ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn 

 Bài 2: Noi chước Thiên-Cung 

Bạch Sinh

       Hôm nay Bạch Sinh mời quư bằng hữu cùng đọc bài Thánh Ngôn ngày  22 Août 1926. (15-7-Bính Dần). 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐỀ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG 

      "..Đ., nghe dạy: 

       Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi-Âm Tự lập pháp «Tam-Kỳ Phổ Độ, Quỷ Vương đă khởi phá-khuấy chơn Đạo. Đến danh Ta nó c̣n mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. 

       Lại c̣n hiểu rơ rằng Ta đến với huyền diệu này, mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam thập-lục Động đổi gọi Tam thập lục Thiên. Các tên chư Thần. Thánh, Tiên, Phật bị mạo-nhận mà lập nên Tả-Đạo. 

       Ngươi đâu hiểu rơ làm ra lẽ Trời-Phật vốn con buôn. Tội t́nh ấy lớn là thế nào ?...

      Người hiểu chăng ?..." 

       Đoạn Thánh Ngôn trên đây được trích trong Nguyễn Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2 trang 40 và 41.

       Quyển Thánh Ngôn này nhà nào cũng có, ai cũng có đọc qua nhưng ít ai để ư nghĩa của đoạn Thánh-ngôn như thế nào và càng có suy nghĩ rằng Thầy nói ai chứ không phải ta. 

       Chi tiết đầy đủ thêm: hăy đọc đoạn Thánh Ngôn sau: 

       “Các con coi đó th́ đủ hiểu, các phẩm trật của các con nó nhiều là dường nào ; song ấy là phẩm-trật Thiên vị. 

       C̣n phẩm-trật Quỉ vị cũng như thế ấy ; nó cũng noi chước Thiên-Cung mà lập thành Quỉ-vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm, đặng đày đọa các con, hành hài các con xử trị các con. Cái quyền hành lớn-lao ấy, do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, xui-biểu các con, giành giựt các con, mà làm tay-chơn bộ hạ trong ṿng tôi-tớ nó. 

       Thầy đă thường nói : hai đầu cân không song bằng, th́ tiếng cân chưa đúng lư. Luật công-b́nh thiêng-liêng buộc phải vậy. Thầy lắm phen phải bị mất, bị giựt con cái của Thầy v́ chúng nó. 

       Thầy đă chỉ rơ hai nẻo tà chánh, sang-hèn rồi, vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi cho khỏi lầm-lạc. Các con hiểu rằng: Trong Tam Thiên Thế Giới c̣n có Qu mị chuyên kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là Thất thập nhị Địa này, sao không có cho đặng ?

       (TNHT Q 1 ngày 15-11-Bính Dần, trang 75)

 

       Lời t́m hiểu thêm: 

       Đoạn thánh ngôn này có hai ư quan trọng: 

       -/ Ư thứ nhất sau khi lập Tam Kỳ Phổ Độ quỷ vương mới Khởi phá khuấy chơn Đạo. 

       -Ư thứ hai lập tam thập lục động đổi gọi tam thập lục Thiên bằng cách mượn chước thiên cung.  Rơ hơn chi tiết chúng ta thấy rằng:

       1./ Đây là đoạn Thánh Ngôn tiên tri những việc chưa xảy ra trong thời điểm ban Thánh Ngôn (15.7. Bính Dần). 

       2./ Làm sao để nhận định ai là người đích thực mang phẩm tước Thiên Cung và ai là người mượn chước Thiên-Cung ấy để lập thành quỷ vị đó là nhiệm của mỗi tín hữu Cao Đài. 

       Cách duy nhất để ta phân biệt phẩm-trật ấy dựa trên Pháp Chánh Truyền. 

       Tham khảo Pháp Chánh Truyền ta thấy:

       Thầy lập một Thánh-thể hữu h́nh gồm: nhứt Phật, tam Tiên, tam thập lục Thánh, thất thập nhị Hiền và tam thiên Đồ Đệ. Tất cả các phẩm trật này được đối phẩm theo phẩm trật Thiên-Vị. Cho nên việc phong ban phẩm tức này phải được thực hiện vô cùng nghiêm nhặt:

       Trích Pháp Chánh Truyền chú giải: phần Luật Công Cử chức sắc Cửu Trùng Đài (nam phái và nữ phải)

       “Luật Công Cử  CHỨC SẮC CỬU-TRÙNG ĐÀI ( Nam-Phái và Nữ-Phái) 

       C.G... Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài, hoặc bởi cơ bút, hoặc bởi khoa mục, hoặc bởi công cử. 

       Nên khi công cử phải có một Chức-Sắc Hiệp-Thiên Dài giữ lẻ công binh cho khỏi đều tư vị, lại c̣n có phương thế hỏi Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chính vị hay chúng ? nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng”. 

       Trên đây là thủ tục phong tặng phẩm tước thiên-vị. 

       Đối chiếu thực tế: những tôn giáo có  danh xưng  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sau ngày khai minh Đại Đạo 15 tháng Mười Bính Dần sẽ thấy:

       Ngoài các phái Cao Đài đă có từ trước 1975 ta không đá động tới v́ tôn trọng sự lựa chọn của họ. Ta chỉ t́m hiểu nội vụ trong Cao Đài Tây Ninh.

       Từ năm 1999, dựa theo Hiến Chương 1997, Hội Đồng Chưởng Quản đă phong phẩm tước cho các chức-sắc Cao Đài Tây Ninh cũng lấy phẩm tước của Pháp Chánh Truyền để  áp dụng. Về thủ tục th́ bỏ qua những bước vô cùng quan trọng như:

       “Không thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài”Cũng

       “không thọ phong bởi cơ bút”Cũng

       “không thọ phong bởi khoa mục”

       Cuối cùng

       “không được thỉnh ư Đức Giáo Tông cùng Thầy coi người đắc cử có chánh vị hay chăng?”

       Đối chiếu thực tế gần:

       “Cuộc phong phẩm tước năm 2017 cũng không chức sắc Hiệp Thiên Đài giữ lẽ công b́nh cho khỏi điều tư vị”.

       Tất cả những điều trích dẫn Pháp Chánh Truyền và đối chiếu thực tế, ta thấy nó giống hoàn toàn Thánh Ngôn ngày 15-11-Bính Dần (TNHT Q 1, trang 75 của Đức Chí Tôn.) trên đây.

       Vậy quư đồng Đạo bằng hữu trẻ của Cao Đài Tây Ninh hăy thử nghĩ và kết luận xem: Việc cầu phong cầu thăng vừa qua và sắp đến có phải là việc “Noi Chước Thiên Cung hay không?”

       Hăy đọc lại đoạn này:

       “Thầy đă chỉ rơ hai nẻo tà chánh, sang-hèn rồi, vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi cho khỏi lầm-lạc. Các con hiểu rằng: Trong Tam Thiên Thế Giới c̣n có Qu mị chuyên kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là Thất thập nhị Địa này, sao không có cho đặng ?

       (TNHT Q 1 ngày 15-11-Bính Dần, trang 75)

Bạch Sinh


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000