ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc sự tích Đại Tiên Lư Thiết Quải xưa

ngẫm chuyện Đạo ngày nay.

Bùi Thanh Quang Minh

       Lư Thiết Quải họ Lư, tên là Huyền, hiệu là Ngưng Dương, nên thường gọi là Lư Ngưng Dương. Ngài diện mạo nghiêm trang, tánh hạnh trong sạch, học rộng biết nhiều, không mộ công danh, muốn đi tu Tiên. Biết được Lư Lăo Tử đang dạy Đạo trên núi Họa Sơn, Lư Ngưng Dương liền t́m đến đó để xin học Đạo.

       Đi dọc đường, Ngài ngâm thơ rằng:

       “Tâm tánh con người có thấp cao,
       Khen ḷ Tạo Hóa đúc anh hào,
       Làm trai biết thấu ṿng vinh nhục,
       Đặng chữ thanh nhàn khỏi chữ lao”. 

       Khi đến núi Họa sơn th́ Trời đă tối. Lư Ngưng Dương tự nhủ:

       – Ḿnh là đệ tử đi cầu thầy học Đạo, lẽ nào ban đêm dám gơ cửa. Chi bằng ngủ đỡ trên bàn thạch trước cửa động, chờ Trời sáng sẽ xin vào ra mắt. Ở trong động, Đức Lăo Tử đang đàm đạo với Huyễn Khưu Chân Nhân, chợt có cơn gió thanh, Đức Lăo Tử hỏi:

       – Ông có biết gió ấy là điềm chi chăng?

       – Chắc có người gần thành Tiên đi tới.

       – Ta đă rơ Lư Ngưng Dương gần thành Tiên và là Tiên đứng đầu sổ hết thảy.

       Nói rồi, Đức Lăo Tử truyền Tiên đồng ra mở cửa động mà đón. Thấy một Đạo sĩ đang đứng trước động, liền hỏi:

       – Có phải Lư Ngưng Dương đó không?

       – Sao Tiên đồng lại biết tên tôi?

       – Tôi vâng lệnh Lăo Quân ra cửa đón anh.

       Lư Ngưng Dương vô cùng mừng rỡ, chắc là ḿnh có phước lớn nên mới được Lăo Quân biết đến, liền đi theo Tiên đồng vào ra mắt, thấy Lăo Quân có hào quang sáng ḷa, dung nhan tươi nhuận, râu tóc bạc phơ, và Huyễn Khưu Chân Nhân cũng vậy. Lư liền quỳ lạy ra mắt Lăo Quân và Huyễn Khưu. Hai vị đáp lễ rồi mời ngồi.

       Lư Ngưng Dương quỳ thưa rằng: “Đệ tử tầm sư học Đạo, lẽ nào dám ngồi. Xin Thầy dạy bảo”.

       Lăo Tử bảo: Ngươi ngồi xuống rồi ta nói cho nghe:

       “Học Đạo cho minh,
       Lẳng lặng làm thinh,
       Đừng lo đừng ráng,
       Chẳng nên nhọc sức,

       Chớ khá tổn tinh,
       Giữ đặng tánh t́nh,
       Là thuốc trường sinh”. 

       Biết được Lư Lăo Tử đang dạy Đạo cho ḿnh, Lư Ngưng Dương mừng rỡ lạy tạ Lăo Quân. Huyễn Khưu nói: Ngươi có tên trong Sổ Tiên, đứng đầu hết thảy. Về tu như vậy th́ thành. Nói rồi truyền Tiên đồng đưa Lư Ngưng Dương ra khỏi động, xuống núi.

       Lư Ngưng Dương lạy tạ rồi theo Tiên đồng rời khỏi động, trở về quê, lên núi cất nhà bên động đá, tu theo lời Đức Lăo Tử dạy, cứ tu luyện hoài như vậy.

       Chẳng bao lâu Lư Ngưng Dương cảm thấy nhẹ ḿnh, bước đi như gió. Một người dân quê tên là Dương Tử lên núi thấy vậy cũng phát tâm mộ Đạo, xin Lư Ngưng Dương thâu làm đệ tử, ở lại tu hành.

       Ngày kia, Lư Ngưng Dương thấy hào quang chiếu vào cửa sổ, th́ biết có Thần Tiên giáng hạ, rồi mau sửa soạn lên núi đón tiếp. Xảy nghe tiếng hạc, ngó lên thấy Đức Lăo Tử và Huyễn Khưu Chân Nhân cỡi hạc đáp xuống. Lư Ngưng Dương lạy chào mừng rỡ. Đức Lăo Tử nói:

       – Bữa nay tinh thần hơn trước. Ta nhắm ngươi xuất hồn đặng. Vậy 10 ngày nữa, ngươi xuất hồn đi dạo các nước với ta.

       Nói rồi liền từ giă, và hai vị cỡi hạc bay trở về núi. Cách 9 ngày sau, Lư Ngưng Dương kêu học tṛ là Dương Tử đến dặn rằng: Thầy sẽ xuất hồn đi thiếp bảy ngày ngươi phải ǵn giữ xác ta cẩn thận. Nếu sau bảy ngày mà ta không trở về th́ hăy thiêu xác.

