ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ MƯỜI MỘT

 

       T̀M HIỂU VỀ KHỔ TỬ:

       Nhận thấy đề tài khá phức tạp. Đa số các bằng hữu đều nhầm lẫn Khổ Tử (sau chết) thành Khổ Bệnh (trước hoặc sắp chết). Xin cống hiến bài Khảo Luận sau đây cho quư Hiền đỡ mất thời gian:

       Đức Phật đă dạy rằng khi mang một kiếp sanh làm người, người ta phải mang lấy 4 cái khổ: Sanh, Lăo, Bệnh, Tử. Dầu cho cao sang đến bậc đế-vương xuống đến thường dân thấp kém đều cũng như nhau không một ai tránh khỏi.

       Khổ Sanh, Khổ Lăo, Khổ Bệnh, chúng ta đă biết qua, hoặc là trải nghiệm, hoặc là chứng kiến cái khổ người khác gặp phải. Ta không bàn tới. Trong chuyên đề này, ta chỉ đi sâu vào việc t́m hiểu Khổ Tử.


       Khổ tử là khổ như thế nào?

       Trước tiên, ta nên biết sơ về Tử (tức là Chết) là ǵ? Sống và chết khác nhau chỗ nào?

       Cái sống ai cũng thấy không cần định nghĩa. Cũng một xác thân con người đó, khi chết nó khác với người ấy c̣n sống ra sao? Biểu hiện đầu tiên ai cũng nhận ra người chết không c̣n hô hấp nữa. Từ chỗ hô hấp b́nh thường của người sống, tiến dần đến hô hấp suy yếu. Vậy xin hỏi: người ngưng hô hấp mới chết hay ngược lại người chết phải ngưng hô hấp?

       Hô hấp là động tác cơ học của cơ thể để lấy dưỡng khí (khí-sanh-quang) nuôi nấng các tế bào trong cơ thể. Động tác cơ học suy giảm, khí-sinh-quang hấp thụ ít, từ sự ít khí sanh quang khiến cho cơ thể yếu thêm. Liên hoàn như vậy cho đến số lượng Khí-Sanh-Quang không đủ nuôi cơ thể nên phải ngưng hoạt động gọi là chết.

       Trong sách Thiên Đạo, Ngài Bảo-Pháp Chơn-Quân giải thích sự chết như sau:

       Con người được cấu tạo gồm có Hồn và Thể: Trong bài này ta chỉ nhấn mạnh đến THỂ (không luận về Hồn):

       Thể th́ có bốn thứ là:

       -Vật thể,
       - Khí thể,
       -Thần thể,
       -Thánh thể.

       1/- Vật thể (Corps physique: Rupa) là xác thịt, thể thứ nhứt của con người. Nó do bốn nguyên tố lớn hiệp thành (Tứ đại giả hiệp). Bốn cái nguyên tố ấy là: đất, nước, lửa, gió.

       -Vật thể bị bao bọc bởi một lớp tinh khí (éther), gọi là Khí thể (Double éthérique: linga-sharira), cũng gọi là cái Phách, kêu nôm là cái Vía, thuật âm phù gọi Tướng tinh.

       2/-Khí-thể dùng rút sanh lực vào Vật thể đặng giữ cho Vật thể được sanh tồn. Nhờ có Khí thể chở che bao học, Vật thể mới không tan ră. Khí thể dính với Vật thể bởi một sợi từ-khí (lien magnétique). Khi nào Khí thể bứt sợi dây ấy mà ĺa khỏi Vật thể, th́ con người phải chết. Lúc bấy giờ, Vật thể mất sự che chở của Khí thể, nên lần lần tiêu ră.

       Nhà âm phù thuật sĩ dùng phép thôi miên có thể làm cho Khí thể của người sống xuất khỏi Vật thể trong một lúc (nhưng không cho dang ra xa, sợ đứt sợi từ khí mà nguy cho tánh mạng).

       H́nh nó xuất ra mờ mờ như đám sương mù, người có thần (voyant), trông thấy được. Lúc bấy giờ, xác phàm hết cử động, hết biết cảm giác, trơ trơ như một tử thi. Người hít thuốc mê không c̣n biết đau đớn là v́ thuốc mê đă làm cho một Khí thể ra khỏi xác thịt.

       3/-Thể thứ ba là Thần-thể hay Chơn thần (Corpsastal: Kama). Dính với Khí thể bởi một sợi từ khí, Chơn thần làm trung gian cho Vật thể và Hồn. Chơn thần là tạng chứa dục vọng và t́nh cảm tức là nguồn gốc sự cảm giác. Hể nó vọng động, th́ mắt tham sắc, tai tham thanh, mũi tham hương, lưỡi tham vị và thân tham xúc. Nó là vai chủ động của lục căn. Tâm lư học gọi là ư-thức.

