao giờ bỏ mặc cho Cửu Trùng Đài đi vào con đường mê lộ thất pháp.

       Trong cá nhân một xác thân, khi con người ngừng thở, chơn thần cũng chưa thoát khỏi xác chết ấy, nếu nơi nào c̣n ấm trong cơ thể, chơn thần tụ về đó để bảo vệ. Nên trước khi tẩn liệm, ban Tẩn liệm có phát hiện trong tử thi c̣n ấm th́ phải ngưng ngay, v́ người ấy chưa chết. chơn thần chưa ĺa khỏi khác xác.

       Trở lại, cơ chế Đạo hiện nay, Cửu Trùng Đài quyết định từ bỏ HTĐ, (gần đây trên các diễn dàn đă nói đến rất nhiều xin miễn nhắc lại) nên coi như Xác đạo đă chết bằng phương pháp liều ḿnh tự vận. Tuy nhiên cơ thể Đại Đạo chưa thật chết hẳn. Vẫn c̣n một vài nơi c̣n ấm, nên HTĐ nương theo đó mong hồi sinh cho cả cơ thể Đại Đạo.

       Thánh Thất Chi Lăng, nơi mà ba vị Chức Sắc HTĐ dự lễ cúng Vía Đức Thượng Sanh 26-3-Đinh Dậu vừa qua là một trong những nơi c̣n ấm trong cơ thể Đạo đă t́m cái chết.

       Cửu Trùng Đài có hệ thống Hành Chánh Đạo phân chia địa phận, nhưng Hiệp Thiên Đài th́ không nên có thể đi bất cứ nơi đâu trong cơ thể để bảo vệ sự sống, sự khôn ngoan cho xác thân của Đạo. Nên việc Chức Sắc HTĐ về một Thánh Thất địa phương chầu lễ nhứt là lễ những tiền bối trong HTĐ là điều vô cùng hợp lư và hợp luật Đạo.

       Tràng Trương là thế hệ sanh sau đẻ muộn, cứ tưởng 92 năm nay CS/HTĐ chỉ cúng ở trung ương, nên không biết rằng trước năm 1975 mỗi Châu Đạo đều có Pháp Chánh Địa Phương . V́ vậy các CS/HTĐ dự cúng tại Thánh Thất địa phương mỗi kỳ đàn là chuyện b́nh thường. Trong Đạo có nhiều giai đoạn rối ren qua nhiều thời điểm khác nhau CS/CTĐ không thể đảm đương. Tất cả đều nhờ CS/HTĐ bỉnh cán trị b́nh. Có lúc ba Thời Quân HTĐ phải qua nắm quyền hành chánh giúp CTĐ để trị loạn. Đạo không tiến triển suông sẻ 92 năm như bạn tưởng đâu Tràng Trương ạ!

       Tựa bài: Giữ cho c̣n chứ không phải giữ cho mất, là ư nghĩa làm sao? Thật sự có một vài cá nhân dị nghị việc về địa phương cúng tế (đăng điện) Đức Thượng Sanh nên đă dùng văn bản thỉnh giáo của Ông Chí Thiện Mai Ngọc Nhiểu  được Đức Hộ Pháp phê chuẩn để trích điểm.

       Thật ra 40 năm qua ngày lễ đăng điện cúng tế Đức Hộ Pháp Thượng Sanh, Thượng Phẩm đều vắng bóng. Sau khi hiến chương 1997 ra đời th́ tại Ṭa Thánh có cúng tế trở lại. Nhưng chỉ cúng có vía Đức Hộ Pháp, Lễ vía Đức Thượng Sanh và Thượng Phẩm th́ bỏ hẳn. Chủ lễ không phải do Hội Thánh của Chí Tôn đảm nhận. Đó là tổ chức phàm trần, người tín đồ không kể là của Đạo. Nên lễ đăng điện cúng ba vị HTĐ coi như đă mất đối với tín đồ c̣n tùng luật pháp. Giờ đây, nơi Thánh Thất địa phương xa xôi khi có điều kiện th́ thể hiện việc cúng tế ấy để trụ vững đức tin cho chư môn đệ sở tại và lân cận tham dự. Chúng ta giữ Đạo là giữ cho c̣n cái di tích cúng tế ấy cho hậu thế lưu truyền học hỏi noi gương. Nếu khăng khăng lấy lời phê của ĐHP làm căn cứ trích điểm, th́ ta vô t́nh cản trở nhơn sanh bày tỏ sự kính mến với Quư Ngài Hộ Pháp, Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Q. Giáo Tông. Vă lại như trên đă phân tích, hiện nay chỉ cấp Hương Đạo là cao nhứt trong lúc các cấp trên bị thúc phược. Nếu không cúng tế khi có điều kiện là một điều vô cùng thiếu trách nhiệm, đó là giữ cho mất. (mất cái ngày lễ Vía bậc tiền khai Đại Đạo trong thời Đạo loạn, mất cái sức sống của chư đồng Đạo đă tích lủy bấy lâu). Cái quyền thống nhứt trong Hương Đạo được PCT ban cho Vị CTS địa phương, nếu không vận dụng là có tội với tiền bối.

       Từ trước, Hội Thánh Lưỡng Đài HTĐ và CTĐ vẫn cho các địa phương xa Ṭa Thánh thiết lễ cúng Tiểu Đàn các bậc tiền khai hữu công cùng Đại Đạo. Nếu có hạn chế th́ duy dâng lễ phần thế Đạo mà thôi.

       Hiện tại, chủ quyền Đại Đạo đă bị tà quyền cướp đoạt. Có một số ít c̣n giữ được các ngày lễ truyền thống này trong thời loạn đạo có đáng bị trích điểm chăng?

       Căn cứ vào lời phê của Đức Hộ Pháp trên tờ thỉnh giáo của Ông Chí Thiện Mai Ngọc Nhiểu, Khâm Châu Đạo Phước Thiện Mỹ Tho như sau:

       “ Phải cúng đàn như nơi Đền Thánh và các… hữu công cùng Đạo…mà thôi. C̣n quí vị hữu công cùng Hội Thánh là v́ phận sự Đền thờ Phật Mẫu Ṭa Thánh…Lễ Hội Yến Diêu Tŕ là lễ đặc biệt Hiệp Thiên Đài chủ quyền và chỉ…tại Đền thờ Phật Mẫu Ṭa Thánh mà thôi…”.

       Đức Hộ Pháp đă dạy rất rơ: Những bậc hữu công cùng Đạo th́ các nơi được cúng như ở Ṭa Thánh. Các bậc hữu công cùng Hội Thánh th́ trách nhiệm của Đền Thờ Phật Mẫu Trung ương. Đức Hộ Pháp, Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Q. Giáo Tông là những bậc đại công khai sáng nền Đạo, có lẽ người cố ư dùng Tờ Thỉnh Giáo để làm cơ sở b́nh phẩm việc các địa phương cúng kỹ niệm chư Tiền bối đă nhầm lẫn hai Bậc hữu công cùng Đạohữu công cùng Hội Thánh là giống nhau chăng?

       Nếu những ai lên tiếng b́nh phẩm việc cúng tế ở địa phương là sai và chỉ có Trung ương mới được quyền cúng, nên tự hỏi ḿnh đang giữ như vậy có phải là giữ cho mất hay không?  

Thánh Địa, ngày 27 tháng 4 năm Đinh Dậu

PHẠM THANH B̀NH

 

 

    * Tờ thỉnh giáo có lời phê của ĐHP: 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634