ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Cứu cánh Đạo Cao Đài (p. 3) .

T́m hiểu sự giải thoát.

Lê thị Minh Trang

…. Trong Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn không giúp riêng cho một ai. Thầy mở đạo chung cho cả chúng sanh theo học, đạt hay không do tự ḿnh định đoạt. Đó là Công B́nh.

       Người tín hữu Cao Đài đến Ṭa Thánh, Thánh Thất cúng bái để cầu mong được các Đấng Thiêng Liêng giúp cho giải thoát. Đây là một sự mê tín. Càng hồ đồ hơn khi ta không nghe lời Chí Tôn dạy, không tùng luật lệ Cao Đài ban cho, ngồi hưởng thụ phẩm tước giả tạm, lại đi mong mỏi sự cứu giúp. Đó là một mong mỏi bất công. Thánh ngôn: “…Dưới mắt Thầy c̣n sự bất công là Đạo chưa thành”. (Lê thị Minh Trang).

 

       Kính chư Đại đức, chư Đạo Tâm, quư nhân sĩ Cao Đài, kính chư huynh tỷ đồng môn. Vừa qua trong chủ đề t́m hiểu Cứu Cánh Đạo Cao Đài , Tiểu Muội đă viết được hai phần: cứu cánh chung và  thế giới đại đồng.

       Khi t́m hiểu cứu cánh của Đạo Cao Đài mà không t́m hiểu ư nghĩa của sự Giải Thoát là một thiếu sót vô cùng.

       Hôm nay  Tiểu Muội xin đóng góp tiếp ư cuối cùng là Giải Thoát.

 

       Giải thoát là ǵ?

       Giải thoát có thể hiểu trong hai trường hợp: tích cực (động từ) và thụ động (tính từ)

       Để lănh hội được ư nghĩa của hai chữ giải thoát một cách đầy đủ, không ǵ hay bằng tham khảo quan niệm giải thoát của các tôn giáo trên thế giới trước; sau đó đi sâu vào ư nghĩa giải thoát trong Đạo Cao Đài.

       THEO PHẬT GIÁO

       " Trong giáo lư đạo Phật thường có những từ đi kèm với nhau để chỉ hoàn cảnh diễn biến và sau đó là kết quả của sự tu hành trên lộ tŕnh giác ngộ - giải thoát như: giải thoát giới, giải thoát nghiệp, giải thoát tri kiến, giải thoát ma chướng, giải thoát luân hồi khổ đau, cuối cùng là giải thoát sanh tử...

       "..Với khái niệm của cụm từ giải thoát và giải thoát sinh tử, đây là câu thường gặp trong giáo lư đạo Phật với tần suất sử dụng khá nhiều, và hầu như người học Phật nào cũng thường xuyên tâm niệm trong quá tŕnh tu tập giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, giải thoát để đi đâu và giải thoát cái ǵ mới là vấn đề cốt yếu."

       "...C̣n từ điển Phật học th́ giải thích có tính học thuật sâu hơn: Giải thoát là cởi bỏ được sự trói buộc của phiền năo mà vượt thoát khỏi thế giới mê muội khổ đau; là ra khỏi sự trói buộc trong ba cơi. Với người mới học Phật có thể hiểu là dứt tuyệt nguyên nhân sinh tử luân hồi nghiệp báo; là không bị những luyến ái trói buộc cái tâm; là đạt được sự siêu thoát vượt qua sự trói buộc của thế giới trần tục, khỏi sự chi phối của dục vọng (sống hoàn toàn thanh thoát tự tại); là thoát khỏi ảo tưởng và khổ, thoát khỏi sự tái sinh trong luân hồi và đạt Niết bàn. (Theo cư sĩ Nguyễn Đức Sinh). 

