ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ TÁM

 

       Đôi điều Tổng Kết Thảo Luận:

       Làm sao đến được Các Tầng Trời?

       Một trong các ân huệ mà Chí Tôn ban cho các môn đệ trong lần khai Tam Kỳ Phổ Độ là : Cửu Vị Nữ Phật đưa đường dẫn lối cho các Chơn Linh khi thoát xác đi qua chín tầng Trời để về đến Bạch Ngọc Kinh. Đây là ư thứ hai của chủ đề.

       Tôi chưa có dịp được gặp để thỉnh giáo chư Đại Thiên Phong từ Đầu Sư và tương tương đổ lên trong Hội Thánh Lưỡng Đài về ư này: Địa chỉ các tầng Trời ở đâu? Và làm sao về được đến các nơi đó? Nhưng tôi biết chắc quư Ngài ấy biết và biết rất rơ.

       Từ phẩm Chánh Phối Sư và tương đương đổ xuống khi thoát xác th́ vẫn c̣n tụng Kinh Tuần Cửu th́ chưa biết. Nói câu này tôi hàm ư luôn Ngài Thượng Tám Thanh v́ ngài mới được Thiên phong phẩm Giáo Sư mà thôi.

       Trong Quan Hôn Tang Lễ của Đạo Cao Đài có Thánh Giáo của Đức Lư Giáo Tông phê duyệt và Hội Thánh Lưỡng Đài ban hành có quy định rơ ràng: nghi tiết hành lễ cho Chức Sắc Hàng Phật vị và Tiên vị (Giáo Tông, Hộ Pháp, Phật Tử, Chưởng Pháp, Thượng Sanh, Thượng Phẩm; Đầu Sư, Tiên Tử, Thập Nhị Thời Quân) sau khi an táng không có làm Tuần Cửu, chỉ có làm Tiểu và Đại Tường mà thôi. Điều này chứng tỏ quư Ngài tự ḿnh vượt qua Cửu Trùng Thiên một cách dễ dàng không cần sự trợ giúp của Cửu Vị Nữ Phật.

       Quay trở lại, những chơn linh đối phẩm Thánh vị (Chánh Phối Sư) đổ xuống phải làm Tuần Cửu. nghĩa là từ Chánh Phối Sư đổ xuống phải cần sự dẫn đường của Chín Bà. Câu danh ngôn: “Sanh tiền bất tri Thiên đường Lộ. Tử hậu nan ly Địa Ngục môn” . Không biết có từ lúc nào và xuất xứ từ Thánh nhân nào? Nhưng nó rất đúng cho t́nh huống mà vấn đề này đặt ra. Tôi đă thỉnh giáo chư vị chức sắc câu hỏi: Vườn Ngạn Uyển, Tây Vương Mẫu Vườn Đào, Cơi Thanh Thiên, Xích Thiên v.v.,,, đến Tạo Hóa Thiên nằm đâu? Và làm sao đi được đến đó khi ta thoát xác? Tuyệt nhiên không một vị nào có câu trả lời đủ thuyết phục được.

       Điều đó chứng tỏ các vị c̣n chưa biết đường về nơi đó. Lúc sống mà không biết làm sao chết rồi biết được? Ứng với câu danh ngôn trên.

       Vấn đề đặt ra ở đây là CỬU VỊ NỮ PHẬT có dẫn hết tất cả chúng sanh hay chỉ dẫn chư Môn đệ Cao Đài mà thôi? Những môn-đệ thất thệ phạm Pháp Luật Đạo bị phạm đệ nhứt h́nh Chín Bà có dám dẫn hay không?

       Theo Đạo Nghị Định thứ Tám - Điều một: “Những Chi Phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh của Hội Thánh th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn mà phải định quyết là Bàng Môn Tả Đạo”.

       Khi bị xác định là Bàng Môn Tả Đạo, coi như bị vướng Đệ nhứt h́nh của đức Lư Giáo Tông là bị án “Trục Xuất”. Ngoài việc lập Bàng Môn Tả Đạo, các việc tượng tự như “Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định, Phản Loạn Chơn Truyền, Chia phe phân phái” cũng bị chung đệ Nhứt H́nh.

       Khi bị trục xuất, nghĩa là Đức Chí Tôn không c̣n nh́n nhận là môn đệ của Thầy nữa. Dù Đức Chí Tôn rất Bác ái thương cả chúng sanh đều là con của Đức Ngài. Nhưng Đức Chí Tôn rất nghiêm minh với các môn-đệ : “Nên th́ để, hư th́ bỏ..”.

       Trở lại sứ mạng của Chín Bà (Cửu vị nữ Phật) trong Tam Kỳ Phổ Độ có nhiệm vụ đưa các chơn linh về Bạch Ngọc Kinh thông qua cửu Trùng Thiên theo Lịnh ân xá. Những Môn Đệ đă bị Chí Tôn Từ chối, Chin Bà có dám căi lịnh dắt đi không?
Đáp ngay là KHÔNG.
Chưa ai dám căi lịnh Ông Thầy Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế cả.

       Từ sự phân tích kinh điển ở trên, chúng hăy tự xem lại hành tàng của chúng ta hành Đạo ( dù có tích cực) nhưng có phạm Pháp Luật Đạo không? Xem cả Hội Thánh Hiện Tại đang dẫn đường chúng sanh đi ngoài Pháp Chánh Truyền coi có vi phạm Pháp Chánh Truyền không? Câu trả lời của chúng ta sẽ định phận cho cuộc đời may duyên gặp Đạo của chúng ta là thi đậu hay rớt.

       Ví dầu, khi chết ta có được đưa đi bằng phương tiện nào đi nữa, kể cả bằng con tàu vũ trụ chúng ta cũng không được Cửu Vị Nữ Phật đưa đường về Bạch Ngọc Kinh. Vậy sao ta không xét ḿnh ngay từ giờ phút này mà đợi đến khi Đồng Nhi đọc kinh Hấp Hối “ Rấp nhập cảnh…. Kêu tên ḿnh” mới xét th́ làm sao sám hối kịp?

       Sao ta không nhờ Chức Sắc, Chức Việc c̣n tùng Pháp luật dẫn độ cầu hồn cho cha mẹ qui liễu của ta cho được hưởng ân huệ? Xét xem chức sắc chức việc phạm Pháp Chánh Truyền có đủ tư cách thượng sớ đưa chơn linh của ta lên Cửu Vị không?

       Dĩ nhiên, sự phân tích chân thật này không ám chỉ một ai là sai ai đúng, Chỉ có ta quyết định sự đúng sai này cho chính ta mà thôi. Về đến Đài Chiếu Giám ta tự nh́n cả việc làm của ta mà tự định án cho ḿnh.

       Sẽ có một vài bằng hữu không hài ḷng khi sự giải thích không giống ư ḿnh. Đây là sự vô tư mà thôi, mong những người gặp cảnh này nếu có giận mà nặng lời tôi cũng vui vẻ chấp nhận mà biết ơn.


       Nay Kính,
       Chính Luận Ngô Văn Trí

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000