ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn về việc phong chức và định phái cho kỳ

"ĐẠI HỘI CẦU PHONG" NĂM 2017.

(Từ việc phong chức và thăng phẩm cho Trần Quang Cảnh)

Bùi Thanh An

 

          Trần Quang Cảnh là con ruột của Ông Phối Sư Thượng Vinh Thanh ( thế danh Trần Quang Vinh). Ông Phối Sư Thượng Vinh Thanh đă lập nhiều đại công với Đạo được Đạo Sử ghi công sâu sắc.

          Xin trích sau đây một đoạn câu chuyện trong Tập Hồi Kư của Phối Sư TRẦN QUANG VINH;

“… Cuối mùa đông năm Tân Mùi (1931) Ông Trần Quang Vinh tức Hiễn Trung đă măn hạn công cán tại Pháp Quốc trở về tới Sài G̣n 30-12-1931.

Lúc tàu cặp bến Nhà Rồng, th́ có Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Ông CPS Thái Thơ Thanh, Ông Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, Ông Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh (tức Ông Từ Huệ), Ông Giáo Hữu Thái Gấm Thanh đón tiếp mừng rỡ.

Chiều lại sau bửa tiệc do Ông Thái Thơ Thanh khoăn đải tại tư gia của ông ở Tân Định, Đức Hộ Pháp có nhă ư thiết lập một đàn cơ trên lầu ba trước Thiên bàn có đủ các vị kể trên.

Đức Hộ Pháp và Ông Bảo Văn Pháp Quân pḥ loan, Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ tỏ vẻ vui mừng và bảo Hiển Trung đưa đầu vào bàn cơ, Đại Ngọc Cơ úp trên đầu Hiển Trung tỏ vẻ ban ơn. Bài cơ bằng pháp văn có đăng tải trong quyển sách “Les Messages Spirites” trang 63 và trong quyển Bổ Túc Hồi Kư của Phối Sư Thượng Vinh Thanh

Đêm mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thân (dl 14-2-1932) Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh về Ṭa Thánh hầu Lễ Vía Đức Chí Tôn, măn đàn là 4 giờ sáng. Chư Chức sắc và Chư đạo hữu đứng bài ban Nam Tả, Nữ Hữu. Đức Quyền Giáo Tông bèn dạy Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh đănh lễ Thầy rồi giới thiệu công tác của Đạo ở Pháp quốc. Trên tay Anh Cả  th́ cầm một tập hồ sơ đưa lên cao và tuyên bố rằng: đây là tất cả công việc của em Thượng Vinh Thanh lo cho Đạo tại Pháp quốc, nhờ đó mà ngày nay nền Đạo mới được chánh phủ Pháp ban bố sự tự do tín ngưỡng trên toàn cơi Đông dương và ân xá tất cả tù tội và phạt vạ.

Đức Quyền Giáo Tông tuyên dương công trạng của Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh tại giữa Đền Thánh, không tiếc lời khen ngợi. Trong lúc ấy Anh Cả dọc lớn bốn câu văn (thơ) dạy Đạo của Bát Nương:

 Nếu có kẻ an bang tế thế

Qú mà nghinh lấy lễ trọng người

Cởi thân ra mănh áo tơi.

Che mưa đở nắng cho đời nguy nan.

Đọc xong bốn câu văn, Anh Cả liền qú xuống, Đức Hộ Pháp cũng qú luôn và toàn đàn noi gương hai Anh Lớn đều qú tất cả.

Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh, đứng trước một hoàn cảnh bất ngờ lấy làm bối rối, không biết làm thế nào hơn là qú mọp. trước mặt Anh Cả lạy hai lạy rồi đứng dậy kính cẩn đa tạ Anh Cả, Đức Hộ Pháp và toàn cả đàn tiền, luôn tiện lược thuật sơ qua công tác đă làm tại Pháp quốc….”

Ṭa Thánh Tây Ninh, mùa thu năm Kỷ Dậu (1969)

Kư tên

TRẦN QUANG VINH”

Đoạn lich sử này ghi nhận những trở ngại mà các bậc tiền nhân đă gặp phải trong buổi Đạo mới phôi thai từ năm 1926 trên đất Miên, một giai đoạn thử thách hiển nhiên mà toàn cả thế gian đều biết.

