ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Dưới đây là nguyên văn BẢN LÊN TIẾNG của Tộc Đạo Châu Thành, Châu Đạo Vĩnh Long V/V Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền chiếm đoạt Vạn Pháp Cung:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Thất Niên

T̉A THÁNH TÂY NINH

*********

BẢN LÊN TIẾNG 

(V/V Nhà cầm quyền CSVN kết hợp với phái Cao Đài cộng sản cưỡng chiếm Vạn Pháp Cung của Đạo Cao Đài chơn truyền)

 

       --Kính bạch Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh (Hội Thánh Chơn Truyền của Đức Chí Tôn).

       -Kính Quư Chư Chức Sắc Thiên Phong , Chức Việc, cùng toàn đạo nam nữ Cao Đài Bảo Thủ Chơn Truyền trong và ngoài nước. 

       Đứng trước hoàn cảnh dân tộc Việt Nam chúng ta, một đất nước mất chủ quyền, tôn giáo, người dân không có Nhân Quyền – Dân Chủ - Tự Do. Chúng đệ, muội hết sức đau ḷng viết Bản Lên Tiếng nầy kính thông tin đến toàn đạo.

       Nhà cầm quyền CSVN triệt tiêu Đạo Cao Đài qua Bản Án Cao Đài năm 1978 và Đảng Lịnh 01 năm 1979. Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Đức Chí Tôn – Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra năm 1926 và các cơ cấu Hành Chánh Đạo từ Trung Ương tới Địa Phương đă bị giải thể.

       Nhà cầm quyền CSVN nhúng tay vào nội bộ Tôn Giáo Cao Đài lập ra Hội Đồng Chưởng Quản, nay xưng danh là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh để điều hành nền đạo theo đường lối của Đảng CSVN, lừa dối nhơn sanh nhẹ dạ cả tin.

       Phái Cao Đài do Đảng dựng lên lănh đạo đến nay đă 43 năm.

       Các cơ sở của đạo tại Nội Ô Ṭa Thánh và ở các địa phương họ đă quản lư gần hết.

       Riêng ba Cung tu chơn gồm có: Trí Giác Cung, Trí Huệ Cung và Vạn Pháp Cung, họ đă từng bước o ép, áp lực buộc phải lập Ban Điều Hành mới ở Trí Giác và Trí Huệ Cung đă xong mấy năm nay, c̣n Vạn Pháp Cung họ tiếp tục o ép cử Ban điều Hành mới để hợp thức hóa cùng họ nhưng Quư Sư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nơi đây không đồng ư.

       Do vậy vào ngày 12 - 07 - Nhâm Dần ( 9 - 8 - 2022) chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh kết hợp với phái Cao Đài của Đảng dùng bạo lực, khống chế, trấn áp Trưởng Huynh Huỳnh Thành Hưng, buộc phải ra ngồi bàn họp để nghe họ đọc lịnh trục xuất và đọc tờ bổ nhiệm Ban Điều Hành mới tại Vạn Pháp Cung. Đọc xong họ áp giải 3 vị trách nhiệm nơi đây lên xe chở đi, gồm có:

       1- Sư Huynh Huỳnh Thành Hưng

       2- Sư Huynh Trần Hữu Tường

       3- Sư Huynh Nguyễn Thanh Hoàng

       Những vị nầy được chở xuống Trí Giác Cung và họ thông báo chỉ cho ở tạm 3 ngày thôi, qua 3 ngày không được ở nữa. Do t́nh trạng quá đột ngột 3 vị bị trục xuất không biết phải đi đâu? ở đâu? V́ những vị nầy theo danh từ nhà Phật gọi là Xuất Gia, không gia đ́nh, hiến thân trọn đời cho Phạm Môn (Vạn Pháp Cung) tu chơn.

       Sau 3 ngày v́ chưa t́m được nơi ở, Quư Sư Huynh xin Trí giác Cung cho tạm ở thêm 3 ngày nữa, th́ ngày 18 (âl) vừa qua đă hết hạn, nay không biết quí vị đó đi đâu? Ở đâu? Và cuộc sống của họ như thế nào? 

       NHẬN ĐỊNH: 

       Nhà cầm quyền CSVN mượn tay đạo để diệt đạo, tức là mượn Đảng Lịnh 01 năm 1979 do họ áp lực, khống chế Chức Sắc của Hội Thánh lúc bấy giờ để kư tên Đạo Lịnh ban hành giải tán nền Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn, lập ra Cao Đài của Đảng.

       Nay Vạn Pháp Cung cũng y như vậy mượn nhóm Cao Đài họ dựng lên, chính quyền đứng sau lưng hỗ trợ trục xuất những người tu chơn nơi đây không gia đ́nh, không áo măo, không danh lợi… ra khỏi đạo để họ quản lư cơ sở, đất đai của Vạn Pháp Cung.

       Nhà cầm quyền CSVN họ ném đá dấu tay, chúng ta tưởng rằng qua 47 năm cầm quyền, họ tiếp cận với thế giới văn minh, thế giới tự do, dân chủ họ sẽ đổi mới tư duy để hội nhập trong nền văn minh của nhân loại, nào ngờ đến giờ phút nầy bản chất độc tài, gian ác đó không bao giờ thay đổi.

