ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỨC QUAN ÂM THỂ HIỆN CHO SỰ TỪ HOÀ

 VÀ NHẪN NẠI

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh

đêm 18 tháng 2 năm Kỷ Sửu (1949)

 

            Hôm nay là ngày vía Đức Quan Âm Bồ Tát. Bần Đạo đă thường nói nơi cửa thiêng liêng hằng sống, Đức Quan Âm Bồ Tát là một Đấng ở trong gia tộc sang trọng oai quyền hơn hết. Cái nguyên căn của Ngài do nơi pháp thân của Từ Hàng sản xuất. Quan Âm đến thời đó chỉ rơ cho chúng ta biết nguyên căn của ḿnh, Quan Âm là cái thời gian của luật tạo càn khôn thế giới, ấy là một chơn linh cao trọng đó vậy; cũng như Đức Lư Thái Bạch là một chơn linh của ánh sáng, hào quang thái cực khi đă hiện ra tức nhiên bóng đèn chúng ta ngó thấy khối lửa có ánh sáng kia tức nhiên là Đức Lư Giáo Tông. 

            Đức Quan Âm Bồ Tát đă cầm quyền Nhứt Trấn Oai Nghiêm. Chẳng cần luận thuyết, cả thảy đều cùng biết cái quyền oai của Ngài vĩ đại như thế này, nhứt là phái nữ nên để ư bài giảng này cho lắm. Vả chăng thời gian, chúng ta sẽ nói thời gian mà thôi, chúng ta phải kiên nhẫn và từ ḥa, nếu chúng ta hấp tấp hay lật đật th́ chẳng hề khi nào chúng ta để thời gian đến trước mặt chúng ta đặng. 

            Chơn linh của Người tức nhiên thể tánh của Người, chứng tỏ rằng: Một Đấng đă có 52 kiếp trong trái địa cầu 68 này, và có dám nhận trọng trách lớn lao hơn hết, là buổi trái địa cầu này nó chưa có thoát xác của nó, là nó đầu kiếp lụng lại cho tới đệ tứ chuyển ngày nay. Đức Quan Âm Bồ Tát đă cầm quyền điều khiển trong Càn Khôn Vũ Trụ này từ thử đến giờ đă 52 kiếp. 

            Ngài đă đầu thai thế gian này mấy kiếp, v́ có tánh đức từ ḥa và tinh thần đạo pháp mà thôi, tỷ như Bạch Vân Ḥa Thượng, Bạch Vân là ai? Bạch Vân là Ngài, ngày nay Ngài ở trong cửa Đạo, trong một cơ quan trọng yếu của Tam Kỳ Phổ Độ này. 

            Bạch Vân Hoà Thượng kiếp trước là Đức Quan Âm Bồ Tát đầu kiếp ở bên nước Tàu trước, rồi mới đầu kiếp ở bên xứ Việt Nam, ta kêu là Thanh Sơn Đạo Sĩ tức nhiên là Trạng Tŕnh đó vậy. Thanh Sơn Đạo Sĩ đầu kiếp bên Pháp là Ralagode Bourgall. 52 kiếp có một kiếp hệ trọng có thâm t́nh với ṇi giống Việt Nam ta hơn hết, chúng ta có hạnh phúc lắm mới được Ngài đầu kiếp trong nước ta hai lần, lần thứ nhứt đầu kiếp làm người đàn bà tức nhiên Thị Kính, chúng ta đă biết Quan Âm là ai rồi. 

            Bởi vậy cho nên buổi Tam Kỳ Phổ Độ này, Đức Chí Tôn đă chọn lựa một Đấng cao trọng cho đến mặt địa cầu 68 này, có lẽ chúng ta đều biết danh Ngài hết, nhứt là Ngài lựa chọn một Đấng có thâm t́nh với ṇi giống chúng ta hơn hết, cái tánh đức từ ḥa yêu ái của Ngài, chúng ta đừng kiếm Đức Quan Âm đâu xa hơn là Thị Kính. Kiếm cái đức Thị Kính như thế nào, th́ tánh đức trạng thái của Quan Âm như thế ấy. Tánh đức của Ngài là từ ḥa, nhẫn nhục, hiền lương, ân tha mọi điều oan khúc, chịu nổi, thắng nổi thời gian là Đức Quan Âm.  

            Đức Quan Âm, chơn linh của Ngài là thời gian cho nên tánh đức của Ngài không bao giờ thối tâm ngă ḷng hay bật rật, gấp rút, lật đật. Bà là người điềm tỉnh, bởi thế cho nên Bà đầu kiếp người ta vu oan đủ mọi điều, nhưng tánh đức từ ḥa nhẫn nại của Bà vẫn chịu nỗi đủ phương diện khổ năo và oan khúc, chịu nỗi thế t́nh, ấy là một vị Trạng sư đắc lực và oai quyền nơi cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống bảo vệ cả phái nữ vậy. 

             Chúng ta lấy làm hạnh phúc lắm, Bần Đạo lấy làm mơ vọng và Bần Đạo nói quả quyết rằng: Rất hạnh phúc cho chơn linh kẻ nào được là gia tộc của Ngài, gia tộc vinh hiển tối cao tối trọng trên cửa Thiêng Liêng Hằng Sống, dầu bên cửa Tiên Oai hay là bên cửa Cực Lạc Thế Giới cũng thế. Bần Đạo nói quả quyết rằng: Ngài là một Đấng mà Phật Mẫu yêu ái hơn hết, tôn trọng hơn hết. 

Trích từ quyển BÀI ĐỌC SAU ĐÀN CÚNG

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634