       Dặn ḍ xong, Lư Ngưng Dương nằm thiếp xuất hồn đi. Khi Dương Tử giữ xác thầy được 6 ngày th́ người nhà đến báo tin rằng: Mẹ anh bệnh nặng, đang hấp hối, trông anh mau về cho mẹ thấy mặt mà tắt hơi. Dương Tử khóc lớn than rằng:

       – Thầy đi thiếp chưa về, nếu ta đi, lấy ai giữ xác thầy, bằng không đi th́ làm sao thấy mặt mẹ, ôi khổ biết chừng nào!

       Người nhà liền hỏi rơ Dương Tử về sự đi thiếp của thầy, rồi nói:

       – Xác người chết đă 6 ngày, ngũ tạng thảy đều hư hết, lẽ nào sống lại bao giờ. Vả lại, thầy có dặn 7 ngày th́ thiêu xác, chắc thầy đă thành Tiên. Nay 6 ngày mà thiêu xác thầy cũng không lỗi. Mau thiêu xác thầy rồi về gặp mặt mẹ.

       Dương Tử bần dùng không nỡ, nhưng túng thế cũng phải nghe lời, liền đặt nhang đèn, hoa quả tế thầy, rồi thiêu xác. Vừa khóc vừa đọc bài kệ sau đây:

       “Mẹ bệnh ngặt hầu kề,
       Thầy đi thiếp chưa về,
       Mẫu thân t́nh một thuở,
       Sư phụ nghĩa nhiều bề,

       Vẹn thảo nên quyền biến,
       Lỗi ngh́ luống ủ ê,
       Hồn linh xin chứng chiếu
       Khoái lạc chốn non huê”. 

       Thiêu xác thầy xong, Dương Tử liền gấp rút chạy về nhà, vừa đến cửa nhà th́ mẹ vừa tắt thở. Đúng là: Rủi ơi là rủi! Lỗi hết hai đàng, đă bất nghĩa với thầy, lại không tṛn hiếu sự.

       Nhắc lại, Lư Ngưng Dương, hồn xuất về chầu Đức Lăo Tử, được thầy dẫn đi khắp các nước trên cơi thiêng liêng, đến núi Bồng Lai, gặp các Thánh Tiên, ra mắt đủ mặt, đến bảy ngày th́ xin về. Đức Lăo Tử cười nói rằng: Hăy nghe bài kệ này th́ rơ:

       “Tịch cốc ăn lúa ḿ,
       Đường quen xe phơi phới,
       Muốn t́m cốt cách xưa,
       Lại gặp mặt mày mới”. 

       Lư Ngưng Dương nghe bài kệ của thầy th́ ghi nhớ chớ không hiểu ngụ ư ǵ, nhưng cũng lạy thầy từ tạ ra về.

       Khi hồn về tới nhà th́ không thấy xác, không thấy học tṛ, coi lại th́ xác đă ra tro bụi. Lư Ngưng Dương rất giận đứa học tṛ bất nghĩa nầy. Hồn bay phảng phất xuống chân núi, gặp một thây ăn mày nằm dựa bên đường, kế bên cây gậy, có một chân cùi.

       Lư Ngưng Dương nghĩ lại bài kệ của thầy cho, chợt hiểu, biết phận ḿnh phải vậy chớ không nên oán trách học tṛ, liền nhập hồn vào xác ăn mày, rồi ngậm nước phun vào gậy tre hóa ra gậy sắt. Bởi cớ đó, người đời không biết họ tên ông ăn mày này, thấy cầm cây gậy sắt, nên gọi là Ông Thiết Quải, sau gọi trại ra là Thiết Quả.

       Sở dĩ Đức Lăo Tử không cho hồn Lư Ngưng Dương về kịp trước khi học tṛ thiêu xác là v́ Đức Lăo Tử muốn Lư Ngưng Dương bỏ xác phàm cho tuyệt sự hồng trần mà về luôn nơi Tiên cảnh, c̣n xác ăn mày là mượn tạm để tu, chứ muốn biến hóa thế nào cũng được.

       Thiết Quả đánh tay biết rơ các việc đă xảy ra với học tṛ ḿnh là Dương Tử. Thiết Quả liền đem linh dược đến cứu tử mẹ họ Dương, kẻo đứa học tṛ tức tối ân hận cả đời tội nghiệp. Đến nơi thấy Dương Tử đang ôm quan tài mẹ khóc ngất, rồi rút gươm ra định tự vẫn. Thiết Quả kịp đến ngăn cản và nói:

       – Ngươi có ḷng thành nên Trời khiến ta đến đây đem linh dược cứu tử mẹ ngươi. Vậy ngươi mau giở nắp quan tài ra, cạy miệng mẹ ngươi ra mà đổ thuốc.

