ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MƯỜI BỐN

(Về câu nói “Đạo thành từ ngoài thành vô…”)

 

       Tổng Hợp các ư kiến:
       Trước tiên, ta nên t́m hiểu ư nghĩa của hai chữ Đạo Thành?

       Nó có hai nghĩa chánh: nghĩa chung và nghĩa riêng.

       Về nghĩa chung tức của cả nền Đại Đạo: có hai ư:

       1/- ĐẠO ở đây được dùng ư nói tới nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ư nghĩa câu đạo-thành nghĩa muốn nói nhiệm vụ của Đạo Cao Đài đă hoàn thành không c̣n phải lo ǵ thêm.

       Theo tiên tri của Đức Chí Tôn cho biết Cao Đài có nhiệm vụ độ tất cả 92 ức nguyên nhân trong thời gian dài đến 700 ngàn năm mới xong.

       Đức Thượng Sanh cho bài thi về Quyển Giáo Lư Cao Đài như sau:

       “ Giáo Lư Cao Đài thất ức niên,
       Chơn Quân biên soạn để lưu truyền”.

       Lúc đó nhiệm vụ Cao Đài không c̣n phổ độ nữa, Có thể Chí Tôn sẽ mở hay chuyển giao nhiệm vụ cho một mối Đạo khác, ta chưa thể biết.

       2/- Đạo thành c̣n nghĩa thứ hai là về h́nh thể cơ cấu của Đạo:

       Sau ngày khai Đạo tại chùa G̣ Kén, Đức Chí Tôn ban cho Pháp chánh Truyền. Tiếp sau đó th́ Ba Hội lập Quyền Vạn Linh dâng Tân Luật, rồi đến Đạo Luật Mậu Dần. Quyền Chí Tôn tại thế ( tức Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp) cùng ban hành Bát Đạo Nghị định là cơ bản cho Hành chánh Đạo.

       Chí Tôn, quyền Chí Tôn tại thế, và Quyền Vạn Linh đă lập đầy đủ các khung Pháp và Luật để điều hành mối Đạo. Đó là có đủ cơ sở để phổ độ. Tức Đạo đă thành lập xong. Bên cạnh đó khi nhơn sanh đóng góp công quả tạo tác ngôi thờ là Đền Thánh Bạch Ngọc Kinh tại thế làm đức tin cho chư môn đệ lễ bái.

       Ư nghĩa thứ hai là đối với một cá nhân:

       Cái Đạo riêng của mỗi người học đạo được h́nh thành từ hành vi bên ngoài tức thể pháp. Lần hồi mới đạt được bí pháp bên trong sau.

       Có nghĩa là một con người học đầu tiên phải trau giồi bên ngoài trước sau đó mới thuần tánh bên trong.

       Những ư kiến cho Đạo được thành do từ ngoại quốc đem vô là sai hoàn toàn với Thánh ư của Chí Tôn: “Nam bắc cùng rồi ra ngoại quốc”.

       Tức sự phổ độ phải do quốc nội làm ra. Và lại nữa bản thân của Đạo luôn tự ḿnh liệu sức. Không dựa vào một tổ chức chánh trị hay thế lực nào để lớn mạnh.
       Chuyện đó có khác ǵ cái Đạo ngoài Pháp Chánh Truyền hiện nay trong nội ô đang làm?

       Đây là tổng hợp các ư kiến của một số cá nhân gom lại. Nếu quư cao nhân nào có ư kiến khác chúng tôi xin lắng nghe.

       Nay Kính

       Chính Luận Ngô Văn Trí

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000