ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có nên dùng cụm từ

Cao Đài 1926 và Cao Đài 1997?

       Đầu năm mới Kỷ Hợi, Nhóm tín-đồ-già chúng tôi kính chúc mọi an lành đến quư chức sắc, chức việc và đồng Đạo trong nước và hải ngoại.

       Năm mới, chúng tôi lại cùng nhau t́m hiểu và nhận định về cuộc đấu tranh đ̣i quyền Đạo của chư đồng Đạo. Nội dung xin tóm ghi như sau:

       Theo quyết-định số 10 của Ban Tôn Giáo Chính phủ ngày 09-05-1997 do ông Vũ Gia Tham kư tên công nhận cho giáo-hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phép hoạt động.

       Điều này có nghĩa là tất cả những người tín đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh đều được hưởng sự cho phép của nhà nước để sinh hoạt nghi thức Đạo. Đó là pháp lư mà mọi người không nên từ bỏ. C̣n hành đạo như thế nào là chuyện nội bộ của tôn-giáo.

       Như vậy, một khi chúng ta  xác nhận quyết định số 10 này nhà nước cấp cho Chi Phái Cao Đài Tây Ninh là chúng ta từ bỏ cái quyền có pháp-nhân để được luật pháp bảo vệ.

       Chính v́ vậy mà thấy chúng ta đấu tranh thời gian rất lâu đến nhiều chục năm mà vẫn không hiệu quả. Trái lại c̣n bị đàn áp ghê gớm. Chúng ta đă lên tiếng đủ cách đủ kiểu nhưng ai đă nghe? Ai đă giúp? Nếu chúng ta không tự giúp chúng ta th́ đừng mong một thế lực nào có thể giúp chúng ta được. Quốc tế ư? Mỹ ư? Tất cả đều vô ích. Không ai giúp cho ta mà không có một ư đồ chính trị đi kèm. V́ vậy một khi nhờ vào thế lực chính trị để chiếm được quyền Đạo là đă vô t́nh tham gia chính trị. Đi ngược lại với tôn chỉ của Đạo là bất bạo động.

       Việt Nam là một đất nước có chủ quyền. Các cơ quan quốc tế không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của nước Việt Nam.

       V́ vậy người tôn giáo Cao Đài đừng mong sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế hay tổ chức Cao-Đài hải ngoại nào! Nhiều chục năm qua họ đă lên tiếng như tiếng kêu trong sa mạc mà thôi.

       Ở đây tại sao chúng ta không nghĩ đến một phương pháp mới là tận dụng pháp lư của nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để đấu tranh bảo vệ chúng ta?

       Một khi chúng ta đứng trên lập trường của một công dân có Đạo có pháp-nhân công nhận. Chúng ta có quyền đấu tranh với sự sai trái trong nội bộ của Đạo do những người lănh đạo của Đạo mà đi ngoài luật pháp chơn truyền của Đạo. Nhơn sanh lên tiếng ôn ḥa là cái quyền được luật Đạo và luạt nhà nước cho phép.

       Chuyện  chấp hành hay không chấp hành lệnh của chức-sắc cai trị Đạo là chuyện hoàn toàn  nội bộ và thuần túy tu hành của Đạo.

       Cán bộ nhà nước không đặng phép lợi dụng uy tín cá nhân can thiệp với bất cứ lư do ǵ. Gần đây có phong trào gây rối các việc cúng kiến gây ra bởi các nhóm côn-đồ có-trí-thức làm mất an ninh địa phương. Chánh quyền địa phương phải có trách nhiệm xử lư.

       Bất cứ cán bộ nào đến hỗ trợ cho một nhóm Đạo này để chống đối nhóm Đạo khác trong cùng một Tôn Giáo là cán bộ đó đă vi phạm luật pháp nhà nước CHXHCNVN. Người công dân có đạo có quyền khởi kiện lên Ṭa Án. Dĩ nhiên Ṭa Án không thể bưng bít hay bao che. Nếu có chăng th́ đó là cá nhân quan ṭa ấy. Vị ấy phải chịu xử lư của luật pháp.

       Chuyện sai trái trong luật-pháp-đạo th́ phải do luật pháp Đạo xử lư.

       Luật pháp Đạo nếu cố ư không xử lư th́ người tín đồ có quyền không chấp hành các văn bản ban hành không hợp pháp từ trước đến nay và từ chối sự điều hành sai trái của cấp lănh đạo để chờ luật Đạo giải quyết.

       Chúng ta khẳng định từ bỏ văn bản và sự giáo huấn của chức sắc ngoài Pháp Chánh Truyền của Đạo. Chứ chúng ta không từ bỏ pháp nhân được nhà nước đă ban cấp và càng không từ bỏ Đạo của Trời. Đó là nguyên lư và phương châm mà chúng ta phải tận dụng để tự bảo vệ ḿnh.

        Chúng ta thật là thiệt tḥi khi chúng ta từ bỏ pháp nhân. Chúng ta thử xét lại có phải cụm từ Cao Đài 1997 là căn cứ trên Hiến Chương 1997 năm Đinh Sửu mà đặt tên không?

