ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn  (P2)

Bài 12:  Vũ -Trụ-Quan và Nhân-Sinh-Quan Cao Đài

(T́m hiểu Đức Thượng Đế đă tạo Càn Khôn Thế Giới  và con người như thế nào?)

       Năm Mậu-Th́n(1928) 

       “THẦY các con 

       BẤT SÁT SANH 

       Thầy đă nói với các con rằng khí chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới th́ khí Hư-Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. 

       Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi phần ra Tứ-Tượng, Tứ Tượng biến Bát-Quái, Bát-Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn-Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là : vật-chất, thảo-mộc, côn-trùng thú cầm, gọi là chúng-sanh.” 

       Lời bàn thêm:

       Theo đoạn Thánh Ngôn trên đây Chí Tôn Thượng Đế đă dạy chúng ta rằng:

       Đấng-tạo-hóa tạo lập càn khôn thế giới bằng và theo nguyên tắc Âm Dương tương khắc lại tương ḥa. Nên một sanh hai, hai sanh bốn, bốn sanh tám và từ đó biến hóa vô cùng mà thành càn khôn thế giới. Nhờ sự khắc và ḥa này nên mới tạo năng lực chuyển động của không gian và vũ trụ. 

       Đấng Tạo-hóa cũng có sự khởi đầu do Khí Hư Vô tức là Đạo sanh ra. Khí Hư Vô là nguồn sống của muôn loài. Không có khí-hư-vô, muôn loài sẽ bị diệt. Khí hư vô “nhược thiệt nhược hư..”

       Đó là Vũ Trụ Quan Cao Đài.

       Sau khi thành lập vũ trụ, Đức Thượng Đế mới hóa sanh vạn vật trong đó có con người.

        Con người không chỉ đơn thuần chỉ có một khối thịt sống. Con người là một khối thịt sống biết khôn ngoan và biết linh. Cả ba yếu tố đó có đủ mới thành được một con người hoàn chỉnh.

       Cái cây chỉ có sống mà không có khôn ngoan (sự hiểu biết).

       Con vật chỉ có sống và hiểu biết nhưng không biết phân biệt tốt xấu và thiện ác.

       Chỉ có con người mới có đủ cả ba: Sống, Khôn và Linh. Đây là ba món báu nhận từ Cha Mẹ Phàm, Đức Phật Mẫu và Đức Thượng Đế

       Đức Thượng Đế chỉ ban cho con người phần LINH chứ không nắn luôn cả một mảnh h́nh hài trọn vẹn. H́nh hài mà con người đang có là do cha mẹ phàm trần ban cho. H́nh hài này sống được nhờ KHÍ SANH QUANG tức là khí hư vô nuôi dưỡng…rồi nhờ phần “linh ” của Thượng Đế ban cho mới  phân biệt tốt xấu, thiện ác …

       Đó là Nhân Sinh Quan Cao Đài.

        Nói về Nguồn gốc của vũ trụ được h́nh thành như thế nào, cho đến nay các nhà tôn giáo và các nhà khoa học đều chưa có sự thống nhất trong giải thích.

       Vũ Trụ Quan của các tôn giáo lớn trên thế giới đều ít nhiều bị  các nhà khoa học phản biện. Nhưng Vũ-Trụ-Quan và Nhân-Sinh-Quan Cao Đài đă xuất hiện ngót 100 năm nay, chưa thấy một lư thuyết khoa học nào phản bác hay trích điểm nh́n chung. 

       Mời đọc lại toàn văn bài Thánh Ngôn dạy về Bất Sát Sanh đă trích ở trên: Năm Mậu-Th́n(1928)

       THẦY các con, 

       BẤT SÁT SANH

       Thầy đă nói với các con rằng khí chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới th́ khí Hư-Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.

       Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi phân ra Tứ-Tượng, Tứ Tượng biến Bát-Quái, Bát-Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn-Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là : vật-chất, thảo-mộc, côn-trùng thú cầm, gọi là chúng-sanh.

       Các con đủ hiểu rằng:

       Chi-chi hữu-sanh cũng do bởi chơn-linh Thầy mà ra. hễ có sống, ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, v́ vậy mà ḷng háo-sanh của Thầy không cùng tận. 

       Cái sống của cả chúng-sanh, Thầy phân phát khắp Càn-Khôn Thế Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội. nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng th́ là sát một kiếp sanh không cho biến hóa. 

       Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai, biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đỗi ấy. 

       Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy th́ không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy,

       THĂNG. 

       Đến đây là phần đọc Thánh Ngôn cùng Bạn tạm ngưng. Mong rằng cả ba món báu (Thể xác, Trí năo, Linh hồn) mà một con người đang có, chúng ta nên hàm dưỡng để tấn hóa. Đừng để phần sống lấn phần Khôn và nhất là phần Linh.

       Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Miền Tây Việt Nam, ngày vía đức Lư Giáo Tông Nhâm Dần

Bạch Sinh

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000