       “Nhận thức sáng suốt là cội nguồn của hiểu biết, được tôi luyện vững vàng của tự tâm dưới  chánh trí Phật pháp, suy tư kiên tŕ lâu dài, liên tục đến các vấn đề lớn của đời sống như nguyên lư vô thường, nguyên lư duyên khởi, nguyên lư vô ngă trong mọi hiện tượng, để rút ra một tư thế an nhiên tự tại, vô úy trước sự hoại diệt, biến dịch, tan hợp của mọi hiện tượng quanh ḿnh. Sự quán thấy như vậy là giải thoát hay giác ngộ

       “Giải thoát là khái niệm đặc thù của triết học tôn giáo, một khát vọng từ ngàn xưa trong nền triết học tâm linh Ấn Độ. Đến thời kỳ của Đức Phật, với trí tuệ siêu tuyệt, Ngài đă thể hiện công việc giải thoát một cách hoàn hảo và xây dựng phương pháp hữu hiệu giúp đỡ mọi người có thể tự ḿnh thực hiện được. Tư tưởng cơ bản giải thoát của Ngài xuất phát từ ḷng thương người, đặc trưng nhân bản sâu xa này quán xuyến toàn bộ Phật giáo, bất kỳ tông phái nào, thời kỳ nào, dù xuất thế tiêu cực hay nhập thế tích cực. Đó là sức sống của Phật giáo.                                          

       “Theo nghĩa sơ cấp nhất hiểu về giải thoát là cởi bỏ mọi trói buộc do mê lầm gây ra, vượt khỏi đau khổ trong ba cơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Như vậy, giải thoát là một cái ǵ không thật xa xôi, chỉ đến sau khi thân xác này tan ră. Thật ra, giải thoát là một trạng thái tâm hồn thanh tịnh, vượt lên trên mọi vọng tưởng phân biệt, tham đắm, luyến ái vào mọi âm thanh, h́nh sắc trần thế. (Theo Đặng Công Hanh).

       1/ “Giải thoát do phủ định ư chí sinh tồn:

       Quan điểm này cho rằng sinh hoạt hiện thực là mê vọng và muốn được tự do giải thoát phải hoàn toàn chối bỏ sự sống mê vọng đó. Đây chính là lư tưởng của Tiểu thừa Phật giáo lấy vô thường và khổ làm cương yếu của nhân sinh quan. Do đó, lư tưởng cứu cánh của con người không thể thấy ở những cái vô thường, những cái khổ, mà phải hoàn toàn chối bỏ những cái đó, nghĩa là phải diệt cho tuyệt cái ư muốn sinh tồn mới hy vọng đạt đến cảnh giới an vui. Cảnh giới đó chính là Niết bàn (Nirvana).

       2/ “– Giải thoát do tự ḿnh thể hiện thực tại:

       Quan niệm này cho rằng bản thể vũ trụ và tự ngă của con người vốn là đồng nhất, chỉ v́ vô minh nên thấy như có cách biệt. Nếu diệt trừ được vô minh th́ tự thân con người sẽ trở thành bản thể toàn diện. Vậy từ cái thân nhỏ bé bị phiền năo trói buộc này mà vận dụng để đạt đến cảnh vĩnh hằng, thanh tịnh và tự do, tức là đă đạt được cảnh giới giải thoát. V́ vậy, cảnh giới giải thoát theo quan niệm này là không cần phải chối bỏ hiện thực, mà hiện thực tức là bản thể, vậy hiện thực cũng là giải thoát.  

       “Riêng đối với Phật giáo đă quan niệm về sự giải thoát như thế nào?

       Đức Phật với mục đích cứu khổ độ sinh, Ngài đă chỉ ra con đường đi đến giác ngộ giải thoát để mọi người được sống trong hạnh phúc an vui. Ngài đă đưa ra những định luật về vũ trụ và nhân sinh mà ngày nay được nhiều học giả Tây phương công nhận. Những vị đệ tử sau này đă thể hiện tinh thần giải thoát qua nhiều tư tưởng khác nhau. 

