ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn  (P2)

Bài 11: Tất cả các Tôn giáo đều do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế sáng lập.

Bạch Sinh

       Lời thưa trước

       Kính  quư đồng đạo, chuyên mục Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn vừa qua Bạch Sinh đă thực hiện được 10 bài. Mười bài này nằm xen kẽ chứ không liên tục trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Bạch Sinh đă tuyển chọn 10 bài đầu đó tập trung vào lời dạy của Đức Chí-Tôn  Ngọc Hoàng  Thượng Đế nói về sự quan trọng của luật pháp chơn truyền để tránh đạo bị bế.

       Phần tiếp theo từ bài thứ 11, Bạch Sinh sẽ tuyển chọn những bài Thánh Ngôn của Đức Chí-Tôn dạy về giáo lư của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

---------------------------------

       Hôm nay Bạch Sinh mời quư đồng đạo cùng đọc bài Thánh Ngôn ngày 7 tháng 4 năm 1926 tại Vĩnh Nguyên Tự (trang 14 TNHT Q1) -

       Vĩnh-Nguyên Tự 7 Avril 1926

       NGỌC HOÀNG THƯỢNG-ĐỂ VIẾT CAO.ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI-BỒ TÁT MA HA-TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

       "Nhiên-Đăng Cổ-Phật thị ngă,

       Thích-ca Mâu-Ni thị ngă.

       Thái Thượng Ngươn Thỉ thị ngă.

        Kim viết Cao-Đài". 

       Lời bàn thêm:

       Câu Thánh Ngôn này Đức Chí Tôn  dạy rơ ư nghĩa như sau: Nhiên Đăng Cổ Phật là ta, Thích-ca Mâu-Ni  là ta, Thái Thượng Ngươn Thỉ là ta, nay tá danh Cao Đài.

       Khác với Công Giáo, Đức Chí Tôn không chỉ  sanh ra vạn vật , mà c̣n phải dạy dỗ cho vạn vật được tấn hóa. 

       Trích Ngọc Hoàng Kinh:

       " Đại La Thiên Đế

       Thái Cực Thánh Hoàng

       Hóa dục quần sanh…"

       Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế sanh ra muôn loài vạn vật hữu h́nh rồi dạy cho loài vạn vật hữu h́nh từ ngu đến khôn, từ khôn lên đến Linh, như vậy mới hết  ư nghĩa việc làm của Đấng Tạo Hóa.

       Mỗi nơi đức Cha Trời giáng sinh dạy một mối đạo khác nhau tùy theo phong hóa các địa phương khác nhau.

       V́ vậy dù cho là Thích-ca  Mâu-Ni,  dù là Nhiên-Đăng  Cổ-Phật, dù là Thái Thượng Nguơn Thủy  v.v. đều cũng là hóa thân của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.

       Từ đó, các dân tộc trên thế giới mới hiểu tất cả đều là con chung của Đức Thượng Đế. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều là môn đệ của ông Thầy Trời. Khi mọi người thấm nhuần được ư tưởng này th́ thế giới sẽ ḥa b́nh, các tôn giáo sẽ ḥa đồng không phân biệt 

       Đức Chí Tôn  ban cho nhân loại chúng sanh hai đại ân: vừa làm Cha cũng vừa làm Thầy.

       "Làm Cha nuôi nấng âm thầm.

       " Làm thầy lại nhượng phẩm Thần ngôi Tiên.." (Diễn Văn Đức Hộ Pháp)

       Đức Chí Tôn phân thân giáng thể lập Đạo dạy dỗ chúng sanh mỗi nơi Tùy Phong Hóa địa phương mà lập một mối đạo do đó tất cả các mối đạo đều cũng do một ḿnh Đức chí tôn Ngọc Hoàng Thượng đế giáng lập v́ chưa thấu hiểu nên Nhơn sanh các địa phương khác nhau nh́n cách sinh hoạt đạo khác nhau mà chia rẽ và nghịch lẫn Chính v́ vậy Ngày hôm nay Đức chí tôn mới quy nguyên tam giáo và phục nhất ngũ chi. 

       Mời đọc bài Thánh Ngôn ngày 24 Avril 1926 ( trang 18 TNHT Q1) để bổ sung thêm cho ư nghĩa tất cả các tôn giáo đều do một ḿnh Chí Tôn lập.

       NGỌC-HOÀNG THƯỢNG ĐỂ VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT GIÁO ĐẠO NAM-PHƯƠNG

       “Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ-chi Đại-Đạo là :

       Nhơn-Đạo, Thần-Đạo, Thánh Đạo, Tiên-Đạo, Phật-Đạo.

       Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là v́ khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, th́ nhơn-loại duy có hành đạo nơi tư phương ḿnh mà thôi.

       C̣n nay th́ nhơn-loại đă hiệp đồng, Càn-Khôn dĩ tận thức, th́ lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau; nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa trước THẦY lại giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra phàm-Giáo. THẦY lấy làm đau-đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải xa vào nơi tội-lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.

       THẦY nhứt định đến chính ḿnh THẦY độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh-Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con d́u-dắt lẩn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng-Đảo…”

       Mong rằng Bài Thánh Ngôn chúng ta cùng đọc hôm nay giúp cho mọi tôn giáo mọi chủng tộc trên thế giới nhận thức được tất cả đều là con chung của một Đấng Thượng Đế để tránh chiến tranh huynh đệ tương tàn.

       Kính chúc toàn thể quư đồng đạo và chư tín hữu các tôn giáo được hưởng nhiều hồng ân của Đức Cha Trời

Miền Tây Việt Nam mùa Hội Yến Nhâm Dần

Bạch Sinh

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000