       Người ta có thể luyện phép xuất Thần ra khỏi xác mà vân du trên cơi Thần (Trung giới) là cơi thích hợp với Chơn thần v́ đồng một nguyên-chất.
Chơn thần của các vị tu đắc đạo vốn huyền diệu vô cùng tuy c̣n ở xác phàm mà tự do xuất nhập, trong nháy mắt dạo khắp ba ngàn thế giới, tiếp xúc với Thần Tiên.

       Người đồng tử (médium) nhờ xuất được Chơn thần ra khỏi Phách mà thông công với các đấng Thiêng liêng.

       4/-Thể thứ tư là Thánh-thể (Corps mental inférieur: manas inférieur). Phật giáo gọi Matna thức hay Truyền thống thức; Tâm lư học gọi Trí-thức.
Nó giao thông giữa Thần và Hồn. Hễ Chơn thần phân biệt cái ǵ là tốt, cái ǵ là xấu, hoặc điều ǵ là thiện, hoặc điều ǵ là ác nó cũng tùy theo mà phân biệt như vậy, rồi truyền sang cho Nhơn hồn hay biết.

       Tóm lại, con người có bốn thể là: Vật thể, Khí thể, Thần thể, Thánh thể.
(Và ba hồn là: Nhơn hồn, Anh hồn và Linh hồn).

       Khi con người chết, bốn thể lần lần tiêu tan, duy có hồn là bất tiêu bất diệt, đi đầu thai kiếp này sang kiếp khác, cho tới khi được hoàn toàn giải thoát (đắc đạo).

       Chết là sự ly dị giữa phàm thể (xác thân) và Khí thể. Khí thể là khí sinh quang dùng để rút sinh lực trong trời đất để bảo vệ phàm thể.

       Người ta chết là khi sợi từ khí cột dính Vật thể và Khí thể bị bứt đi, thế là Khí phách và Thần hồn ĺa xác thịt.

       Thiệt ra, cái chết chỉ là sự ly dị giữa Vật thể và Khí thể. Khí thể vốn là tạng chứa sanh lực, mà nếu nó ĺa khỏi Vật thể th́ Vật thể hết sanh lực, phải lần lần tan ră.

       Vẫn biết Chơn thần là tạng chứa những hột giống thuộc về dục vọng và t́nh cảm. Con người, nếu lúc sanh tiền đă chú trọng vật chất, chỉ lo thỏa măn dục vọng, tất nhiên Chơn thần bị trọng trược bởi những hột giống xấu xa ấy, nên nó lâu tan ră. Chơn thần ấy chẳng khác nào cái khám có bốn vách kiên cố để nhốt Hồn người trong một thời gian rất lâu ở Trung giới.

       Vậy nên chú trọng điều nầy: ở cơi phàm, con người hành động thể nào, sự hành động ấy, dầu lành dầu dữ, dầu thấp hèn hay cao thượng, cái ấn tượng của các hành vi ấy đều in gắn vào tinh chất (matière astrale) của cơi Thần.

       Đến khi Hồn trở về cơi Thần, th́ cái ấn tượng ấy hiện ra có thứ lớp rơ ràng; Hồn người trông thấy chẳng khác nào mục kích một phim chớp bóng (Đó là "Nghiệt cảnh đài" (Psyché astrale) của nhà Phật.)

       Lúc bấy giờ, Hồn người được sung sướng mà nhận thấy hành vi nhơn thiện và cao thượng của ḿnh khi c̣n ở thế, hoặc ăn năn và đau khổ mà xem lại những điều độc ác thấp hèn của ḿnh đă tạo. Sự sung sướng và sự đau khổ ấy, tức là phần thưởng phạt thiêng liêng cho hồn người tại Trung giới, tức là miền âm cảnh mà người ta quen gọi là Địa ngục (Enfer), tiếng Phạn là Kama Loca.

       Hồn những người tu mà giữ tṛn nhơn đạo và chuyên việc nhơn đức và hồn của chiến sĩ đă liều ḿnh v́ nước, khi về đến cơi Thần đều được hưởng các điều khoái lạc thiêng liêng là phần thưởng cho sự hành vi của ḿnh khi c̣n ở thế. Đó là đắc Thần vị (thành Thần).

       Ở cơi Thần, những Hồn đồng một tŕnh độ tấn hóa với nhau đều liên hiệp từng đoàn thể để giúp đỡ nhau đặng tấn hóa thêm lên.