       3/ " - Thiền tông:

       Ngồi thiền để buông xả hết những niệm nghĩ tưởng, đó là dứt mầm tạo nghiệp đi trong sanh tử. Không tạo nghiệp nữa th́ cái ǵ trói buộc được ḿnh? Tổ Đạo Tín khi c̣n là Sa di mười bốn tuổi, gặp Tổ Tăng Xán chắp tay thưa: “Bạch Ḥa thượng, xin Ngài dạy con phương pháp giải thoát”. Tổ Tăng Xán nh́n thẳng vào mặt hỏi: “Ai trói buộc ngươi?”. Ngài hoảng hốt t́m xem cái ǵ trói buộc ḿnh, t́m hoài không thấy liền bạch: “Bạch Ḥa thượng, không ai trói buộc con hết”. Tổ bảo: “Không trói buộc cầu giải thoát làm ǵ?”. Ngay đó, Ngài ngộ đạo.

       “Vậy đạo ở chỗ nào? Ở ngay chỗ không c̣n ǵ trói buộc được ḿnh. Không có ǵ trói buộc tức là không tạo nghiệp, không tạo nghiệp là giải thoát. Giải thoát là cái chân thật sẵn có, không từ đâu đến, không do ai cho ḿnh, chỉ v́ ta không làm chủ được các niệm lăng xăng buồn thương giận ghét v.v... nên tạo nghiệp dẫn đi luân hồi. 

       “Trong kinh Viên Giác, ngài Văn Thù hỏi đức Phật: “Làm sao giải thoát sanh tử?”. Phật dạy: “Muốn giải thoát sanh tử phải dứt mầm vô minh”. Vô minh là mê mờ, phải sạch hết mê mờ mới giải thoát được sanh tử. Ngài Văn Thù hỏi tiếp: “Cái ǵ là vô minh?” Phật dạy: “Chấp thân này là thật, chấp tâm sanh diệt là thật. Đó là vô minh”.  

       Tóm lại, con đường giải thoát tức là con đường đi đến Niết bàn, mà Niết bàn theo nghĩa đen là “dập tắt”, nghĩa là dập tắt hết dục vọng tồn tại và lấy đó làm lư tưởng cứu cánh. Cái gọi là “giải thoát”, là “Niết bàn”, nếu không có lợi ích cho cuộc sống thực tế, th́ tự nó cũng không có ư nghĩa nào cả. Theo đạo Phật không phải chỉ có đạt được sau khi chết, mà có thể chứng nghiệm ngay hiện tại cho nên đạo Phật là đạo “dấn thân yêu đời”. (Theo Trần Cao Lộc). 

       THEO CÔNG GIÁO

       Kinh luận của Công Giáo rất nhiều đa số được in bằng tiếng nước ngoài. Với góc độ của người ngoại đạo như tiểu muổi chỉ có thể đọc các bài bài viết tượng trưng của các nhà biên khảo bằng tiếng Việt. Trên internet không t́m thấy nhiều bài viết nói về ư nghĩa giải thoát. Chỉ thấy cái mục đích cuối cùng là về Thiên đàng, nước Chúa. Có lẽ do t́m đọc chưa hết nên vội kết luận tín đồ Công giáo không nghĩ đến việc ggiải thoát là một chuyện hồ đồ. Tuy nhiên có một vài bài viết gần chủ đề t́m hiểu, tiểu muội trích ra đây để tham khảo. 

