ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn

Bài 5: Đạo bế: suy Cổ nghiệm Kim.

Bạch Sinh

 

       Cụm danh từ “Đạo Bế”, chúng ta chỉ nghe khi nghiên cứu giáo lư Cao Đài, ngoài ra không t́m thấy có tôn giáo nào nhắc đến. Từ đó chúng ta mới thấy được tính thống nhất của Tam Giáo và Ngũ Chi đều do một Đấng Cha Trời vi chủ. Khai Đạo và bế Đạo  tất cả đều nằm trong Thiên Thơ dưới quyền thống nhứt của đức Thượng Đế.

       * Mời quư đồng Đạo nghe bài Thánh Ngôn của THÍCH CA NHƯ-LAI Kim viết : CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT:

       …Chư-Sơn nghe dạy :  

       “…Vốn từ Lục-Tổ th́ Phật-Giáo đă bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành th́ bất thành; Chánh-Pháp bị nơi Thần-Tú làm cho ra mất Chánh-Giáo, lập riêng pháp-luật buộc mối Đạo Thiền.

       TA v́ luật-lịnh Thiên mạng đă ra cho nên cam để vậy, làm cho Phật-Tông thất chánh có trên ba ngàn năm nay. V́ Tam-Kỳ Phổ.Độ, Thiên-Địa hoằng khai, nơi « Tây-Phương Cực Lạc » và « Ngọc-Hư-Cung » mật chiếu đă truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông Nguyên-Lư đă cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng-Đồ không kiếm chơn-lư mà hiểu

       Lắm kẻ đă chịu khổ hạnh hành Đạo... Ôi! Thương thay! công có công, mà thưởng chưa hề có thưởng ; v́ vậy mà TA rất đau ḷng.(TNHT Q1 trang  22.)

       * Mời nghe tiếp Thánh Ngôn: Vĩnh-Nguyên-Tự ( Cần-Giuộc) Samedi 21 Août 1926 ( 14 tháng 7 B.D. ):

       NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỂ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM-PHƯƠNG: 

       “… Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh-pháp ra cũ mặc dấu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc đạo cùng chăng. Nhưng mà có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm-Tự phá cỗ, nên tu nhiều mà thành ít.

       V́ vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á-Đông này đă đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một ḿnh Huệ-Mạng Kim-Tiên mà thôi.” (TNHT Q1 trang  40)

       Mời nghe tiếp  đoạn Thánh Ngôn:

       “…Chư tăng, chư chúng-sanh hữu-căn, hữu-kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Độ này là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả-luật. Chư-Sơn đắc Đạo cùng chăng là do nơi ḿnh hành đạo. Phép hành đạo Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tự như gần biến « Tả-Đạo Bàng-Môn » . Kỳ truyền đă thất Chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào ; cứ ôm theo luật Thần-Tú, th́ đương mong mỏi về Tây-Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, th́ cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đă đến với huyền-diệu này, th́ từ đây TA cũng cho Chư Tăng dùng huyền diệu này mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội rằng v́ thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chư tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giă vỏ ngôn nữa…” (TNHT ngày  Q1 trang 23 )

       Lời T́m hiểu thêm 

       Với các đoạn trích Thánh Ngôn kể trên, chúng ta thấy Chí Tôn và các Đấng nói về các tôn giáo của Nhị Kỳ đă bị bế nên người tu “nên tu nhiều mà thành ít.”. do bởi “Phép hành đạo Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tự như gần biến « Tả-Đạo Bàng-Môn » . Kỳ truyền đă thất Chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào ; cứ ôm theo luật Thần-Tú, th́ đương mong mỏi về Tây-Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng”.

 

       Những lời Thánh Ngôn trên các tôn giáo khác không được nghe, hoặc có nghe chăng nữa cũng phán đoán đấy là chuyện riêng của Cao Đài không liên quan đến họ v.v.

       Riêng trong Cao Đài, đâu có người tín đồ Cao Đài nào chịu suy nghĩ tại sao khi mới bắt đầu gieo truyền giáo lư Tam Kỳ các Đấng lại nói ngay đến việc các tôn giáo xưa bị bế?

