ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Chủ đề: Đọc Thánh Ngôn Cùng Bạn  (P2)

Bài 10: Sự ăn năn tự hối là quư báu.

Bạch Sinh 

       Bạch Sinh kính mời quư đồng Đạo nghe bài Thánh Ngôn ngày 8-11 Bính Dần (12-12-1926): 

       NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ viết CAO ĐÀI GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

       ".. Nơi trần khổ này, dầu cho bậc chí Thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thượng thiêng-liêng là nhờ có sự cải quá mà nên chánh-quả."

       (TNHT ngày 8-11-Bính Dần, Q2 trang 16)

 

       Lời t́m hiểu thêm:

       Kinh Sám Hối có câu:

       “..Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,

       Biết lạc lầm sám hối tội căn

       Tu tâm sửa tánh ăn năn

       Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi…”

       “...Giữa bụi thế mấy ai khỏi vấy,

       Biết ăn năn xét lấy sửa ḷng…"

       Chí Tôn đại từ đại bi tha thứ tội lỗi lỡ làm, nên đă cho cơ hội "Ăn năn tự hối". Ít ai nghĩ đến tấm ḷng của một đấng Đại Từ Phụ nơi cơi thiêng liêng, nơi trần thế đă nhẫn tâm làm điều đại nghịch dù đă biết là đại nghịch.

       Tội lỗi của chúng sanh đă làm khi chưa biết Đạo, Chí Tôn đă ân xá tội  tiền khiên rồi khi nhập môn tu học theo pháp môn Tam Kỳ Phổ Độ.

       Sau khi vào Đạo do vô t́nh, do không hiểu biết thậm chí do tham Danh Lợi Quyền mà phạm tội Chí Tôn cũng cho cơ hội ăn năn tự hối lập công chuộc tội..

       Cơ hội ăn năn Sám hối là cơ hội sau cùng nếu không kịp thời sửa lỗi coi như không c̣n cơ hội nào khác.

       Tội lỗi của tín hữu Cao Đài hữu thệ gồm hai phần phạm Phápphạm Luật đă có mười khung h́nh phạt gọi là Thập h́nh của đức Lư Giáo Tông ai cũng có đọc qua. Nhẹ nhất là quỳ hương sám hối, nặng nhất là trục xuất khỏi Tam Kỳ Phổ Độ.

       Chúng ta chấp nhận phạt hữu h́nh sẽ nhẹ tội Vô Vi.  

       Liên hệ thực tại: 

       Một số chức sắc cố t́nh canh cải chơn truyền gồm lập mối Đạo ngoài Pháp Chánh Truyền th́ phạm đệ nhứt H́nh không thể hưởng khoan hồng. 

       Những người c̣n lại do vô t́nh phạm pháp luật Đạo, do theo Thánh Ngôn nói trên, có thể ăn năn tự hối  được. Sao ta không sớm tận dụng cơ hội để thực hiện?

       Trước khi kết thúc bài đọc Thánh Ngôn nói về sự ăn năn sám hối, mời nghe lại đầy đủ bài Thánh Ngôn trên:

        Thánh Ngôn ngày 8-11 Bính Dần (12-12-1926): 

       NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ viết CAO ĐÀI GIÁO-ĐẠO NAM-PHƯƠNG Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.

       ".. Nơi trần khổ này, dầu cho bậc chí Thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thượng thiêng-liêng là nhờ có sự cải quá mà nên chánh-quả."

       Có nhiễm trần, có lăn-lóc mơi sương chiều gió, có kim mă ngọc-đàng, có đại-cân rực-rỡ, có lấn lướt tranh đua, có ích-kỷ hại nhân, có vui-vẻ với mùi đỉnh-chung lao-lực, mới thấy đặng tỏ rơ bước đời gai chông khốn đốn, mới thấy cuộc nhục vinh, buồn vui không mấy chốc; chẳng qua là trả vay, vay trả đặng đồng cân, chung cuộc lại th́ mối trái oan c̣n nắm; mà cũng v́ đó mới thấy đặng đường hạnh-đức trau ḿnh, tṛ đời chẳng qua một giấc huỳnh-lương. Thầy có thể dùng hai con đặng đắp vun nền Đạo, cứu vớt sanh-linh, nhưng đức tín ngưỡng biết có đặng tṛn, sự dày công chịu khó v́ nhơn-sanh biết có đặng bền bỉ chăng ? 

       T... Con, Đạo mở tức để cứu vớt sanh-linh thoát ṿng khổ-hải, ấy là cho kẻ hữu phần mà thôi.

       Nếu nơi thiên-cơ chẳng xảy ra điều trắc trở Đạo Thầy chừng một năm đă khắp toàn trong thế-giải, nhưng thiệt hư hư thiệt chỉ có đức hạnh của các con lướt qua khỏi mà thôi, Thầy đă lắm lúc nhọc nhằn ch́u theo thế mà dẫn bước đường nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở trần này mà phạm thượng đến Thầy, và dằn-thúc chư môn đệ và chư chúng sanh. Nếu Thầy chẳng lấy đại từ đại-bi mà lập nền Đạo, th́ sổ của kẻ đặng vớt khỏi trầm-luân và kẻ chí Thánh đă bị Thầy bôi xóa hết.”  (TNHT ngày 8-11-Bính Dần, Q2 trang 16)

       Hôm nay Bạch Sinh đọc cùng bạn bài Thánh Ngôn trên, mong rằng Bạch sinh đă giúp mọi người cảm nhận được.

Miền Tây Việt nam, ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Dần

Bạch Sinh


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000