ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MƯỜI TÁM

( Phẩm tước trên cơi Thiêng Liêng Hằng Sống)

 

        Trước tiên xin trích một số Thánh Ngôn :

       * "Tân Tả Bạch Ngọc Kinh

       Một ṭa Thiên-Các ngọc làu làu ,

       Liền bắt cầu qua nhấp nhóa sao.

       Vạn trượng then gài ngăn Bắc-Đẩu ,

       Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam-Tào .

       Chư Thần chóa mắt màu thường đổi ,

       Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao .

       Dời đổi chớp giăng đoan đỡ nổi ,

       Vững bền vạn kiếp chẳng hề xao". 

       * " Chừng Hội Yến Diêu Tŕ rồi, các Đấng Thiêng liêng từ giă (thăng), kế Đức Chí Tôn đến nhập cơ.

       Thượng Phẩm và Bần đạo tọc mạch hỏi :

       - Khi năy Diêu Tŕ Cung đến, có Ngài đến ở đó không?

       Đức Chí Tôn trả lời :

       - Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ tới giờ.

       - Ngài có thấy Diêu Tŕ Cung đến không ?

       - Có chứ, chính ḿnh Ta tiếp đăi.

       Cao Thượng Phẩm hỏi :

       - Diêu Tŕ Cung ngó thấy Ngài không ?

       - Không ngó thấy.

       Cao Thượng Phẩm hỏi : - Sao vậy ?

       Ngài trả lời : - Ta dùng phép ẩn thân.

       Bần đạo tọc mạch hỏi tiếp :

       - Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Tŕ Cung có thể đạt Đạo đặng chăng?

       - Đạt đặng chớ.

       Cao Thượng Phẩm hỏi : - Phải làm sao ?

       Ngài đáp :

       - Phải tu, bằng không tu th́ chẳng đạt đặng."

       Như trên đă tŕnh bày, sau khi đăi tiệc Hội Yến Diêu Tŕ xong, Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương giáng cơ cám ơn 3 ông : Tắc (Đức Hộ Pháp), Cư (Đức thượng Phẩm), Sang (Đức Thượng Sanh), và sau đó mỗi vị cho một bài thi 4 câu để làm kỷ niệm buổi Hội Yến đầu tiên ấy". 

       Tóm ư:

       Sau buổi Hội Yến đầu tiên năm 1925 tại nhà ông Cao Huỳnh Cư. Chí Tôn có giáng cơ đáp dạy ba ông rằng Có đến dự nhưng Phật Mẫu và Cửu Vị Nữ Phật không thấy do phép ẩn thân.

       Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đáp Đức Hộ Pháp ngài cũng không rơ Đức Chí Tôn như thế nào...

       Trong sách Thiên Đạo ngài Bảo Pháp Chơn Quân có nói rơ: Sau khi thoát xác các Chơn Hồn sẽ ở cùng các Chơn hồn cùng đẳng cấp với nhau: Thần ở cơi Thần, Thánh ở cơi Thánh, Tiên ở cơi Tiên. Một chơn linh Thánh vị mà lên cơi Tiên sẽ không ở được v́ bị nắng quáng mù ḷa về cấp độ quang độ.

       Câu nói Ṭa Thánh Tây Ninh là Bạch Ngọc Kinh tại thế chắc chắn c̣n có một ư nghĩa cao siêu nào khác nữa mà ta chưa được hiểu hết. Chứ không đơn thuần là nơi để các Đấng chầu lễ!!

       Nhưng từ câu nói đó làm tiền đề cho hạ giới hiểu đơn giản là nơi đó hằng ngày chư chúng sanh tựu về chầu lễ như ở tại Ṭa Thánh thế gian khiến ta thấy có điều ǵ đó chưa đầy đủ và rơ nghĩa.

       " Thầy là các con, các con là Thầy. Không có Thầy không có các con; không có các con không có Thần Thánh Tiên Phật…"

       Do các Thánh Ngôn và Kinh Điển để lại, dù cho cùng ở cơi Thiêng Liêng nhưng các phẩm vị Hiền Thần Thánh Tiên Phật không thấy nhau.

