ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn 

Bài 7: Chí Tôn đă giao quyền phong thưởng cho Đức Lư Giáo Tông.

Bạch Sinh 

       Bạch Sinh mời quư đồng Đạo cùng đọc đoạn Thánh Ngôn sau: 

       "...V́ vậy THẦY mới lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là anh cả của ba phẩm Đầu Sư, nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dưới thế này c̣n đặng phép nói rằng thế quyền cho THẦY mà trị phần hồn của nhơn loại. Ai có đức hạnh lớn th́ mới ngồi đặng địa vị của THẦY ban thưởng. C̣n cả Môn Đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng ; nhược kẻ nào phạm tội, th́ THẤY trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn." (TNHT ngày 24.4.1926 Q1  trang 18) 

       Lời t́m hiểu thêm. 

       Hiện tại rất nhiều người vẫn c̣n tin lời giải thích trong câu Thánh giáo  của Đức Lư: " Tám là người của Lăo, ngày sau có chỗ xài "  được một số người giải thích giống như là Đức Lư Giáo Tông quy hoạch chọn sẵn vai tṛ của ông Lễ Sanh Thượng Tám Thanh ( lúc ông cầu phong qua Hiệp Thiên Đài) cho thời điểm hiện tại vậy. Đó là một mị luận.

       Sở dĩ Bạch Sinh trích dẫn đoạn Thánh Ngôn trên để giúp quư đồng đạo nhận ra một sự thật: Người của Đức Lư Giáo Tông không phải chỉ một ḿnh Thượng Tám Thanh. Tất cả chư môn đệ của Đức Cao Đài Ngọc Đế tu theo phẩm Cửu Thiên Khai Hóa tức Cửu Trùng Đài đều là người của Đức Lư. Bạn và tôi cũng là người của Đức Lư cả…

       Câu Thánh giáo của Đức Lư chỉ giải đáp cho ông Tám tại sao Đức ngài không chuyển cho Thượng Tám Thanh qua Hiệp Thiên Đài. Đó là một câu trả lời cá nhân, nên Hội Thánh không ban hành Thánh Giáo này cho toàn Đạo. 

       “Chỗ xài” dành cho ông Nguyễn Thành Tám là Cửu Trùng Đài.  Đức Lư giữ lời hứa đă thăng cho ông ấy lên Giáo Hữu, Giáo Sư rồi. Hai phẩm Phối Sư và Đầu Sư sau này do ông ấy tự phong cho ḿnh chứ không phải Đức Lư. 

       Mời nghe đầy đủ phần đầu bài Thánh Ngôn ngày 24 Avril 1926 của NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM-PHƯƠNG: 

       ".. Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ chi Đại Đạo là :

       Nhơn-Đạo,

       Thần đạo,

       Thánh Đạo,

       Tiên Đạo,

       Phật Đạo.

       Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là v́ khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, th́ nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương ḿnh mà thôi. 

       C̣n nay th́ nhơn loại đă hiệp đồng. Càn Khôn dĩ tận thức, th́ lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau; nên THẤY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa trước THẦY lại giao Chánh Giáo cho tay Phàm, càng ngày lại càng xa Thánh-Giáo mà làm ra Phàm Giáo. THẦY lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải xa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A TỲ. 

       THẦY nhứt định đến chính ḿnh THẦY độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho của con d́u dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo"

       "...V́ vậy THẦY mới lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là anh cả của ba phẩm Đầu Sư, nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dưới thế này c̣n đặng phép nói rằng thế quyền cho THẦY mà trị phần hồn của nhơn loại. Ai có đức hạnh lớn th́ mới ngồi đặng địa vị của THẦY ban thưởng. C̣n cả Môn Đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng ; nhược kẻ nào phạm tội, th́ THẤY trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn." (TNHT ngày 24.4.1926 Q1  trang 18) 

       Để chứng minh Đức Chí Tôn và Đức Lư Giáo Tông cầm quyền thưởng-phạt không giao cho ai, Bạch Sinh mời quư đồng Đạo nghe hai đoạn Thánh Ngôn sau: 

       * "... Thánh-Ngôn các con không đọc, lời Thầy nói cũng như không, mới ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy.

       Vậy từ đây, quyền thưởng-phạt đă giao vào tay Lư-Thái Bạch. Các con liệu ḿnh mà cầu rỗi nơi Người.

       Thầy dạy dỗ các con không nghe, đợi có h́nh phạt th́ các con chịu lấy.."

       (TNHT Q1 trang 57 ngày 29.10.1926) 

       ** LƯ THÁI-BẠCH: 

       "..Từ đây Thầy đă giao quyền thưởng phạt về nơi tay Bần đạo, vậy các đạo hữu khá hết ḷng lo-lắng, vun đắp nền đạo cho vững vàng, hiệp ư với Thiên cơ mà bước lần lên địa vị cao thượng; chớ sụt-sẽ ôm thói mờ hồ, th́ đă uống công-tŕnh cực-nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo Thánh ư của Thầy là Bậc Chí-Tôn đă hết sức nhọc nhằn cùng sanh chúng.."

       (TNHT Q1 trang 57 ngày 29.10.1926) 

       Mong rằng quư đồng đạo trẻ của chúng ta hăy sáng suốt suy nghĩ lại nếu muốn nhận phẩm tước không phải của Đức Lư ban thưởng. 

       Quư bằng hữu  đồng đạo trẻ hăy tin câu này “Chẳng một ai dưới thế này c̣n đặng phép nói rằng thế quyền cho THẦY mà trị phần hồn của nhơn loại” là câu nói chân thật và công bằng của Chí Tôn. 

       Hăy in sâu trong ḷng câu “C̣n cả Môn Đệ ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng ; nhược kẻ nào phạm tội, th́ THẤY trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn." để giữ linh hồn ḿnh. 

Miền Tây Việt Nam, ngày mùng 5 tháng7 năm Nhâm Dần

Bạch Sinh

  

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000