       “Người tín hữu Công giáo, nhất là các linh mục, tu sĩ, khi học trong các học viện trong nhiều thế kỷ, đă quá chú tâm vào những vấn đề triết học, thần học và ít quan tâm đến những khoa học tự nhiên, xă hội nhân văn, những vấn đề thiết thực của con người cũng như những biến chuyển trong xă hội. Bài giảng của họ hầu như xoay quanh đến những vấn đề luân lư, những lời giải thích theo Thánh Kinh. Do không theo dơi những tiến bộ của khoa học, họ không thể giải thích kịp thời những vấn nạn của con người liên quan đến đức tin, luân lư. Thí dụ như: thuyết Big Bang và giả thuyết tiến hoá của Darwin. Do cứ lẩn quẩn trong những câu định nghĩa về sự thật siêu h́nh, sự thật mạc khải, sự thật tự nhiên và siêu nhiên, họ quên mất Đức Giêsu chính là sự thật toàn vẹn giải thoát muôn loài. 

       Lời kết: “..Sự thật mà nhân loại t́m kiếm trong suốt ḍng lịch sử đă được khám phá. Câu hỏi Philatô đặt ra cho Đức Giêsu "Sự thật là ǵ?" (Ga 18,38) đă được giải đáp. Đó là Đức Giêsu Kitô, Người thật sự là con đường dẫn đến sự thật giải thoát, nhưng ta chỉ cảm nghiệm được sự giải thoát đó nếu ta cùng bước đi trên con đường này. Bạn có dám bước theo Đức Giêsu không? (Linh Mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn). 

       THEO ĐẠO CAO ĐÀI:

       Chữ Giải Thoát xuất hiện rất nhiều nơi trong kinh điển Đạo Cao Đài. Đặc biệt trong bài Di Lặc Chơn Kinh tất cả có sáu lần được nhắc đến. Đây chắc hẳn là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với người tín đồ Cao Đài. Chúng ta cần phải hiểu rơ để con đường tu học không gặp trở ngại hoặc đi lầm đường lạc lối

       Đạo Cao Đài với tôn chỉ Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt. Ư nghĩa và mục đích giải thoát cũng là ư nghĩa chung của các tôn giáo cổ để lại được Chí Tôn chấn chỉnh cho phù hợp với thời văn minh hiện đại. Song song với các ư nghĩa  cổ đă có, Đạo Cao đài c̣n đưa thêm vào giáo lư và giáo luật những khái niệm mới tôn giáo xưa không đề cập đến. Tiểu muội nghĩ rằng giải thoát phải hiểu ở nhiều mặt. Không thể chỉ nói giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi là đủ. 

       Trước tiên hăy tham khảo bài thuyết đạo của Đức Thượng Sanh nhan đề :

       “CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT”

       (Trích một số ư chính trong Thông Tin số 7, ngày 28/06/1970) :

       “Kính Thưa Quư Vị,

       “Mỗi Tôn Giáo, dầu Thích giáo, Lăo giáo hay Nho giáo đều có tôn chỉ khuyên người lánh dữ làm lành, dưỡng tánh tu tâm để đi đến con đường giải thoát.

       “Phật giáo gọi Đời là bể khổ, nước mắt chúng sanh trong ba ngh́n thế giới, đem chứa tích lại c̣n nhiều hơn nước trong bốn biển.

       “Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dạy rằng: Cơi Đời là nơi con người bị đày đọa, đặng trả cho xong nợ tiền khiên. Nếu trả chưa dứt nợ, th́ phải chịu trầm luân măi cho đến khi vay trả vẹn toàn mới được giải thoát.

       “Muốn được giải thoát, con người phải lo tu hành, phải sống một đời thanh bạch, tránh chốn cạnh tranh giành giật, trau giồi hạnh đức để làm nấc thang bước lên khỏi chốn mê đồ, thoát ṿng tục lụy và lập công quả .

       “D́u dắt con người đi trọn vẹn trên đường Thánh đức, là mục đích chung của các Đạo giáo.

       “Mục đích đó, người theo Đạo có thể quên đi, nhưng nó vẫn có sẵn trong kinh điển.

       “Muốn vạch con đường cho nhơn sanh thoát nơi biển khổ, tránh đọa luân hồi, Đức Phật THÍCH CA dạy phải diệt cái bản ngă, dứt hết mọi t́nh lưu luyến, coi sự đời là mộng ảo, đoạn tuyệt sự ham muốn, trừ khử vô minh để về với chân như bất sanh bất diệt.

