ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn  (P2) 

Bài 13: Hiệp Thiên Đài: Sự cần thiết của nhơn loại

       Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài có ba Đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Mời chư đồng đồng Đạo cùng nghe một đoạn trích trong Thánh Giáo ngày : 13 Février 1927 (12-01 Đinh-Măo)

       “Các con. Cả chư Môn-đệ khá tuân mạng

       Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng-liêng mối Đạo. Hễ Đạo c̣n th́ Hiệp-Thiên-Đài vẫn c̣n.

       LỜI BÀN THÊM:

       Câu Thánh giáo nào Thầy nói rất trắng rằng “Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng-liêng mối Đạo” nên ai cũng hiểu. Nếu ai đó đă đóng cửa Hiệp Thiên Đài tức là ném cái ngai của Thầy bỏ đi không cho  Thầy Ngự để cầm quyền Đạo. Đó tà tự đóng cửa đạo vậy. Đây là một đại tội với Càn Khôn Vũ Trụ.

       Mời nghe thêm một đoạn trích cũng trong Thánh giáo nới trên:

       “Thầy đă nói Ngũ-Chi Đại-Đạo bị qui phàm là v́ khi trước Thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính minh Thầy đặng dạy-dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa”.

       LỜI BÀN THÊM:

       Thầy không sợ mất mối Đạo do Thầy lập, Thầy chỉ sợ Chánh giáo của Thầy biến thành Phàm giáo. V́ vậy mà Thầy không giao chánh giáo cho tay phàm.

       Lịch sử Đại Đạo cận đại (40 năm qua) cho thấy, Thầy không hề giao chánh giáo cho tay phàm mà tay phàm đă nhẫn tâm giành giựt chánh giáo với Chí Tôn. Những đứa con ngoan của Chí Tôn quyết ǵn luật lệ Cao Đài đă năm phen, mười lược bị tay phàm hành hạ có khi đến máu phải đổ . Thật sự là một đại ác

       “Lại nữa Hiệp-Thiên-Đài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam-thập-lục Thiên, Tam Thiên Thế giới, Lục thập thất Địa cầu, Thập điện Diêm-cung mà cầu siêu cho cả nhân loại.

       LỜI BÀN THÊM:

       Hiệp Thiên Đài là một đặc ân lớn lao Thầy ban cho buổi Tam Kỳ Phổ Độ. Nhờ có Hiệp Thiên Đài, Giáo Tông mới có thể  đến thông công cùng Tam-thập-lục Thiên, Tam Thiên Thế giới, Lục thập thất Địa cầu, Thập điện Diêm-cung mà cầu siêu cho cả nhân loại

       Không có Hiệp Thiên Đài con đường kết nối giữa TRỜI và NGƯỜI bị cắt đứt. Giáo Tông làm sao thông công để cầu rỗi cho nhơn loại. Thật là một đại bất hạnh chơn nhơn loại.

       Những ai có nhiệt huyết muốn dùng cách canh cải chơn truyền để vui ḷng quyền đời giữ cái đạo hữu h́nh này hăy tự coi lại ḿnh đă giúp cho nhơn sanh hay là đem hại cho nhơn sanh?

       Ngoài ra Hiệp Thiên Đài thực hiện phàm trị cho đạo hữu để tránh khỏi Thiên Trị mất hết ngôi phẩm.

       Mời đọc lại toàn bộ Thánh Giáo này:

       NGỌC HOÀNG THƯỢNG-ĐỂ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG

       Các con. Cả chư Môn-đệ khá tuân mạng

       Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng-liêng mối Đạo. Hễ Đạo c̣n th́ Hiệp-Thiên-Đài vẫn c̣n.

       Thầy đă nói Ngũ-Chi Đại-Đạo bị qui phàm là v́ khi trước Thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính minh Thầy đặng dạy-dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa.

       Lại nữa Hiệp-Thiên-Đài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam-thập-lục Thiên, Tam Thiên Thế giới, Lục thập thất Địa cầu, Thập điện Diêm-cung mà cầu siêu cho cả nhân loại. Thầy đă nói sử dụng thiêng-liêng; Thầy cũng nên nói sở. dung phàm tràn của nó nữa.

       Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-Pháp chưởng quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phầm. Thầy lại chọn Thập nhị Thời-Quân chia ra làm ba:

       1. - Phần của Hộ-Pháp, chưởng quyền về Pháp th́:

       Hậu là Bảo Pháp, (1)

       Đức là Hiến-Pháp

       Nghĩa là Khai-Pháp,

       Tràng là Tiếp-Pháp

       Lo bảo hộ Luật Đời và Luật Đạo; chẳng ai qua luật mà Hiệp-Thiên-Đài chẳng biết.

       2.– Thượng-Phầm th́ quyền về phần Đạo, dưới quyền:

       Chương là Bảo Đạo

       Tươi là Hiến- Đạo

       Đăi là Khai-Đạo

       Trọng là Tiếp-Đạo,

       (1) BẢO là giữ ǵn, KHAI là mở (bày ra),HIẾN là dâng, TIẾP là rước

       Lo về phần Đạo nơi Tịnh Thất, mấy Thánh-Thất, đều xem sóc chư Môn-đệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.

       3.– Thượng Sanh thi lo về phần đời:

       Bảo Thế th́ Phước

       Hiến-Thế: Mạnh

       Khai-Thế : Thầu

       Tiếp Thế : Vĩnh

       Thầy khuyên các con lấy tánh vỏ tư mà hành đạo. Thầy cho các con biết trước rằng; hễ trọng quyền thị ắt có trọng phạt.

       Thầy ban ơn cho các con.” (TNHT Q1, trang 98+99+100)

       Đọc xong bài Thánh  Giáo trên đây không ai c̣n ḷng dạ nào mà đi tu ngoài Pháp Chánh Truyền. Càng không thể tu theo Đạo Cao Đài mà không có Hiệp Thiên Đài.

       Các bằng hữu của tôi ơi, đi  t́m danh quyền áo măo chẳng những không giúp được cho Đạo mà cũng không giúp được ǵ cho linh hồn ḿnh.

       Có thể quư bằng không hài ḷng lời bàn thêm của tôi, nhưng nằm suy nghĩ lại hẳn quư bạn sẽ hết giận tôi trái lại c̣n cảm ơn tôi mà chớ.

Miền Tây Việt Nam, ngày mùng Một tháng Chín năm Nhâm Dần

Bạch Sinh

 


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000