Sự tranh đấu sống c̣n của Đạo Cao Đài đặng kết quả mỹ măn và đă thành công là nhờ tài lănh đạo của Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp nên Hội Thánh Ngoại Giáo mới tồn tại cho đến hôm nay.

          Công lao của Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh với Đạo lớn lao dường ấy không biết Ông Trần Quang Cảnh có biết hay không? Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng  1975 Ông  TQV (Trần Quang Vinh) và nhiều Chức Sắc khác của Đạo bị tập trung học tập đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng đối với Tôn Giáo ở Việt Nam. Nhiều người được trả tự do về xum họp gia đ́nh, riêng Ngài Phối Sư TQV  th́ không thấy về ( xem như mất tích luôn ! ). Sau này gia đ́nh của Ngài là ông Trần Quang Cảnh cố công t́m kiếm nhưng măi vẫn chưa gặp hài cốt phụ thân ḿnh.

          Thời gian qua mau sau 40 năm, có lẽ cái đau mất cha hiện chưa biết hài cốt hiện ở đâu đă qua rồi nên Ông Trần Quang Cảnh xếp hồ sơ lại mà lập công theo một hướng mới: thọ lănh Chức Sắc do “ Tổ Chức Ngoài Giáo Pháp Chơn Truyền” ban cho theo văn thơ 024/87-HTĐ.VT của Cải Trạng Lê Minh Khuyên khẳng định.

          Cùng là một thời gian ở hải ngoại, nhưng cuộc đời Ông Trần Quang Cảnh lại có hai giai đoạn đối nghịch nhau hoàn toàn.  Khi c̣n là Chánh Trị Sự Ông nối chí thân phụ tiếp nối con đường của Hội Thánh Ngoại Giáo làm Trưởng Ban Đại diện Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại được chư đồng Đạo trong nước lẫn hải ngoại kính yêu, song song với sự lên án gắt gao của HĐCQ lúc đó cho ông là Cao Đài phản quốc. Sau này, không hiểu v́ lư do ǵ Ông bỏ con đường nối chí cha ḿnh về hợp tác với HĐCQ (người đă từng lên án ḿnh) nhậm chức Lễ Sanh trong một thời điểm vô cùng kỳ quặc là không trùng vào kỳ Đại Hội nào của Đạo hết; lúc thăng phẩm Giáo Hữu cũng trong trường hợp tương tự như vậy. Nhơn sanh chắc cũng sẽ tha thứ cho nỗi khổ tâm riêng mà ông phải gánh chịu với cái án “Đi ngược với  sự nghiệp Đạo của Cha ḿnh”.

          Trong phạm vi bài tham luận này, tôi chỉ nêu lên vấn đề: Ông Trần Quang Cảnh đă thọ phong Lễ Sanh như thế nào và thăng lên Giáo Hữu như thế nào để suy diễn cho việc cầu phong cầu thăng 2017 mà thôi:

          Với lập trường ǵn giữ luật pháp chơn truyền, dù là phẩm Chánh Trị Sự Hội Thánh em, Ông Cảnh rất được nhiều người tôn trọng kính nể trong nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Cơ Quan Truyền Giáo Hải ngoại.

          Sau đó Ông từ bỏ lập trường đă có, không nhằm trong một kỳ Đại Hội nào hết, Ông Cảnh từ Mỹ về Việt Nam một ḿnh thọ lănh Chức Lễ Sanh. Lúc đó Ông Đầu Sư Tám phong cho Ông phái ngọc (Ngọc Cảnh Thanh). Từ đó ông Cảnh bị thân bại danh liệt v́ đồng Đạo ở hải ngoại xem Ông là tên phản Đạo, phản lại ḷng tin tưởng của Hội Thánh và đồng Đạo; nhứt là phản lại công lao to lớn của thân phụ Ông là Phối Sư Thượng Vinh Thanh để trở thành một tên đại bất hiếu nên tất cả đều xa lánh. Cơ quan Truyền Giáo Hải Ngoại đă có thông báo cho toàn đạo trong và ngoài nước rơ điều này. Đến nay Ông Cảnh lại nột lần nữa được Ông Nguyễn Thành Tám thăng phẩm Giáo Hữu, lần này Ông Cảnh được đổi sang phái Thượng (Thượng Cảnh Thanh).