       “Đức LĂO TỬ th́ coi thường mọi việc thế t́nh, cho công danh phú quư là phù vân, nên chủ trương cái thái độ hờ hững, lănh đạm với ngoại giới.

       “Đức Ngài quan niệm cái nguyên lư sinh tồn tự thể của con người, với cái nguyên tắc sinh tồn bản thể của Vũ trụ, có những mối tương quan vô h́nh nhưng chặt chẽ, làm nhân duyên sinh khởi tồn tại cho nhau, nên muốn thanh tịnh vô vi để ḥa ḿnh cùng Đạo, hầu t́m phương trường sanh bất tử.

       “Chúa JÉSUS th́ long trọng phán truyền cho nhân loại: “Các con hăy trở nên hoàn thiện như Cha các con trên Trời”.

       “Đức KHỔNG TỬ th́ áp dụng triệt để khẩu hiệu: “Thành chi” tức là tiến tới hoàn thiện. Thuyết ‘Thành chi của Đức Ngài chia ra làm hai giai đoạn: Thành kỷ và Thành nhân, tức là hoàn thiện ḿnh trước, rồi giúp người hoàn thiện như ḿnh, để phối hiệp cùng Đấng THƯỢNG ĐẾ….

       “Bởi Hạ ngươn hầu măn, nên Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dùng huyền diệu cơ bút lập ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ với tôn chỉ qui nguyên Tam giáo, hiệp nhứt Ngũ chi.

       “Lấy Nho Tông Chuyển Thế, lấy sự Thương Yêu là phương pháp thực hành chánh Đạo. Đức CHÍ TÔN quyết cứu vớt những kẻ hữu căn thoát ṿng khổ hải, tránh đọa luân hồi hầu vui hưởng một hạnh phúc vĩnh cửu.

       “Đó là cơ giải thoát, mà muốn đạt được, người hành Đạo duy có trải tâm chơn thành, giồi trau hạnh đức hầu tế độ nhơn sanh quay về Chánh giác. Các ân huệ đó lớn lao biết bao nhiêu!

       “Hội Thánh trông mong mỗi Tín hữu nên lưu tâm và đừng để mất cơ hội

                                                                                                        

       Con đường giải thoát Đức Thượng Sanh dạy nh́n chung là rút từ tinh hoa Tam Giáo. Với thời tam kỳ phổ độ, sự giải thoát phải hiểu theo nghĩa toàn diện:  Một con người có tam thể xác thân. Cả ba thể ấy cũng phải học hỏi và tu luyện đồng thời để được giải thoát tất cả. Chúng ta không thể chú trọng lo riêng chỉ một trong ba thứ ấy là đủ. Có thể ư này hơi có phần mới lạ.

       Mảnh H́nh hài, Tinh Thần Trí năo, Linh Hồn là ba món báu của con người (Tam Bửu). Hằng ngày vào cúng Thầy ta đều nguyện dâng tam bửu của chúng ta lên Chí Tôn Từ Phụ làm tế vật cho Thầy phổ độ chúng sanh.

       1/ Giải thoát mảnh h́nh hài.: Có nhiều hành giả v́ thấy xác thân quá đau khổ mà lo tu luyện cho thoát khổ quên đi cái khổ khác của chơn linh vô h́nh. Điển h́nh trong nhóm này là những người vô thần. Họ nhập môn tu hành, nhưng không tin tưởng quyền năng thiêng liêng của Thượng Đế. Họ chú trọng vinh thân ph́ gia trong cửa Đạo. Luật pháp không tuân, minh thệ không giữ, giáo huấn bỏ ngoài tai… “Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước nhơn sinh để cho họ biết ḿnh hướng đạo. Đường Tiên cũng lấp lững, nguồn Thánh cũng toan vào mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún cũng chẳng từ, mượn danh Đạo tạo danh ḿnh, vô Thánh điện hơi tà c̣n phưởng phất. Muốn nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lớp cọp dọa cáo bầy, bụng trống lỗng, túi thu đầy toan làm thầy kẻ dại (Thánh Ngôn 9-1-Canh Ngọ).

