ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MƯỜI BẢY

(Thần Tú thời hiện đại)

 

       Trước tiên xin trích dẫn một số Thánh Ngôn :

       * Thích-Ca Như-Lai Kim viết: Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát

       "Chư-Sơn nghe dạy:

       Vốn từ Lục-Tổ th́ Phật Giáo đă bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành th́ bất thành; Chánh Pháp bị nơi Thần-Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp-luật buộc mối Đạo-Thiền.

        Ta v́ luật lịnh Thiên mạng đă ra, cho nên cam để vậy, làm cho Phật-Tông thất chánh có gần ba ngàn năm nay. V́ Tam-kỳ Phổ-độ, Thiên-địa hoằng khai; nơi "Tây phương Cực-lạc" và "Ngọc-Hư-Cung" mật chiếu đă truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông-Nguyên-Lư đă cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng Đồ không kiếm chơn lư mà hiểu.

       Lắm kẻ đă chịu khổ hạnh hành Đạo... Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, v́ vậy mà TA rất đau ḷng.

        Ta đến chẳng phải cứu ḿnh chư Tăng mà thôi; v́ trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.

        Chư tăng, chư chúng-sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ-độ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. Chư-Sơn đắc Đạo cùng chăng là do nơi ḿnh hành Đạo. Phép hành Đạo Phật-Giáo, dường như ra sái hết, tương tự như gần biến "Tả-Đạo-Bàn-Môn". Kỳ truyền đă thất. Chư-Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào, Cứ ôm luật Thần-Tú th́ đương mong mỏi về Tây- Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, th́ cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy? Ta đă đến với huyền diệu nầy, th́ từ đây Ta cũng cho Chư-Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi; ngày sau th́ đừng đổ tội rằng v́ thất học mà thất kỳ truyền, Chư-Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa ".

 

* Vĩnh-Nguyên-Tự 21-8 1926 (14 - 7 năm Bính Dần)

       " Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ Đạo vẫn như nhiên. Nhưng mà có một điều là Ngọc-Hư-Cung bác luật, Lôi-Âm-Tự phá cổ,nên tu nhiều mà thành ít..

       V́ vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á-Đông nầy đă đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một ḿnh Huệ-Mạng-Kim-Tiên mà thôi".

       * 13 Mars 1926

        "Ngọc-Hoàng Thượng-Đế Viết Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam Phương

       Thầy cho các con biết trước đặng sau đừng trách rằng quyền hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn-đệ.

       Các con đủ hiểu rằng: Phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối; nếu không có thiệt th́ làm sao biết đặng dối; c̣n không có dối, làm sao phân-biệt cho có thiệt...

       Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn-đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu th́ Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn-đệ Thầy th́ Bạch-Ngọc-Kinh mới chịu rước, c̣n ngă th́ cửa Địa-Ngục lại mời. Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!

       Bởi vậy cho nên Thầy chẳng v́ ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng v́ thương mà không sai quỹ dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ ḿnh; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đă thả một lũ hổ-lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đă cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.

       Vậy ráng ǵn-giữ bộ thiết-giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.... “

       Đọc qua các Thánh Ngôn buổi đầu khai Đạo trên, ai cũng thấy rơ ràng một mối Đạo khi bị THẤT CHƠN TRUYỀN hay THẤT PHÁP là bị BẾ.

       Bế đây không do các Đấng đóng lại mà do chúng sanh tự Bế, tức từ bỏ con đường của các Đấng Thiêng Liêng dẫn, để đi bằng con đường khác do ư phàm nghĩ ra do sự giải thích của một số người thiếu trách nhiệm.

       V́ sợ Đạo Thầy buổi Tam Kỳ Phổ Độ bị bế nữa nên Đức Chí Tôn buộc mọi môn đệ phải lập Thệ :".. Ǵn Luật Lệ Cao Đài..."

       Ǵn "Luật Kệ" có nghĩa là KHÔNG ĐƯỢC MỞ LUẬT MỚI ĐỂ TU...!!!

       Nhưng thảm thương thay! Hàng hàng lớp lớp tín đồ Cao Đài đi theo Luật Mới do Hội Đồng Chưởng Quản ban hành (với nội dung chính là Cướp mất Quyền của HIỆP THIÊN ĐÀI và bỏ PHÁP CHÁNH TRUYỀN) mà tưởng ḿnh lập công dâng lên Chí Tôn Từ Phụ?

       Phải chăng THẦN TÚ THỜI HIỆN ĐẠI là hổ lang mà Thầy thả lẫn lộn và hằng xúi cắn xé chúng ta để chúng ta thất thệ?

        Một bên là LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN, một bên là CÂN ĐAI ÁO MĂO biết chọn cái nào! ?

       Từ 20 năm qua (1997) người tín hữu Đạo Cao Đài vẫn xem Hội Đồng Chưởng Quản là một Thần-Tú của buổi Tam Kỳ.

       Thần-Tú xưa nếu không cướp y-bát để Lục Tổ Huệ Năng truyền lại chính thống đến giờ này có lẽ Phật Giáo chưa bị bế!

       PHÁP CHÁNH TRUYỀN là Tín Vật của Đạo Cao Đài như Y-BÁT là Tín Vật của Đạo Phật đă bị Thần Tú thời hiện đại phá bỏ th́ ai dám chắc ĐẠO CAO ĐÀI sẽ không đi vào đường bị BẾ?

       Rồi lúc ấy vết đỗ của Phật giáo tu hữu công mà không được thưởng sẽ có thể chúng ta không tránh khỏi... Ta làm ta chịu chớ đổ thừa cho ai. Ôi lời thật! Chắc không khỏi mất ḷng!?

       Xin mượn câu Thánh Ngôn của Đức Lư Giáo Tông và câu của Hộ Pháp để kết luận bài Chính Luận này :

       - Lúc TÁI THỦ Quyền hành Đức Lư nói :

       “.. Đạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lăo chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng. Lăo phải chấp chánh quyền hành, công thưởng tội trừng cho đáng lư. Chẳng phải bởi ngửa nghiêng Cơ Đạo mà buộc Lăo tùng đời, Lăo lấy quyền vô vi Càn Khôn làm biểu hiện. Lăo chỉ v́ t́nh nhau mà cho chư hiền hữu, chư hiền muội biết trước rằng: Đừng ỷ công mà cả ḷng khi lịnh. Lăo nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên th́ để, hư th́ trừ… !”

       - Đức Hộ Pháp trong Bài Diễn Văn trong Pháp Chánh Truyền cũng có một câu tương tự: " C̣n một mặt tín đồ Hội Thánh vẫn giữ quyền Hội Thánh.."  

       Cả hai câu nói của hai Đức Ngài Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài đă khẳng định không bao giờ dung túng cái sai Pháp và cái loạn Pháp. 

       Nay kính

       Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000