       Nói rồi lấy ra một hoàn thuốc đưa cho Dương Tử. Dương Tử làm y lời, giây lát, bà mẹ hắt hơi lấy lại hơi thở, rồi ngồi dậy bước ra khỏi quan tài, xem có vẻ mạnh khỏe hơn trước. Cả nhà vô cùng mừng rỡ. Dương Tử quỳ lạy Thiết Quả, thưa rằng:

       – Cảm tạ Tiên ông, xin Tiên ông cho biết danh hiệu.

       – Ta đây là Lư Ngưng Dương, là thầy của ngươi. Bởi ngươi thiêu xác ta nên hồn ta phải nhập vào xác ăn mày này. Biết rơ việc làm của ngươi, nên ta không chấp, lại đến cứu tử mẹ ngươi để ngươi nuôi mẹ phỉ t́nh. Ta tặng thêm cho ngươi một hoàn thuốc nữa để ngươi uống vào sống lâu nuôi mẹ. Thầy tṛ sẽ gặp lại sau nầy.

       Dương Tử cúi đầu lạy tạ thầy, chưa kịp hỏi thăm th́ Thiết Quả đă biến mất. Thiết Quả biến hóa về núi Họa sơn, hầu thầy. Đức Lăo Tử cười nói:

       – Vậy mới chắc thành Tiên, không lo trở lại trần thế. Nói rồi truyền dọn tiệc ăn mừng Thiết Quả. (Nguồn Đại Kỷ Nguyên) 

      *** Đọc xong chuyện của Đức Lư Ngưng Dương, ngẩm chuyện ngày nay:

       Đức Lư Ngưng Dương tu đắc đạo. Xác của Ngài bị học tṛ tiêu hủy. đó là ư muốn của ông thầy Lăo Tử, để ngài thảnh thơi khỏi phải luyến tiếc xác phàm mà về nơi cơi vĩnh hằng không c̣n tứ khổ. V́ sao Ngài c̣n phải  t́m nhập vào một xác chết? xác chết ấy lại là tên ăn mày tật nguyền và dơ dáy?

       V́ Ngài c̣n nhiệm vụ phải độ những người khác tu đắc đạo. Người đầu tiên là Dương Tử đồ đệ của Ngài. Nhiệm vụ chánh là phải độ cho được Chung Ly Quyền tức là ông tiên thứ hai trong bát tiên là Hớn Chung Ly.

       Đức Lư Ngưng Dương hóa thân là Lư Thiết Quả được lịnh đến độ chúng sanh trong Tam Kỳ Phổ Độ với thế danh Lê Văn Trung.

       Xin lược qua phần nói về ngài Lê văn Trung ngộ Đạo đă phế bỏ hết quyền tước để làm Đạo. Ngài Lê Văn Trung được Thiên Phong buổi đầu tiên là Đầu Sư Thượng Trung Nhựt. Sau những biến cố trong Đạo, Ngài được Đức Lư Giáo Tông chia quyền phần hữu h́nh làm Quyền Giáo Tông để phổ độ chúng sanh. Ngài lănh phần hữu h́nh c̣n vô vi do đức Lư Giáo Tông nắm giữ.

       Phần xác của Đạo là Cửu Trùng Đài do Ngài Thượng Trung Nhựt nắm giữ trong tịch Đạo Thanh Hương đă bị các học tṛ của Ngài do vô t́nh bất dĩ hay cố ư đă thiêu rụi. Tương Tự như Dương Tử thiêu xác thầy là Đức Lư Ngưng Dương ngày xưa.

       Chuyện ngày xưa của Đức Lư Ngưng Dương tiền thân của Ngài Lê Văn Trung đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt  buổi Tam Kỳ này sao lại giống nhau qua đổi?

       Sau khi nhập xác tên ăn mày dơ dáy, xấu xí và tật nguyền. Đức Lư Ngưng Dương đă hoàn thiện các xác ấy trở nên tinh khiết. Gậy tre thành gậy sắt. Bầu rượu thành bầu linh… Tuy tiểu sử không nói, nhưng chắc chắn xác ăn mày đă hết dơ dáy. Chung quanh phải tỏa sáng hào quang thánh thiện mới đủ đức độ để cảm hóa một vị quan triều đ́nh là Chung Ly Quyền với danh Hớn Chung Ly đệ nhị Tiên trong Bát Tiên.

       Theo trí ngu muội của hậu bối, nhiệm vụ của Ngài Thượng Trung Nhựt trong tịch đạo Thanh Hương c̣n chưa dứt. Có lẽ chuyện mượn xác tên ăn mày ngày xưa lại một lần nữa tái hiện với Ngài để bàng giao cho giáo Tông Tịch Đạo kế tiếp chăng?

       Nếu quả lịch sử tái hiện như vậy; tên ăn mày hiện tại là ai?

       Dĩ nhiên, đă là ăn mày th́ không thể sạch sẽ, không chân, không thiện, không mỹ rồi…Mong mọi người suy ngẫm t́m xem.

Đà Lạt  những ngày chớm đông.

Bùi Thanh Quang Minh

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000