ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM NHẬN VỀ CHÂN LƯ ĐẠO CAO ĐÀI

Nguyễn Bàu Đồn

 

        Tôi là một tín đồ trẻ tuổi của Đạo Cao Đài. Được sanh ra trong một gia đ́nh ba đời theo Đạo Cao Đài. Ông Nội tôi chức Chánh Trị Sự trước năm 1975. Thân phụ tôi làm Lễ Vụ cho Thánh Thất trước 1975 đến năm 2012. C̣n bản thân tôi văn hóa không hết cấp hai, nhưng trong tâm tôi bao giờ cũng quan tâm đến nền Đạo.

        Trong cơ Đạo hôm nay có rất nhiều bài viết b́nh luận về việc đúng sai Luật Pháp Chơn Truyền của Đức Chí Tôn chỉ dựa trên lư luận mà không dựa trên kinh luật. Tôi đă được có dịp đọc nhiều bài viết trên trang mạng như caodai.net.vn, hoithanhphucquyen.org, huongdaoflorida.com … thấy ai cũng nói ḿnh làm đúng Luật Pháp Chí Tôn.

        Theo tôi nghĩ, muốn nói đúng sai th́ phải căn cứ vào Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và các Thánh Lịnh của Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài.

        Trong bài viết này, tôi muốn nói lên những ǵ mà tôi đă được học qua trong các Luật và Lịnh vừa kể trên. Nay xin ghi lại:

          Pháp Chánh Truyền:

         Quyền Hành Giáo Tông:

Hộ pháp hỏi: “Hộ Pháp hỏi: "Thưa Thầy theo như luật lệ Thánh Giáo Gia Tô Thầy truyền tại thế, th́ Thầy cho Giáo Tông trọn quyền về phần hồn và phần xác; Người nhờ nương quyền hành cao trọng đó, Đạo Thánh mới có thế lực hữu h́nh như vậy. Đến ngày nay, Thầy giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần hồn đi, th́ con sợ e cho Người không đủ quyền lực mà độ rỗi chúng sanh chăng?"

Thầy đáp:" Cười! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, v́ nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền cùng Thầy về phần hồn th́ nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu ḷn cúi trong ṿng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành quí hóa ấy, Thầy tưởng v́ thương mà cho các con, nào dè nó là một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con.

Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy th́ chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt thống.

Kẻ nào đă nắm trọn phần hữu h́nh và phần Thiêng Liêng, th́ là độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ vào tay, th́ nhơn sanh chẳng phương nào thoát khỏi ṿng áp chế.

                Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần xác và phần hồn (nghĩa là Đạo và Đời) th́ "HIỆP THIÊN ĐÀI" lập ra chẳng là vô ích lắm sao con? "CỬU TRÙNG ĐÀI" là Đời "HIỆP THIÊN ĐÀI" là Đạo, Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền: Sức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các con liên hiệp cùng nhau, chăm nom săn sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn Thánh Giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm giáo

        Đạo nghị định thứ sáu:

        Nghị Định:

“Hai vị Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải điều đ́nh Hiến Pháp, sửa trị Đài ḿnh cho hiệp Pháp Chánh Truyền nên đồng kư tờ này mà ước hẹn”.

       Trong cơ Đạo hiện nay, những ai cho rằng lập Hội Thánh Thống Nhứt là đúng th́ nghĩ ǵ qua đoạn Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định Thứ Sáu này:

             Quyền Hành Chưởng Pháp:

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Ba ấn phải có trên mỗi luật mới đặng thi hành.

CHÚ GIẢI: Bất câu luật lệ hay là kinh điển nào, dầu đă đặng hai vị Chưởng Pháp phê chuẩn rồi mà thiếu một, th́ cũng không đặng phép ban hành; nghĩa là: trên Giáo Tông không đặng phép thị nhận; dưới Đầu Sư không đặng phép thi hành.

QUYỀN HÀNH ĐẦU SƯ

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Đầu Sư có quyền cai trị phần Đạo và phần Đời của chư Môn Đệ "CHÍ TÔN".

CHÚ GIẢI: Đây Thầy dùng chữ "phần Đạo" và "phần Đời" đặng định quyền hành của Đầu Sư, th́ là Đầu Sư có trọn quyền về phần Chánh Trị của Cửu Trùng Đài và phần luật lệ của Hiệp Thiên Đài. Vậy th́ người đặng quyền thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp trước mặt nhơn sanh. Hễ thay quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp, tức là người của Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài; bởi vậy buộc Đầu Sư phải tùng quyền cả hai mà hành chánh, chẳng đặng phép tự ư riêng ḿnh mà thi thố điều chi không có lịnh của Giáo Tông và Hộ Pháp truyền dạy.”