          Từ sự việc ban và thăng phẩm lẫn việc định phái cho một số Chức Sắc không thông  qua Đại Hội nào hết mà tiêu biểu cụ thể là trường hợp của Ông Trần Quang Cảnh cho chúng ta thấy một điều hiển nhiên: Tất cả phẩm tước trong Cữu Trùng Đài của Đạo Cao Đài, Ông Nguyễn Thành Tám ban được hết. Phái vàng, xanh, đỏ ( theo Đạo pháp là Thái, Thượng, Ngọc) Ông Nguyễn Thành Tám cũng định được luôn (từ Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh lên Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh là đó).

          Như vậy cần ǵ phải lên Cung Đạo bắt banh định phái? Đó là một điều dối gạt Thiêng liêng là Thần Thánh Tiên Phật. Người đồng lơa chịu làm b́nh phong che đậy sự ma mị này đă lănh trách nhiệm chứng nhận giúp cho Ông Nguyễn Thành Tám tránh khỏi dư luận là Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên. Hai ông Tám và Khuyên đă toa rập nhau dối thiên thượng lừa thiên hạ. Nhưng ngày gần cuối đời, Ông Khuyên đă thức tỉnh và tuyên bố không có trách nhiệm trong vụ Đại hội cầu phong năm 2012  của “Tổ Chức ngoài giáo pháp chơn truyền” trong văn thơ số 024/87-HTĐ.VT ngày 06 tháng 10 năm 2012.

          Đến nay th́ Ông Lê Minh Khuyên đă về thiêng liêng (lănh công hay thọ tội cũng không biết) không c̣n ai tiếp tay lừa dối Thần Thánh Tiên Phật. Ông Phối Sư Thái Côn Thanh đă trấn an khẳng định trước hằng trăm tân khoa Lễ Sanh dù bắt banh nhưng chúng ta vẫn là thiên phong v.v.

          Gần đây cháu Vân Lê  trên facebook của ḿnh cũng như nhiều đạo tâm trẻ tuổi khác hăm hở dự định đi cầu phong trong kỳ Đại hội năm 2017 tới nhưng ngần ngại lo âu đă đặt câu hỏi nghiêm túc là không có HTĐ chứng nhận th́ cơ quan nào chứng nhận cho hợp luật Đạo?

           Xem lại trường hợp của Ông Trần Quang Cảnh và nhiều trường hợp khác, Ông Nguyễn Thành Tám làm được hết th́ các cháu yên tâm chính Ông Tám sẽ ban Phẩm và định Phái cho các cháu. Chuyện bắt banh chấm phái tại Cung Đạo trong các kỳ vừa qua sau vụ ban phẩm cho Ông Trần Quang Cảnh đă lộ rơ ra chỉ là chuyện và lừa bịp đức tin mà thôi.

          Tôi xin đề nghị, từ đây về sau không cần mở Đại Hội h́nh thức mà làm ǵ cho tốn công tốn của do nhơn sanh đóng góp. Ông Nguyễn Thành Tám hăy ban chức Phẩm và định Phái như đă làm, cho những người nộp đơn cầu phong cho năm 2017 và sau này. Ông đă tự thấy ḿnh đủ tài năng thay Trời, thay Đức Lư làm việc đó rồi, th́ Ông hăy cứ tiệp tục làm. Đại công th́ Ông hưởng, nếu có tội th́ một ḿnh Ông gánh chịu, đừng lôi nhơn sanh vào chia sẻ chịu thay! Cửa Đạo rất cần nhân tài, nhưng có tài mà chưa bỏ được phàm-tâm tục-tánh gian-manh ma-mỵ dối trên lừa dưới th́ tài đó không có ích chi mà trái lại có hại rất lớn cho đại nghiệp Đạo.

Thánh địa, ngày 24 tháng 6 năm Bính Thân

BÙI THANH AN

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634