ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn

Bài 8: ĐẠO LÀ G̀?

Bạch Sinh

       Bạch Sinh mời quư đồng Đạo đọc bài Thánh Ngôn sau đây của THẦY tức Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế: 

       TÂY-NINH (Chùa G̣-Kén) năm Bính Dần (1926)

       "...Đạo là ǵ? 

       Sao gọi Đạo? 

       Đạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu-vị. Đạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Đạo, th́ các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi-phẩm. Đạo, nghĩa lư rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng. Đời cũng thế, Đạo cũng thế, chẳng Đạo chẳng nền đời, đời đạo chẳng trọn, lấy Đạo trau đời, mượn đời giồi Đạo, Đạo nên Đời rạng, dũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm năm măn cuộc, tự thanh-cao, nếm mùi tự loại, dưỡng chí thanh nhàn th́ có chỉ hơn. (TNHT Q2 trang 3) 

       Lời t́m hiểu thêm: 

       Chắc quư bằng hữu đồng đạo cũng thấy như Bạch Sinh, đa số những môn đệ nhập môn cầu Đạo ít để ư t́m hiểu ư nghĩa của chữ Đạo. Nên hành đạo không định hướng. 

       Nên Có người :

       - tưởng ăn chay là làm Đạo, 

       - tưởng công quả là làm Đạo, 

       - tưởng cầu phong chức sắc là làm Đạo. 

       - tưởng cúng tụng kinh là làm Đạo 

       - tưởng bố thí là làm Đạo…. 

       Thật ra tất cả đều đó không phải là Đạo. Nhưng người hành Đạo phải cần mượn những thứ ấy làm phương tiện.  

       Vậy thực sự Đạo là ǵ? 

       Chí Tôn hỏi:

       Đạo là ǵ?

       Sao gọi Đạo? 

       Chí Tôn giải thích:

       “Đạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu-vị. Đạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Đạo, th́ các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi-phẩm…" 

       Ai biết Con đường đó là ǵ? Ở đâu? 

       * Con đường đó Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật đă  đă dày công gầy dựng để dẫn chúng ta đi. Dẫn bằng cách lập Pháp Luật và buộc ta phải tuân và hành. Chỉ có tuân hành luật pháp mới về với Đạo.

       * Nếu không tuân và hành theo luật tức không theo Đạo và các bậc Thần, Thánh, Tiên đọa trần đều lạc bước mà mất hết ngôi-phẩm. 

       * Các nhơn phẩm nếu không tùng theo Đạo, tức là không tùng luật pháp đạo, th́ không tránh khỏi luân hồi.. 

       Mời nghe đầy đủ bài Thánh Ngôn  tại Chùa G̣-Kén của Chí Tôn:

 

       "TÂY-NINH (Chùa G̣-Kén) năm Bính Dần (1926):

       "THẦY các con.

       Cơi trần là chi?

       Khách trần là sao?

       Sao gọi khách? 

       Trần là cơi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu đề trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn linh là luân hồi, nên kẻ bị đọa-trần gọi là khách trần. 

       Đạo là ǵ?

       Sao gọi Đạo?

       Đạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu-vị. Đạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Đạo, th́ các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi-phàm. Đạo, nghĩa lư rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng. Đời cũng thế, Đạo cũng thế, chẳng Đạo chẳng nên đời, đời đạo chẳng trọn, lấy Đạo trau đời, mượn đời giồi Đạo, Đạo nên Đời rạng, dũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm năm măn cuộc, tự thanh-cao, nếm mùi tự loại, dưỡng chí thanh nhàn th́ có chỉ hơn. 

V       ậy là mầu, vậy là trí. 

       THĂNG". 

       Chí Tôn đă dạy rất rơ bằng ngôn ngữ nhà Nam chân thật. Bạch Sinh không dám lấy ư riêng bày vẽ. Chỉ mong mỗi buổi tối ngồi cùng nhau đọc được lời vàng tiếng ngọc của Đấng Cha Trời để ta cùng bước đi gần về Cội Đạo. Nếu một môn đệ Cao Đài không hiểu Đạo là ǵ mà nói rằng đang theo Đạo, th́ rất dễ lạc bước đi vào cảnh mê tín  của tà thần vậy.

 

Miền tây Việt Nam, ngày mùng 8 tháng 7 năm Nhâm Dần.

Bạch Sinh

 


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000