       Đây là một lời cảnh cáo trước cho chư môn đệ Cao Đài rằng hăy noi gương các tôn giáo cổ mà cẩn trọng ǵn giữ chơn truyền của của Tam Kỳ Phổ Độ tránh khỏi bị bế mà chúng sanh không ai hay biết. Tượng Tự như các tín hữu Phật Giáo cứ noi theo cổ luật phật giáo mà tu nhưng Phật Giáo đă bế rồi có ai hay “cứ ôm theo luật Thần-Tú, th́ đương mong mỏi về Tây-Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng”.

       *** Tam Kỳ Phổ Độ có thể bị bế trước 700 ngh́n năm không?  

       Có thể chứ. Chính v́ sợ giáo pháp Tam Kỳ Phổ Độ bị đóng nên Đức Chí Tôn mới buộc các môn đệ phải lập đại thệ thật nặng “..ǵn luật lệ Cao Đài…”. Chỉ có ǵn luật lệ Cao Đài mới giúp giữ Đạo Trời của Đức Cao Đài mới không bị bế trước thất ức niên.

       Có lẽ quư đồng môn vẫn c̣n nghĩ rằng Đạo sẽ khai đến thất ức niên th́ làm ǵ bị bế? Đây là một suy nghĩ lệch lạc lớn nhứt đa số các tín đồ môn đệ vấp phải. Tương tự ngày xưa Phật Giáo cũng đă tiên tri sẽ truyền giáo 5000 năm. Nhưng chưa được 1500 năm đến thời Lục Tổ Huệ Năng đă bị bế. Chữ bế đây không phải đức Thích Ca Mâu Ni đóng cửa đạo. Mà chính chúng sanh mở đường khác (canh cải) không đi theo nữa, đường chánh pháp không ai đi nên bị cỏ dại che mất lối tức bị bế vậy.

       Chúng tôi xin mạn phép nói rơ thêm ư này: Chí Tôn tiên tri đạo khai truyền thất ức niên bằng cách áp dụng chánh pháp của Ngọc Hư Cung để phổ độ. Thầy nói chắc chắn không rút lại. 

       Nhưng mới một trăm năm thôi, con người không giữ lời hứa ǵn luật lệ Cao Đài; chạy ùa theo luật của Hội Đồng Chưởng Quản mà ḷng lại mơ về Bạch Ngọc Kinh. Chánh Pháp Ngọc Hư Cung không ǵn giữ tu học. có khác nào hồi nhị kỳ “cứ ôm theo luật Thần-Tú, th́ đương mong mỏi về Tây-Phương mà cửa Tây-Phương …” vậy. 

       Có lẽ quư đồng môn chưa cảm nhận được hết những ǵ sâu thẳm trong ḷng, đinh ninh rằng Chí Tôn từ bi sẽ tha thứ chấp nhận hết??? 

        Xin thưa không thể! Chừng nào chúng sanh có thấy được Thánh Ngôn của Chí Tôn chấp nhận thay đổi và hủy bỏ luật pháp của Tam Kỳ Phổ Độ: tu thế nào cũng được đắc Đạo, th́ ngày ấy Ngọc Hư Cung mới không áp dụng Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ để xét công, tội của môn đệ.

       V́ vậy xin tóm ư: Không ǵn luật lệ Cao Đài, nhơn sanh bỏ Thầy tức bỏ Chí Tôn ra đi, đồng nghĩa với “ḷng hai”, không bị “Thiên Tru Địa lục” mới lạ! Xin đừng mơ mộng sẽ được Chí Tôn cứu như lời giải thích của kẻ manh tâm ngụy luận để chặn đường Thánh Đạo.

       Hôm nay, Bạch Sinh v́ thấy thương quư cô bác lớn tuổi đa phần ít học thiếu hiểu đă tận tâm phục vụ Luật Thần Tú mà ḷng mơ về Tây Phương nên cố đọc các Thánh Ngôn nói về Đạo Bế này mong giúp được phần nào cho quư cô bác.

Miền Tây Việt Nam, ngày 30 tháng 6 năm Nhâm Dần

Bạch Sinh.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000