ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyn tuy tếu nhưng li tht... hu lư.

 Mi quư v  đc đ suy gm


  Sau hai ṿng đàm phán không chính thc vi mc đích nếu không đt được Hip ước Liên minh Quân s vi Hoa Kỳ th́ ít ra cũng được phép mua vũ khí t M, Đi din CSVN đành v nước tay không vi gói quà 18 triu đô vin tr cho Cnh sát Bin.

Hôm tr
ước khi ra sân bay v nước, Đi din CSVN có ngơ li mi người đi tác phía M mt bui cơm ti thân mt ti mt nhà hàng Tàu trong vùng Virginia. Nhà hàng này ni tiếng vi món Vt Bc Kinh và có rt nhiu Tng thng M ghé qua ăn và chp h́nh lưu nim. Va bước vô ca người đi đin M nói chào mt cách dí dm:
- Ông cũng khéo ch
n la ch? M gp Vit trong nhà hàng Trung Quc?

Đ
i din CSVN cười và gii thích:
- Nhà hàng này có ch
là người Đài Loan. C xem như k thù ca k thù là bn.

Đ
i din M but ming ra mt câu tiếng Vit:
- Th
ế ra là nhà hàng ca “Thế lc THÙ (ca) ĐCH” à?

Đ
i din CSVN phá lên cười:
- G
m. Ông cũng rành tiếng Vit đy ch?

- Tôi h
c tiếng Vit M, hc tiếng lóng tiếng láy Sài G̣n khi c̣n làm tùy viên văn hóa bên đó trước năm 1975. Sau này vn theo dơi thi s và trao đi trên Facebook. Chúng ta có th tho lun bng tiếng Vit đ khi mt th́ gi. Ông mun gp tôi ln cui chc là có câu hi ǵ cho tôi?

Đ
i din CSVN vào thng vn đ:
- Hai ṿng đàm phán qua ông đă k
ết lun chúng tôi không th có Liên minh Quân s vi M v́ Trung Quc s cn tr. Chúng tôi không có đ ngân sách đ mua vũ khí t túc. Xem ra gii pháp quân s lúc này vi Trung Quc không kh thi. Thế th́ gii pháp pháp lư, ông nghĩ có kh thi hay không? Ư tôi mun nói rng đưa Trung Quc ra Ṭa án Quc tế đ kin như Philipines đang làm th́ có kh thi không?

- C
ơ hi rt ít, thưa ông. Và các ông nên cân nhc cn thn v các bng chng tŕnh trước ṭa. V́ nếu ṭa phán quyết các ông THUA th́ con đường tương li c̣n gian nan hơn na. Phán quyết mi nht ca ṭa cp quc tế xem ra là bn án t h́nh cho các ông ti Bin Đông. Khi y các ông b đy ra bên l mi tranh chp sau này ca các nước trong vùng đi vi Bin Đông.

- Nh
ưng nếu chúng tôi liên kết kin vi Phi hay các nước khác?

- Tôi cũng nh
n thy các ông đang có hướng này. Khi Th tướng Nguyn Tn Dũng ghé thăm Phi hôm qua. Nhưng kh năng Phi liên kết vi ông trong v kin rt thp v́ khi Phi kin các ông không ng h. Bây gi các ông tham gia vi BNG CHNG BT LI hơn th́ dĩ nhiên Phi khó chp nhn.

- Chúng tôi có đ
y đ các bng chng THUN LI t thi Thc dân Pháp đến Vit Nam Cng Ḥa rng Vit Nam có đă xác đnh ch quyn trên hai qun đo này liên tc c trăm năm cơ mà. Sao ông li nói BT LI?

- Các
ông đang trưng dn bng chng ca nhng chế đ đă qua mà không h có bng chng xác nhn ch quyn cp quc tế t chế đ ca các ông. Xem ra khó thuyết phc ṭa án. Các ông có th trưng dn h́nh nh thi thơ u trong mt căn nhà, nhng câu chuyn tui thơ đó, trong khi người ta tŕnh ra GIY BÁN NHÀ ca b các ông, th́ dĩ nhiên ṭa án không th cho các ông vào nhà được.

- Ư ông mu
n nói đến Công Hàm Phm văn Đng năm 1958?