       Trong sách Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống Đức Hộ Pháp có thuyết : gặp Đức Chí Tôn không phải trong bộ khôi giáp cẩm bào triều phục, mà với h́nh ảnh một ông già bạch y râu tóc bạc phơ giống thân phụ phàm trần của ḿnh. Phật Mẫu cũng vậy, ngài thấy h́nh ảnh bà mẹ thân sanh yêu mến hiền từ ở cơi trần. Và ai cũng thấy Chí Tôn và Phật Mẫu ư như Ngài đă thấy.

       Nếu để ư kỹ nh́n phẩm phục chư Thần Thánh Tiên Phật mà chúng ta đang tôn lên thờ cúng tại thế này không có một mẫu mă thống nhứt cho phẩm tước nào. Chúng ta thấy phẩm phục các Đấng đang vận, h́nh như mặc phẩm phục phàm trước riêng của các dân tộc trên thế giới.

       Ở thế gian này tuy không quen biết mặt nhưng nh́n đạo phục ta biết liền vị này là Lễ-Sanh, vị kia Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, Đầu Sư hay Giáo Tông…

       Nhưng trên cơi Thiêng Liêng nếu không nhận ra nét đặc trưng của từng vị ta không thể biết vị ấy phẩm vị nào. Nh́n chân dung Đức Lư Giáo Tông ta thấy tiên-bào của Ngài không giống tiên bào của Đức Thái Thượng...

       Điều này cho ta hiểu chất Phật chất Thánh chất Tiên được hiểu theo một nghĩa khác và thiên về nội dung hơn h́nh thức.

       Một hôm tôi có ghé thăm một xưởng điêu khắc gỗ của thằng bạn. Thấy các nghệ nhân làm việc cật lực trước các khối gỗ quư. Người th́ mới định h́nh, người làm được phần ba, người làm 80%, người làm 99%. Những bức tượng trên 80% tôi nhận ra ngay ư tác giả định làm tượng của vị Phật nào liền.

       Tôi suy nghĩ với bức tượng 99,9% này đă hoàn thành chưa? Có lẽ ai cũng đáp liền : Chưa!

       V́ phía sau lưng tượng Phật ấy chưa đánh bóng nên chưa thể đưa lên an vị.

       Từ đó tôi mới chợt hiểu 99,9 đắt đạo cũng chưa là Phật. Phật phải trọn lành. Chỉ c̣n 0,1% hỷ nộ cũng chưa đắc Phật...

       Các phẩm dưới chắc cũng vậy. Chữ Nhân trước chữ Sơn là Tiên. Vị nào ở núi 99% chỉ một lần xuống núi cũng chưa phải trọn tiên. Dĩ nhiên đây là nói về chiết tự. Những người đó giải thích xuống chợ mà tâm không nhiễm... Tâm ai người ấy tự biết. Người ngoài không ai có thể biết thay. Những người tự nói tâm ḿnh không nhiễm cho người khác biết có được bao nhiêu người nói thật?

       V́ vậy nơi Đài Chiếu Giám ta sẽ nh́n rơ ta, ta làm Ṭa xử ta, ta làm pḥng Cáo Luật xử ta, đồng thời ta cũng là Trạng Sư biện hộ cho ta. Thảy thảy đều công bằng tuyệt đối.

       Từ những ư trích xét trên đây cho ta nhận định thế gian này là một trường đào tạo tuyệt vời hữu ích cho các cấp bằng Thần Thánh Tiên Phật.

       Phật giáo truyền lại " minh tâm kiến tánh thành Phật" ta không dám dị nghị. Song minh tâm phải trường cữu, kiến tánh phải vĩnh viễn.. Chứ không phải thành Phật rồi là được măi vị trí đó.

       Muốn cao thăng thiên vị phải đầu kiếp-sanh xuống cơi phàm trần học hỏi và tu tiếp. V́ vậy có nhiều người c̣n trẻ tuổi đă sớm phát tâm muốn giải thoát đă bỏ qua cơ hội học hỏi và tấn hóa mà cuộc đời ưu ái dành cho. Họ nén lục dục thất t́nh vào tham thiền nhập định.