QUYỀN THỐNG NHỨT: Khi minh thệ rồi, Đầu Sư đặng cầm quyền luôn cả và Chánh Trị cùng Luật Lệ .

Bài Diễn Văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Ṭa Thánh ngày 15-10-Quí Dậu (1933) có đoạn:

Kỳ dư khi nào Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh phản khắc cùng nhau làm nền Đạo chinh nghiêng nguy hiểm th́ Đầu Sư mới đặng thống quyền nắm Đạo Pháp thi hành chánh trị (Quyền thống nhứt phải có đủ quyền vạn linh và quyền chí tôn hiệp đồng ban cho mới đặng)

Vậy những ai cho rằng Đầu Sư đặng cầm quyền thống nhứt, vậy có được quyền Chí Tôn và Quyền Vạn Linh ban cho hay không?

Quyền hành Chánh Phối Sư:

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Ba vị Chánh Phối Sư đặng phép thế quyền cho Đầu  Sư, song không đặng quyền cầu phá luật lệ".

CHÚ GIẢI: Hễ trái mạng lịnh Thiêng Liêng, sửa căi luật lệ mà hành sự, hoặc thêm, hoặc bớt, th́ là phạm phép Thiên Điều làm cho Thánh Giáo trở nên Phàm Giáo. Nhơn sanh là Phàm, Hội Thánh là Thánh, nếu không Hội Thánh phê chuẩn th́ những điều chi sửa căi bởi Chánh Phối Sư, nghĩa là nhơn sanh, đều là phàm cả, mà hễ phàm th́ khó mong lập vị Thánh cho đặng. Bởi cớ ấy nên Thầy không cho Chánh Phối Sư lập luật; ấy cũng là cơ mầu nhiệm, diệt phàm của Đạo vậy.

LUẬT CÔNG CỬ CỦA CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI (Nam Phái và Nữ Phái) 

CHÚ GIẢI: Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ, đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi khoa mục hoặc bởi công cử.

Nên khi công cử phải có mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, giữ lẽ công b́nh cho khỏi điều tư vị, lại c̣n có phương thế hỏi Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chánh vị hay chăng? nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng.

Thánh giáo ngày 22 tháng 8 năm đinh măo 1927, Đức Cao Đài Ngọc Đế định rằng : “Phải có Lư Giáo Tông tiến cử Thầy mới nhậm phong nghe à”.

Trích Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ Bảo Đạo 19-4 năm Giáp Tư 1984:

Việc cầu phong cầu thăng cho Chức Sắc phải do cơ bút quyền thiêng liêng quyết định mà nay lại do chánh quyền chấp thuận trước, như vậy Đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa thiêng liêng của nó và trở thành một tổ chức của phàm trần. V́ lẽ đó nên trong bản phúc sự chung niên kỳ đó Đệ Tử có tŕnh rằng “Nghị Quyết 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là sợi xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặt chẻ không phương cựa quậy, và từ đó đến nay, Đệ Tử và Ngọc Đầu Sư Cữu Trùng Đài đồng ư ngưng các cuộc cầu phong cầu thăng để giữ giá trị thiêng liêng cao quư phẩm tước của Chức Sắc và không chịu đặt Tôn Giáo Cao Đài quư trọng do Thượng Đế lập thành dưới quyền phàm tục””.

Vậy những ai cho rằng chức sắc hôm nay là chức sắc thiên Phong nghĩ ǵ qua đoạn Pháp Chánh Truyền, Thánh Giáo 22-8-Đinh Măo và Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ bảo Đạo?

Thánh Giáo Đức Lư Đại Tiên ngày 18-5 Tân Măo:

Chư hiền hữu đừng tưởng lầm rằng v́ Đạo chinh nghiêng mà buộc Lăo phải tùng đời. Ấy là lời tuyên ngôn của Lăo đă hứa quyết.

Thánh giáo Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ngày 03-5 Quư Dậu:

Vậy các Luật Pháp của Đức Chí Tôn đă đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho nền chánh giáo của người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng, hể tùng th́ Đạo thành c̣n nghịch th́ Đạo diệt.

Cả Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật, chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền Hội Thánh

Vậy những ai cho rằng trong thời buổi nào phải tùng theo thời buổi đó th́ nghĩ ǵ qua hai đoạn Thánh Giáo này?