       Hưởng và chịu thưởng phạt thiêng liêng ở cơi Thần trong một thời gian lâu hay mau tùy theo căn nghiệp của ḿnh. Nhơn hồn giải thoát được Chơn thần v́ chơn thần đến ngày tiêu tán. Chơn thần tiêu tán, th́ bao nhiêu hột giống của nó tàng trữ bấy lâu, tức là những hột giống luân hồi (atomes permanents) đều rút vào cái thể thứ tư là Thánh thể, để làm nghiệp duyên cho kiếp tái sanh.

       Khi điểm qua sơ bộ lộ tŕnh mà nhơn hồn phải đi sau khi chết, ta mới thấy được một điều. Việc được thưởng hay phạt của một cá nhân sau khi chết của ai nấy tự biết người ngoài không thấy được. Ta biết được sơ lược như vậy là nhờ có những cao nhân Thiên-mạng xuống thế thuyết giảng mà thôi.

       Trong Đạo Cao Đài có hai bộ sách viết về ư nghĩa này là quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống (thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp). Và Quyển THIÊN ĐẠO của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu một Thời Quân tướng soái của Chí Tôn viết ra.

       Các tôn giáo hiện hữu không có sách nào nói rơ sự kiện Nhơn Hồn sau khi chết như thế. Nên sự thưởng phạt sau khi chết rất mờ hồ làm cái cớ cho khoa học bác bỏ mà không thể biện giải.

       Hôm nay, gặp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được Đức Chí Tôn và chư Thiên Phong đắc đạo thuyết rơ như vậy là một may mắn vô cùng. Đă làm môn đệ của Chí Tôn th́ phải tin tưởng vào các thuyết giáo này.

       Tóm lại, cái khổ của con người sau khi chết gọi là Khổ Tử. Khổ này do ta tự trừng phạt ḿnh lâu hay mau để trả lại công bằng cho những việc làm tội ác của ḿnh đă gây ra lúc c̣n mang xác phàm.

       Trong Tứ Diệu Đế đức Thích Ca Mâu Ni đề ra Đạo đế bằng phương pháp thực hành Bát Chánh Đạo.

       Ngày nay tất cả các quy định của Bát Chánh Đạo được cụ thể hóa trong
Tân Luật của Cao Đài và trong Đệ tam Thiên Nhơn Ḥa Ước: Thiên Thượng – Thiên Hạ; Bác Ái và Công Bằng.

       Diệt khổ của Đạo Cao Đài được thực hành từng bước trong Ngũ Chi Đại Đạo. (chủ đề này sẽ có một bài t́m hiểu riêng).

       Dĩ nhiên cái khổ chết của mỗi con người không ai có thể cứu được v́ đó là Luật Công B́nh. Người sống có thể giúp người chết hết khổ bằng cách đi cầu siêu cho họ mà thôi. (Chủ đề Cầu Siêu có giúp cho người Chết siêu không sẽ được tŕnh bày trong một bài t́m hiểu khác nữa).

       Xin mượn một câu trong Sách THIÊN ĐẠO đă dẫn ở trên để kết thúc bài viết này như sau:

       “…Nên biết rằng ở cơi Thánh chẳng một việc ǵ là phát đoan (khởi đầu). Những công việc ở đây toàn là tiếp tục. Nói một cách dễ hiểu là : Một hạnh phước không thể bắt đầu tạo ra ở cơi này. Nó phải phát đoan từ cơi phàm, rồi đến đây mới tiếp tục mà phát triển thêm.

       Cho nên con người khi c̣n ở thế, cần phải sống một cuộc đời nhơn thiện và thanh cao về tinh thần trí thức và lư tưởng, chớ không phải đợi lên tới cơi thiêng liêng mới lo hành thiện, th́ muộn lắm rồi. Luật Nhơn Quả (Loi de Karma) vốn chí công: nhơn nào quả nấy.

       …khi c̣n ở thế, chúng ta tự tạo phẩm vị thiêng liêng của chúng ta là cái kết quả của những hành vi thuận hay nghịch với THIÊN ĐẠO …chúng ta vẫn có quyền tự do định đoạt cho ḿnh. Chớ nên quá hững hờ tự tạo lấy xiềng xích đặng sau rồi tự buộc trói lấy ta. ”.

       Kính chúc quư bằng hữu thân tâm an lạc dành thời gian t́m hiểu chân lư của Đại Đạo.

       Nay kính.

       Chính Luận Ngô Văn Trí.

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000