        Nếu dựa vào năm cấp pháp nhân cho Đạo mà đặt tên như thế th́ chúng ta coi thử Đạo Cao Đài trước Cao Đài 1997 có phải là Cao Đài 1926 không? Hay đó là Cao Đài dựa trên pháp nhân 1965 của Đệ Nhị Cộng Ḥa?

        V́ vậy chúng tôi xin đề nghị chư vị nào đă từng dùng  cụm từ Cao Đài 1997 để đấu tranh nên chăng nghĩ lại chúng ta gọi một bằng tên khác có ư nghĩa đầy đủ và trọn vẹn hơn?

        Xin đề nghị có thẻ gọi Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh Tùng Chơn Truyền và Cao Đài Canh Cải Chơn Truyền. Hay nói cách khác là Cao Đài Ngoài Pháp Chánh Truyền để  dùng cho Cao Đài 1997 và Cao Đài Tùng Pháp Chánh Truyền để  dùng cho Cao Đài 1926.

        Khi chúng ta đổi  cách gọi như thế th́ chúng ta nghiễm nhiên là những người thành viên môn đệ của Cao Đài có quyền kiểm soát sự hành đạo của các cấp lănh đạo trong cửa Đạo. Lúc ấy chúng ta có con đường thênh thang để đi và cái quyền của chúng ta rất lớn và được luật pháp nhà nước bảo vệ theo pháp-nhân quyết-định số 10 cho phép.

        Tất cả những nghi lễ cúng kiến của người tín đồ Cao Đài trong lúc chờ luật-pháp-Đạo giải quyết đều hợp pháp, hợp lệ. Do đó các nhóm côn đồ nào đến gây rối th́ chúng ta phải nhờ pháp luật xử lư họ

      Một khi chúng ta rạch ṛi dùng cụm từ Cao Đài 1997 (khác với Cao Đài 1926) là chúng ta mặc nhiên công nhận họ được hợp pháp. Và những sự sai trái của họ là chuyện nội bộ của họ chúng ta không được quyền xen vào. Song song đó với danh xưng Cao Đài 1926, chúng ta lại tự làm khó ḿnh hay nói cách khác ta tự rào đường của ḿnh. V́ Cao Đài mang danh 1926 không có được nhà nước hiện tại ban pháp nhân công nhận.

       Nếu dùng cụm từ Cao Đài 1997 để đấu tranh đ̣i lại cơ ngơi là chúng ta đă làm một việc luật pháp Đạo không cho phép. Cơ ngơi toàn bộ của đạo là do Hội-Thánh nắm giữ và được phân nhiệm cho Thượng Chánh Phối Sư thay mặt cho Đạo đứng tên. Chỉ có người có quyền lợi liên quan mới được hợp pháp đ̣i và kư nhận sự trao trả của kẻ chiếm đoạt. Nếu nhân danh một số đạo-hữu, một khối-đạo-hữu mà đ̣i cơ ngơi th́ chúng ta càng không đủ tư cách v́ chúng ta không đại diện cho toàn Đạo.

       Giả sử chúng ta thắng kiện, nhóm chiếm đoạt phải trả lại cơ ngơi ấy, ai là người đại diện toàn đạo ra kư nhận số tài sản đó chứ? Đấy là một vấn đề mà chúng ta nên suy ngẫm chăng? Chúng ta có đ̣i một việc quá lớn ngoài sức lực và quyền hạn của ḿnh chăng? Tài sản đó không phải của nhóm đ̣i hay của cá nhân nào mà là của cả nhơn sanh đóng góp. Xin nói rơ thêm, nhơn sanh đóng góp đó hiện nay đang ở cả hai bên (nhóm canh cải luật và nhóm tùng luật pháp của Đạo). Ta đ̣i luôn cả phần của họ chăng?

       V́ vậy mà nhóm tín-đồ-già chúng tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta không đ̣i luật pháp của Đạo được thi hành nghiêm minh trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ thay cho việc đi đ̣i cơ ngơi?

       Ư này có thể làm không vui một số huynh đệ trong nước và hải ngoại đang theo đuổi và sưu tập hồ sơ để kiện tụng. Thêm một ư khác, khi chúng ta đ̣i được cơ ngơi của Đạo chưa chắc là Đạo đă có luật pháp chơn truyền. Như vậy chẳng qua chúng ta là những người thường t́nh đi giành giật cơ sở vật chất mà thôi chớ không phải lo cho sự tồn vong của Đạo-pháp.

       Cuối cùng nhóm tín đồ già chúng tôi xin gởi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chức-sắc, chức-việc và đạo-hữu không phân biệt có được một nền chánh giáo của Chí Tôn trường cửu. Xin cảm ơn chư huynh tỷ đệ muội đă đọc hết bài viết này của nhóm anh em tín đồ-già-chúng tôi. Xin trân trọng.

Thánh Địa tiết Mạnh Xuân năm Kỷ Hợi.

Thay mặt nhóm TÍN ĐỒ GIÀ

Bùi Thanh An lượt ghi.

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000