- Đúng. Các ông bi
ết Công Hàm này đă lâu nhưng có nhiu bng chng cho thy các ông c NÉ TRÁNH nó. Trong khi ngược li gn đây Trung Quc li trưng công hàm này ra trước quc tế. Xem ra h có nm đàng cán v v này!

Đ
i din CSVN cười sc sa:
- Công hàm đó KHÔNG CÓ HI
U LC ông ơi. Phm văn Đng dù có nói thng là “giao Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quc” th́ cũng không có hiu lc. Đó ch là Đ̉N NGOI GIAO … KHÔN NGOAN ca chúng tôi đ nhn vin tr t Trung Quc mà đánh M. Năm 1958 chúng tôi không có ch quyn Hoàng Sa, Trường Sa.

Ch
cho người đi din CSVN cười xong, ung mt ngm nước, th́ đi din M mi t tn lên tiếng:
- Đ
i vi lut pháp Tây Phương chúng tôi th́ chúng tôi phân bit rt rơ s tách bit gia “khế ươc buôn bán” và “ch quyn”.

- Ư ông nói là các ông có th
bán nhng ǵ các không có cơ à. Tht là HOANG ĐƯỜNG và TR CON.

- Chuy
n có tht ông à. Khế ước buôn bán là giao kết gia hai hay nhiu bên v chuyn nhượng mt cái ǵ đó nó có th trong hin ti hay trong tương lai đ đi ly giá tr tin bc hay vt cht có th giao hôm nay hay giao vào mt thi đim trong tương lai. Như vy vào năm 1958 các ông ha bán mt cái ǵ đó các ông không có ngay lúc đó, và li ha s giao hàng ngay khi các ông có. Vn đ là phía Trung Quc tin như vy và ng h các ông biến điu đó thành hin thc. Đi li h cung cp vin tr cho các ông gn c t đô la v vt cht và con người đ tiến hành chiến tranh chng chúng tôi.

Năm 1958 các ông không có CH
QUYN nhưng các ông đă làm KH ƯƠC, th́ khi các ông có ch quyn các ông phi thc hin khế ước buôn bán đó.

- Th
ế các ông có trường hp buôn bán kiu đó trong thc tế không?

- Có ch
ông. Trong s hu chng khoán, th trường thế gii có cái gi là “future options”. Ông không dám mua chng khoán đó v́ ông s thua l, ông có th tr tin vi LI HA s mua và công ty đó phi giao “ch quyn” chng khoán đó cho ông trước thi đim nào đó, dù nó lên hay xung thp hơn giá tr ông tr. Ri ông cn tin ông vn có th bán LI HA đó cho người khác và c thế cho đến khi thi đim ha đó đến th́ người cui cùng phi … THC HIN. Cái đó là buôn bán th ông không có ch quyn …

Đ
i din CSVN nghiêm mt li bin h:
- Nh
ưng ông không đc thy trong ngôn t Th Tướng Phm văn Đng rt KHÔN NGOAN không h đ cp đ chuyn “giao ch quyn” như cái ví d mà ông nêu. Ông ta ch nói …

“có trác
h nhim trit đ tôn trng hi phn 12 hi lư ca Trung Quc trong mi quan h vi nước Cng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mt bin”

Đ
i din M cười ri nói:
- Các ông đă có l
ch s CÔNG NHN công hàm này. Đó là vào năm 1974 khi Trung Quc tn công Hoàng Sa thuc ch quyn VNCH. Các ông đă “tôn trng hi phn ca Trung Quc trong mi quan h trên mt bin” nên các ông hoàn toàn đ mc cho Trung Quc hành đng chiếm ch quyn … TƯƠNG LAI ca các ông. Thế th́ sao các ông có th bin minh trước ṭa rng mt văn bn không hiu lc li được tôn trng?

- Chúng tôi cũng nh
ư các ông thôi. Hm đi 7 các ông nm đó đâu có đng tĩnh ǵ!

- Hoa Kỳ b
ràng buc bi Thông cáo chung Thượng Hi vi Trung Quc và Hip đnh Paris, phi rút quân và tr li quyn t quyết cho VNCH.

Đ
i din M ngng mt lát ri nói tiếp:
- Tôi xem công hàm Ph
m văn Đng nhiu ln và phi công nhn vào thi đim năm 1958, ông Đng hay ai đó son cho ông Đng kư công hàm này là “khôn lin” ngay lúc đó mà không có … “khôn lâu”.