       Việc trục xuất quư vị ở Vạn Pháp Cung nói riêng và tất cả quư Chức Sắc, Chức Việc Bảo Thủ Chơn Truyền nói chung từ trước tới nay, nó chỉ có giá trị đối với nhà cầm quyền CSVN và những người theo đường lối của họ mà thôi, chứ không có giá trị đối với nền chơn đạo của Đức Chí Tôn và những ai Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền của Ngài. Trục xuất là h́nh thức để Vinh Danh cho những vị nầy đáng mặt là con cái của Đức Chí Tôn và hằng sống trong nước Thiên Đàng của Ngài.

       Phải khẳng định một điều rằng, ngày giờ nào nhà cầm quyền CSVN c̣n lănh đạo đất nước th́ người dân Việt Nam ta vẫn c̣n đau khổ và không bao giờ có Tự Do – Dân chủ - Nhân Quyền.

       Chúng đệ, muội xin nói với Hội Đồng Chưởng Quản (Phái Cao Đài của ĐCS dựng lên) nay xưng danh là HTĐĐTKPĐ Ṭa Thánh Tây Ninh, quí vị đă thất thệ với Đức Chí Tôn rồi, quí vị nghe theo lời quỉ vương – Kim Quang Sứ không nghe theo lời Đức Chí Tôn.

       Quí vị thề nặng:

       - “…G̀N LUẬT LỆ CAO ĐÀI, NHƯ SAU CÓ L̉NG HAI, TH̀ THIÊN TRU ĐỊA LỤC,

       - NHƯ SAU CÓ BỘI SƯ PHẢN BẠN THỀ HỘ PHÁP TẬN ĐỌA TAM ĐỒ BẤT NĂNG THOÁT TỤC,

       - NHƯ SAU TÔI CÓ PHẢN LOẠN CHƠN TRUYỀN GẦY TẢ ĐẠO BÀN MÔN THỀ CÓ NGŨ LÔI TRU DIỆT”.

       Ba lời thề nặng từ Đạo Hữu, Chức Việc, đến Chức Sắc như vậy mà quí vị coi bằng không, chạy theo cường quyền phá nát nền chơn đạo của Đức Chí Tôn, quí vị đánh mất quyền tự chủ của ḿnh để quyền đời sai khiến. Quí vị có nhớ lời dạy của Đức Hộ Pháp không? Ngài nói: “Kể từ đây nhứt định chẳng cho ai phạm quyền ḿnh, v́ quyền ḿnh là quyền Thầy, dầu cho c̣n một mặt tín đồ th́ Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh”.

       Quí vị nên nhớ lời Đức Chí Tôn dạy: “Hết kiếp thịt xương đến kiếp hồn”, quí vị chạy theo Duy Vật được vật chất, tiền tài, danh vọng, áo măo…những thứ đó nó có tồn tại măi hay không? Đến kiếp hồn rồi quí vị sẽ thấy hệ quả mà quí vị đă làm, chừng ấy đă quá muộn màng rồi.

       Và Đức Chí Tôn c̣n dạy: “Ham mê vật chất xác hồn ra tro”.  

       Kính Quư Chức Sắc, Chức Việc cùng toàn đạo Cao Đài Bảo Thủ Chơn Truyền trong và ngoài nước,

       Giờ phút nầy là giờ khắc lịch sử trọng đại của chúng ta, nhứt là Hội Thánh Em, vừa đương đầu thế lực diệt đạo để giành lại chủ quyền đạo, vừa đương đầu với nội bộ bị tác động chia rẽ, vừa là nhân chứng lịch sử quan trọng trong giai đoạn nền đạo bị tiêu diệt. Chúng ta những người con của Đức Chí Tôn, tuyệt đối phải tin tưởng nơi Ngài. Thiên cơ vận hành để thử thách ḷng trung kiên, bền chí, vững niềm tin của con cái Ngài. Chúng ta hăy thắp sáng ngọn tâm đăng của ḿnh, giữ ǵn quyền ḿnh, v́ quyền ḿnh là quyền Thầy, giữ ǵn Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo để ngày sau, nếu nền đạo chưa thành, chúng ta có qui vị linh hồn cũng được nhẹ nhàng thanh thoát, đối diện cùng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu không hỗ thẹn, không hối hận, không nuối tiếc./. 

Nay kính,

Tộc Đạo Châu Thành, Châu Đạo Vĩnh Long, ngày 19 - 07 - Nhâm Dần

(dl 16/08/2022).

 

       Thay mặt Chức Việc Bàn Trị Sự Hội Thánh Em và Bổn Đạo Tộc Đạo Châu Thành đồng kư tên:

       1- Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân

       2- Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng

       3- Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Tạc Răng

       4- Phó Trị Sự Nguyễn Văn Huỳnh

       5- Phó Trị Sự Hà Trung Thảo

       6- Thông Sự Châu Văn G̣n

 

       Sau đây chúng đệ, muội xin đính kèm 02 văn bản:

       1- Huấn Lịnh trục xuất

       2- Tờ Bổ Nhiệm Ban Điều Hành mới của lănh đạo Cao Đài Cộng Sản để quí đồng đạo tường tri:

 

       * HUẤN LỊNH TRỤC XUẤT:

      

       ** TỜ BỔ NHIỆM:

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000