       Đó là những người lo giải thoát mănh thân mà thôi. Khi Chí Tôn cần chúng ta làm một việc ǵ đó cho Đạo, ta thấy khó hay lười biếng  không nhận có nghĩa là ta đă rút lại lời nguyện dâng mảnh h́nh hài cho Thầy.

       2/ Giải thoát tinh thần trí năo: Có nhiều bậc tu hành chú trọng t́m hạnh phúc nơi Cực lạc mà quên mănh thân, họ ép xác ḿnh bị dày ṿ đau khổ. Họ cho xác thân là tạm mượn trong tứ đại đất nước gió lửa nên không hàm dưỡng chăm sóc. Đây là những trang tu hành thái quá.

       Trong thời loạn đạo không cơ bút chỉ dạy, khi Chí Tôn cần chúng ta suy nghĩ một vấn đề giải quyết khó khăn cho Đạo ta thoái thoát không để tâm vào, đồng nghĩa ta đă rút lại lời dâng tinh thần trí nào lên cho Chí Tôn.

       3/ Giải thoát linh hồn: Linh hồn là một điểm linh quang do Đức Thượng Đế chiết linh ban cho mỗi con người. Linh hồn luôn trọn lành đi theo ǵn giữ và giáo hóa hai thể kia. Linh hồn không cần lo giải thoát. Chỉ cần thực hành theo đạo pháp, trọn ǵn minh thệ để giải thoát cho hai thê kia để được nhẹ nhàng trọng sạch cho linh hồn hiệp một thành một thánh thể là trọn vẹn. Khi đă rút lại lời dâng mảnh h́nh hài và tinh thần trí năo th́ coi như lời dâng cả linh hồn cho Chí Tôn cũng đă rút lại luôn. 

       Các Cách Giải Thoát : 

       "Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị ḥa thượng:

       “Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được!”

       Vị ḥa thượng nói:

       “Không có ǵ là không thể buông bỏ được”

       Người đàn ông kia lại nói:

       “Có những thứ và những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được!”

       Vị ḥa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên rồi ngài rót nước trà vào chén. Ḥa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén đă trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng không chịu được liền đặt chén trà xuống.

       Lúc này vị ḥa thượng lại nói: “Trên đời này không có ǵ là không buông bỏ được, chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi.” 

 

       HẠNH PHÚC TRONG CÁI NH̀N CỦA CON NGƯỜI

       Có một câu truyện ngắn thế này: Một người đàn ông già sống trong ngôi làng nhỏ, cả làng cảm thấy phiền v́ ông ta luôn phàn nàn, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy tâm trạng u ám. Càng ngày, ông ta càng khiến mọi người xung quanh khó chịu. Ông luôn khiến những người gặp mặt ông cảm thấy bất hạnh. V́ thế, tất cả người trong làng đều cố gắng hết sức để tránh đối mặt với ông ta.

       Nhưng một ngày nọ, khi ông già bước sang tuổi 80, mọi người ngạc nhiên bởi tin đồn: “Hôm nay là một ngày hạnh phúc với ông già. Ông không phàn nàn bất cứ điều ǵ. Ông không hề nhăn nhó, thậm chí c̣n cười tươi rất nhiều”. 

       Dân làng tụ tập quanh người đàn ông và hỏi: “Điều ǵ đă xảy ra với ông thế?”.