- Ư ông là?

- Ng
ôn t trong công hàm này vào năm 1958 rt là KHÔN NGOAN. V́ các ông BÁN VT TRI mà thu được gn c t đô la vin tr ca Trung Quc cho mt món hàng tương lai không biết có chiếm được hay không. Ví như mt người mun đi cướp nhà người khác không có súng, không có tin, đi ha vi thng cướp khác “khi nào tao cướp được nhà đó th́ tao tôn trng quyn ca mày được trng rau sân sau”. Khi cướp được th́ phi thc hin li ha đó.

Đ
i din CSVN ma mai:
- N
ếu “khôn lâu” như ông trong trường hp đă l kư LI HA đó th́ ông phi làm sao?

- N
ếu tôi là các ông mà tôi bt buc phi viết công hàm đó đ có vin tr th́ tôi vn viết như thế

- Hu
tin!

- Tôi v
n nhn gn c t đô la đ đánh Hoa Kỳ và kéo nó đến bàn Hi Ngh Paris năm 1973 đ nó phi rút quân …

Đ
i din CSVN phá liên cười:
- Ông khôi hài quá, th
ế mà li “dy ngoi luc trng”

Đ
i din M vn t tn nói tiếp:
- CSVN kư công hàm Ph
m văn Đng là khôn lin ngay năm 1958 nhưng ai đó quyết đnh xé hip đnh Paris chiếm Min Nam năm 1975 là ĐI NGU đ Trung Quc nó …. (xin li tôi hay có tt nói láy) 
Chi
ếm Min Nam là biến công hàm đó thành hin thc và đi din gn 1 t đô la n Trung Quc, là t b 4 đến 6 t đô la bi thường chiến tranh ca Hoa Kỳ … Vit Nam b cơ hi thành mt nước Đc và nước Nht sau thế chiến th hai.

Đ
i din CSVN hết kiên nhn ngt li:
- Ông có khi
ếu k chuyn c tích. Xin phép tr li trng tâm. Thế th́ có gii pháp nào cho chúng tôi trong bế tc này không?

Đ
i din M nh́n quanh ri pha tṛ:
- Có t́nh báo Hoa Nam C
c đây không?

R
i ông nói tiếp:
- Theo tôi th́ các ông ph
i tuân th công hàm Phm văn Đng v́ 1974 các ông đă tuân th th́ hôm nay phi tuân th đ yên cho Trung Quc đt giàn khoan.

- Không c̣n cách nào h
ết sao?

- Ch
c̣n cách mà tôi đă nói vi các ông hôm đu tiên.

- Cách ǵ ông nh
c li đi.

- M
t cách vô cùng gin d, không cn vin tr ca Hoa Kỳ, chng cn ng h ca thế gii, mà li đoàn kết, ḥa hp ḥa gii vi mi thành phn người Vit trong và ngoài nước và quan trng là vô hiu hóa công hàm Phm văn Đng.

- Làm cách nào?

- Ngay ngày mai ...
Đ
i li tên nước thành Vit Nam Cng Ḥa.
L
y li tên Sài G̣n và di th đô v đó
L
y C VÀNG làm quc kỳ

Có nh
ư thế th́ trước din đàn thế gii. VNCH ch VNG MT … 39 năm ch KHÔNG CHT. Công hàm Phm văn Đng ch là t “giy ln” v́ tên cướp có vô nhà nhưng ch nhà v li và đă đui c nó ra … Tri Vit li … HNG ĐÔNG.

Đ
i din CSVN vut m hôi lnh trên trán:
- Ch
đơn gin thế thôi sao?

V
t Bc Kinh trên bàn đă NGUI LNH, lp m trng đă bt đu đóng vin quanh dĩa v́ không ai c̣n đoái hoài đến nó.

Đ
i din M v vai đi din CSVN nói mt câu tiếng Anh:
- All road lead to Rome (Đ
ường nào cũng v La Mă)
Hăy tr
cho Ceazar nhng ǵ ca Ceazar. 
Các ông ch
có mt ĐƯỜNG BINH … cm bài chi lâu cho nó … ƯỚT.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634