ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn 

Bài 9: Thế nào là Tu?

Bạch Sinh 

       Bạch Sinh mời quư đồng Đạo nghe lời Đức Chí Tôn dạy chữ Tu: 

       “Nếu cả thế gian này biết tu, th́ thế gian có lẽ cải lư Thiên đ́nh mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá-nhân biết tu, th́ là Thiên đ́nh cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi. 

       Tu là chi ? Tu là trau giồi đức-tính cho nên hiền, thuận theo ư Trời đă định trước.”

       (TNHT ngày 12 tháng 6 Bính-dần (21-7-1926) SAIGON (tại nhà CAO THƯỢNG PHẨM, Q2 trang 5)

       Thế gian thường nói cửa miệng rằng: Đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ cả. V́ câu này nên người ta không thấy cái quư trọng của  Đạo Trời trong buổi ân xá của Tam Kỳ Phổ Độ. Chữ Tu nói chung chung quá, nhiều người không biết đích xác Tu là làm ǵ? 

       Lời t́m hiểu thêm: 

       Muốn hiểu chữ Tu theo ư nghĩa của Tam Kỳ Phổ Độ, thiết tưởng chúng ta cũng nên xem qua Luật Tu của Tam Kỳ Phổ Độ. Mời quư vị xem lại một điều trong Tân Luật. 

        Trích dẫn Tứ Đại Điều Qui của Tân Luật dạy TU: 

       1) Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ ḥa người. Lỡ làm lỗi phải ăn năn chịu thiệt. 

       2) Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên ḿnh mà làm nên cho người. Giúp người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng. Chớ che lấp người hiền. 

       3) Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung. 

       4) Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bục đừng kỉnh trước rồi khi sau. 

       Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không đề lời ḥa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ư riêng mà trái trên dễ dưới. Đừng cậy quyền mà yểm tải người". 

        Đây là những điều ư Trời muốn chư môn đệ chúng phải làm. Đấy là ư: "Tu là chi ? Tu là trau giồi đức-tính cho nên hiền, thuận theo ư Trời đă định trước". 

       Mỗi thời kỳ có cách Tu khác nhau.  

       Đạo Cao Đài dạy: "Tu là trau giồi đức-tính cho nên hiền, thuận theo ư Trời đă định trước". 

       “.. Thuận theo ư Trời đă định trước." Có nghĩa là thi hành luật pháp của Trời ban. Ngoài Pháp Chánh Truyền mọi người phải cúi đầu chấp hành tuyệt đối, không phải bàn căi ǵ, người tín hữu Cao Đài phải thi hành Tân Luật: Trong đó có Ngũ giới cấm và Tứ Đại Điều Qui và Thế Luật phải ǵn giữ.

       Theo Tứ Đại Điều Qui đă trích; Người tín hữu Đạo Cao Đài không buộc phải bỏ qua lỗi của người trên: "Trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung". 

       Đạo Cao Đài cũng không dạy tu là bỏ lỗi cho nhau, mà là giúp nhau sửa lỗi để tránh Thiên trị. Nên bất cứ ai cũng có thể góp ư cho ḿnh, kể cả phẩm tước nhỏ hơn. Chính là ư:

      “chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ và câudưới gián trên đừng thất khiêm cung”. Cho phép can gián  các bậc đàn anh. 

       Tóm tắt bài đọc:

       -/ Tu có thể giúp đời tiêu tai, tiêu nạn. 

       -/ Chức sắc Chức việc không phải lúc nào cũng là người hoàn hảo chuyên truyền Đạo. Bản thân quư Ngài ấy cũng phải tiếp tục học Đạo: Học từ lời giáo huấn của bề trên, học luôn lời can gián của kẻ dưới. 

       -/ Nhân vô thập toàn. Lỡ làm lỗi phải ăn năn chịu thiệt. ( Điều này Chức sắc nội ô hiện tại không có).

       -/ "Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên ḿnh mà làm nên cho người. Giúp người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng. Chớ che lấp người hiền."  (Điều này Chức sắc nội ô hiện tại ai cũng có). 

       Đạo Cao Đài có Pháp và Luật rơ ràng ai đọc cũng hiểu, nên có thể tự đọc và thực hiện. Nếu thấy lẽ vô đạo của một chức sắc bề trên phải khiêm cung can gián. Can không được phải tŕnh lên Hiệp Thiên Đài giải quyết.

       Lời bàn thêm: 

       - Ai không tu (không ǵn luật pháp) mặc họ, nhưng ta phải tu. 

       - Ta nhứt thiết không hiệp đồng chư môn đệ với kẻ giả tu. 

       Trước khi kết thúc bài đọc Thánh Ngôn, mời quư đồng đạo nghe lại toàn văn bài Thánh Ngôn dạy chữ tu đă trích: 

       NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ viết CAO ĐÀI GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG 

       "Chư nhu, chư tín-nữ khá nghe, 

       Nếu cả thế gian này biết tu, th́ thế gian có lẽ căi lư Thiên đ́nh mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá-nhân biết tu, th́ là Thiên đ́nh cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi. 

       Tu là chi ? Tu là trau giồi đức-tính cho nên hiền, thuận theo ư Trời đă định trước. Nếu thế gian dữ th́ thế nào đặng bảo toàn, c̣n mong mỏi ǵ đặng bền vững. Cá nhân dữ, th́ thể nào bảo toàn tánh mạng. Đă bị tội cùng Thiên đ́nh th́ bị hành phạt. Nơi kiếp sống này, nếu không biết tu buổi chung-qui sẽ mắc tội nơi Thiên đ́nh. Phẩm vị Tiên Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian pḥng toan đạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh th́ vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng-phạt của Thiên đ́nh mới đạt phàm-vị ấy đặng, của vô-vi chưa chắc ai muốn lấy th́ lấy tùy ư. Nếu làm Tiên Phật đặng dễ dàng th́ cả thế gian, miễn có học chút ít th́ đă đặng làm Tiên Phật rồi, v́ luân-hồi đâu có pḥng sanh sanh tử tử. 

       Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chí đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công b́nh thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị ḿnh th́ hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất nghe .

       THĂNG.

       (TNHT ngày 12 tháng 6 Bính-dần (21-7-1926) SAIGON (tại nhà CAO THƯỢNG PHẨM). 

Miền tây Việt Nam ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Dần.

Bạch Sinh

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000