       “Không có ǵ đặc biệt cả. 80 năm qua tôi đă cố gắng theo đuổi hạnh phúc nhưng không có tác dụng ǵ cả. Tôi vừa quyết định sống mà không cần có hạnh phúc, chỉ cần tận hưởng hiện tại thôi. Thật ngạc nhiên, đó cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ”. 

       Câu truyện trên gợi cho ta bài học đơn giản này, đó là hăy tận hưởng cuộc sống của ḿnh ngay lúc này và tại đây, hạnh phúc tự khắc t́m đến, sẽ vô ích nếu ta cứ mải mê theo đuổi hạnh phúc v́ hạnh phúc không ở ngoài ta mà là do ta cảm nhận từ tâm trạng và thái độ chủ quan của ḿnh. (Theo Trần Cao Khải).

 

       Trong Đạo Cao Đài:

       Phương tiện đi đến giải thoát là làm cho tiêu hết khổ. Muốn hết khổ theo lời Đức Hộ Pháp dạy trong bài Diễn Văn trong Pháp Chánh Truyền: phải Tùng khổ, Thắng khổ, Thọ khổ, Thoát khổ hoặc Giải khổ. Các phương pháp này tuy có khác tùy theo tŕnh độ tấn hóa nhưng đều dẫn đến cho con người hết khổ. Hết khổ mới tinh tấn tiến bộ.

       Không phải tự nhiên mà Chí Tôn dạy dùng ba món Bông, Rượu, Trà tượng trưng cho Tam Bửu dâng lên cho Người. Thầy muốn xác thân ta phải tươi đẹp như bông hoa, Tinh thần ta phải cường liệt như hơi rượu. Linh hồn ta phải điều ḥa như trà trong nước, không có nơi nào trong tách trà mà không có vị trà. Do đó chỉ chú trọng luyện một món quên đi hai món c̣n lại không phải là cách giải thoát của đạo Cao Đài. Tu chơn, luyện đạo chỉ để cho những hành giả đă xong Tam Lập. Tức dành cho các hành giả c̣n sức khỏe sau khi tham gia phổ độ chúng sanh. Có những người chưa trọn tam lập, tuy c̣n rất trẻ cũng vội tách biệt cuộc sống xă hội thu ḿnh vào tịnh thất tu chơn luyện đạo. Có những trang hành giả đi tắt luyện Đạo trước rồi trả nợ tam lập sau.  Kính Sám Hối dạy : “Chớ thái quá, đừng ḷng bất cập, Phép tu hành luyện tập nhiều ngày…”  là nói về ư này.

       Đó là phương pháp giải thoát của Đạo Cao Đài. 

       Kết luận:

       Dù cho là Niết bàn (Phật giáo), Thiên đàng (Công Giáo), hay là Bạch Ngọc Kinh (Cao Đài giáo)… Tất cả là một hướng nh́n đồng tâm là giúp con người đi đến cảnh giới chung là giải thoát. Trong ư nghĩa giải thoát có thể là ta tự lo cho ḿnh theo bài học của Các Đấng Thiêng Liêng (chủ động), hoặc là được người nào đó giải thoát cho ta. Trong Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn không giúp riêng cho một ai. Thầy mở đạo chung cho cả chúng sanh theo học, đạt hay không do tự ḿnh định đoạt. Đó là Công B́nh.

       Người tín hữu Cao Đài đến Ṭa Thánh, Thánh Thất cúng bái để cầu mong được các Đấng Thiêng Liêng giúp cho giải thoát. Đây là một sự mê tín. Càng hồ đồ hơn khi ta không nghe lời Chí Tôn dạy, không tùng luật lệ Cao Đài ban cho, ngồi hưởng thụ phẩm tước giả tạm, lại đi mong mỏi sự cứu giúp. Đó là một mong mỏi bất công. Thánh ngôn: “…Dưới mắt Thầy c̣n sự bất công là Đạo chưa thành”.

Thánh địa, mùa Vu Lan năm Tân Sửu (2021).

Lê Thị Minh Trang.

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000