Thánh Thơ 168/HP-HN ngày 01 thqngs 10 năm B́nh Thân (dl 3-11-1956) của Đấng Tôn Sư Hộ Pháp từ Nam Vang gởi về cho Hội Thánh có đoạn:

Bần Đạo cấm không có một vị Chức Sắc nào đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài. Chờ bần đạo trở về Việt Nam định liệu. Hăy chờ đến ngày nào có một Hội Thánh đầy đủ uy quyền hiệp cùng Nhơn Sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa đổi mới hợp pháp. Bằng không cả con cái Đức Chí Tôn bất tuân không thi hành việc sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó đặng bảo tồn mối Đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một vị tín đồ khôn ngoan như thế đó chớ không phải ai nói cũng nghe vâng, vâng, dạ, dạ… đi theo như thế đó là theo xuống phong đô cả lủ đó nghe”

Thánh  Giáo ngày 9 tháng 1 năm canh ngọ:

“Đại Lễ Ṭa Thánh chẳng hoàn toàn theo cách thức dạy trước đây th́ khá biết rằng có tà quái chứng mà thôi nghe”

Vậy những ai cho rằng sự thay đổi nghi lễ ngày hôm nay là đúng th́ nghĩ ǵ qua đoạn Thánh Giáo ngày 9-1- Canh Ngọ và Thánh thơ 168 của Đưc Tôn Sư Hộ Pháp?

Phần cuối bài viết xin trich ra các bài thi của Đại Tiên Kim Quang Sứ và của Đức Lư Dại Tiên và bài thơ của Tôn Sư Hộ Pháp.

BÀI THI CỦA ĐẠI TIÊN KIM QUANG SỨ

Cữu phẩm Thần Tiên nễ mặt ta.

Thích Ca dầu trọng khó giao ḥa

Cửa Kinh Bạch Ngọc thường lui tới

Đường Đạo Tây Phương thử chánh tà

Chỉ đá hóa vàng đoan miệng thế

Treo gươm phong huệ giục phồn hoa

Đổi chơn thay giả tô Thiên vị

Thắng bại phàm tâm liệu thế à !

 

BÀI THI CỦA ĐỨC LƯ ĐẠI TIÊN 

Màn Trời đă vẹt ngút mây trương.

Bước tới đài hoa thấy tỏ tường.

Ngọc sáng Non Côn đà gặp nẽo

Lối ṃn Động Bích chớ lầm đường.

Chánh tà đôi nẽo tua tầm chước

Hư thiệt muôn phần gắng định phương.

Mê tỉnh chuông khua phân biệt tiếng.

Rừng thiền nô nức loáng mùi hương.

 

BÀI THI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 

     Ngày nay mấy chú làm hài.

Diễn tuồng San Hậu thương thay nịnh thần

     Hởi ai là Đổng Kim Lân

Tay bồng ấu chúa mà lần qua truông.

     Nhắc lại mà tôi thêm buồn,

Đời nào cũng vậy luôn giống đời.

     Đến nay tôi nói ít lời,

Đạo thành nháy mắt ai thời có hay.

     Trung thành chịu dắng chịu cay

Đinh Lăng họ Tạ lên ngai mấy hồi.

     Để cho nó hát cho rồi.

Măn tuồng Họ Tạ đến hồi Bàng Quyên,

     Trung thành cũng chẳng đặng yên.

Bàng Quyên măn lớp Thần Tiên ra đời.

      Chớ nên bàn luận nhiều lời.

Phải lo chuẩn bị kịp thời ứng khoa

     Cận ngày Đại Hội Long Hoa.

Thần Tiên giáng thế quỉ ma lộn nhào.

     Bây giờ ma quỉ nhập trào.

Chuyển Cây Ma Xử vàng thau phân rành.

 

Xin trích ra hai đoạn văn trong bài giáng cơ của  Ngài Thời Quân Tiếp Đạo cho bà Thân Mẫu Nữ Đầu Sư Hương Lự và hai em Cao Hoài Sang và bà Hương Cường.

“ Mẹ ôi! Một lời nói sai với Ngự Mă cũng bị đọa, huống chi sửa cải chơn truyền, tội trọng là dường nào.”

“ Em! Những di tích chi của Thiên Quân phải cố giữ đừng sửa đổi mà phạm tội Thiên điều như tội của qua đă làm.”

Đây là bài học cho vạn linh hồn, xe trước đổ, xe sau phải tránh,  dầu sao cũng phải cẩn thận và tôn kính trên bước đường đạo hạnh. Bằng chẳng, lọt vào kế sâu cũng uổng kiếp sanh may duyên ngộ đạo.”

Thánh Địa, ngày 15 tháng 10 Bính Thân (2016)

TÍN ĐỒ TRẺ TUỔI BÀU ĐỒN

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634