       Dĩ nhiên với phương pháp luyện Tinh Khí Thần có chơn sư chỉ dạy, người tu cũng đạt kết quả tốt. Phương pháp này Tam Kỳ Phổ Độ cũng có, nhưng để dành cho những người đủ Tam Lập mà c̣n sức khoẻ tốt.

       Trở lại vấn đề chính : Nơi cơi thiêng liêng Hằng Sống có Chư Thần Thánh Tiên Phật hay không? Không ai có thể trả lời.

       Nhưng Đức Hộ Pháp trả lời chắc chắn ta không thể không tin:

       ".. Nơi đây không đặng nói tiếng, chỉ tưởng mà thôi, hễ tưởng là như nói vậy. Tỷ dụ như: Tôi tưởng tôi muốn gặp anh tôi, th́ tức nhiên cái tưởng ấy thành tiếng nói, mà lại có người anh đứng trước mặt liền. Cung ấy không có dùng lời nói, duy có tưởng mà thế cho ngôn-ngữ. Người ta dặn đừng tưởng Thần, Thánh, Tiên, Phật, bởi các Đấng ấy ở cảnh đó không có. Sở dĩ mà có, là tại mặt địa-cầu 68 này ta đặt ra, chớ nơi Ngọc-Hư-Cung không có, những danh-từ Thần, Thánh, Tiên, Phật chỉ dùng nơi trái địa-cầu 68 này mà thôi.

       "Chúng ta biết rằng: Đẳng-vị Thiêng-Liêng của các Chơn-Hồn không có phẩm-trật, chúng ta định nên có ngôi-vị, chỉ có ngôi vị tại mặt địa-cầu 68 này mà thôi. Chúng ta đă ngó thấy nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này tinh-thần mỗi cá-nhân đều khác, hai ngàn bảy trăm triệu (2.700 triệu) chơn-linh nơi mặt địa-cầu này, th́ hai ngàn bảy trăm triệu người không đồng phẩm chất, không đồng tánh chất, không đồng chơn-thần với nhau..

       (Đức Hộ Pháp: 26 - 01 - Kỷ-Sửu (23-02-1949) bài 23 CĐTLHS)

       Ư muốn nói:

       .. Ngài dạy rằng nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống không có Thần Thánh Tiên Phật mà chỉ có chơn linh trọn lành (100%) hoăc ít lành hơn chút (dưới 100%). Nhưng không có đánh từ Thần Thánh Tiên Phật.

       Các phẩm Thần Thánh Tiên Phật chỉ có nơi Địa Cầu 68 này mà thôi là do chúng sanh tôn lên và công nhận.

       Đề tài này là một chủ đề vô cùng lớn lao và bí ẩn. Chúng ta để lời t́m hiểu là để xác định các cách tu hành cần thiết cho kiếp sanh hiện tại.

       Cái ǵ đến mà Chí Tôn Từ Phụ đă hứa th́ ta tin tưởng sẽ đến. Thầy Trời không bao giờ gạt chúng ta kẻ phàm phu ngu muội.

       Câu kinh : "Chớ thái quá đừng ḥng bất cập. Phép tu hành luyện tập nhiều ngày " đă nói lên tất cả.

       Đến đây mượn bài thi của Đức Lư Giáo Tông để viết ư kết luận:

       " Phải giữ chơn linh đặng trọn lành.

       Ngọc Hư toàn ngự đấng tinh anh.

       Luật điều Cổ Phật không chừa tội,

       H́nh phạt Chí Tôn chẳng vị t́nh.

       Chánh trực kinh oai loài giả dối

       Chân thành vùa sức kẻ chơn thành.

       Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn

       Biết sợ xin khuyên cẩn thận ḿnh".

       Nhấn mạnh trên Ngọc Hư Cũng chỉ có đấng tinh anh gọi trọn lành mà thôi.

       Kính chúc chư đồng đạo đang đồng hành tu học, hăy thong thả hành đạo, chỉ nên làm những ǵ mà các Đấng đă dạy. Đừng vội vàng lấy ư riêng giải thích kinh điển đôi khi không chính xác lợi bất cập hại.

       Cuối cùng cầu nguyện Ơn trên Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho quư tiền bối cùng toàn thể bằng hữu được luôn dồi dào sức khỏe.  

       Nay kính,

       Chính Luận Ngô Văn Trí

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000