ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔN LẠI LỊCH SỬ:

Từ ĐẠI HỘI NHƠN SANH GIÁP TH̀N (1964).

Suy ngẫm về ĐẠI HỘI NHƠN SANH ĐINH DẬU (2017)

Đoàn Minh Thùy

===================

       Bài hai:

Chư Chức Sắc Cửu Trùng Đài muốn làm điều ǵ?

       Trong bài trước đă trích tóm lược diễn biến những chi tiết trong biến cố của Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Th́n 1964. Hôm nay tôi xin tường thuật tiếp nguyện vọng và yêu sách của chức sắc Cửu Trùng Đài.

       Như đă tŕnh bày, trong chín năm cầm quyền chính phủ Đệ Nhứt Cộng Ḥa,  Ngô Đ́nh Diệm đă gây biết bao thống khổ cho Đạo Cao Đài. Ngô đă ra lịnh cho tay chân khủng bố Đạo đến mức không thể chịu nỗi. Mua chuộc những chức sắc của Đạo tạo phản bao vây Hộ Pháp Đường. Làm cho người Đạo giết người Đạo mong gây một trường lưu huyết trong nội ô Ṭa thánh. Trước t́nh thế đó. Đức Hộ Pháp quyết định tránh cho dân Việt một cái đại nạn phải mất nước như dân Do Thái ngày xưa gánh chịu v́ đem Chúa Giê Su đóng đinh tử h́nh trên cây Thánh-Giá, Ngài quyết định ra đi tạm ngụ nơi Tần-Quốc.

       Tối đêm 4 rạng 5 tháng giêng năm Bính Thân 1956, trong ṿng vây nghiêm nhặt của quân đội tạo phản và Cường quyền Ngô Đ́nh Diệm, Đức Hộ Pháp đă lên đường đến Tần Quốc một cách an toàn. Trước khi đi Ngài quá đau ḷng có để lại ba bài thi. Xín trích một bài tiêu biểu cho nỗi ḷng v́ Đạo, v́ nhơn-sanh của Ngài:

Cất bước ra đi lệ sụt sùi,

Kẻ Tần người Việt dạ nào nguôi.

Nhớ cơn hội ngộ cùng huynh đệ,

Chạnh nỗi phân ly luống ngậm ngùi.

Hởi bạn cố tri ai có thấu,

Thi đề kỷ niệm lúc chia phôi.

Nay đây ở chỗ c̣n lai v ăng

Mai đến miên thành khó tới lui

(5-1-Bính Thân)

Phạm Hộ Pháp.

       Từ ngày Đức Hộ Pháp vắng mặt, Cơ Đạo chinh nghiêng không cùng. Chức Sắc Cửu Trùng Đài không đủ sức để lèo lái con thuyền Đại Đạo. Ngô Đ́nh Diệm th́ ráo riết mua chuộc và khủng bố Đạo. Ngô muốn nhà-thờ-hóa Ṭa Thánh Tây Ninh hay Công-Giáo hóa Đạo Cao-Đài. Ngô tổ chức đem thánh-giá thượng lên thay  thế cho Quả Càn Khôn. v.v. Toàn thể quư chức sắc CTĐ hội nghị lập vi bằng thỉnh Đức Thượng Sanh và Chư Thời Quân về bỉnh cán nền Đạo. Những việc làm hết sức khôn khéo của Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân trong thời gian đó đă định yên được cơ Đạo mà chức sắc Cửu Trùng Đài không tài nào hiểu nỗi. Việc lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh của Đức Thượng Sanh đă làm mích ḷng một số chức sắc CTĐ v́ quư Ngài không thấy đâu là chuyện lớn của cả nền Đại Đạo và đâu là chuyện tiểu tiết. Sau ngày Chế độ Ngô Triều cáo chung. Các Chức Sắc Cửu Trùng Đài nhanh chóng đứng lên tố cáo đ̣i truất phế đủ thứ. Chủ yếu là nhắm vào Thượng Sanh và Chư vị thời Quân. (đính kèm ảnh 1)

       Đặc biệt có nhóm của Phan-Hoàng-Hoanh và Văn-Minh-Chữ nhân danh Đại Diện Hội Đồng Đại Biểu Nhơn Sanh (một tổ chức không có trong Pháp Chánh Truyền) vu khống, tố cáo Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân đă có công lớn cứu nguy cho Đạo (đính kèm ảnh 2,3,4)

(Ảnh 1)

Bản phục chế bức thư bằng h́nh chụp của Phối Sư Thái Đến Thanh cho dễ đọc.

===================

Đ Ạ I   Đ Ạ O   T A M    K Ỳ   P H Ổ   Đ Ộ

(Tam thập Bát Niên)

T̉A THÁNH TÂY NINH.

================

PHỐI SƯ: THÁI ĐẾN THANH

----------o---O---o----------

       Kính tŕnh lên Đại-Huynh Q. Đầu Sư cùng Quí vị Thái, Thượng và Q. Ngọc Chánh Phối Sư.

       Kính Quí Đại Huynh;

      Tiện đệ xin cáo lổi những việc cần cấp, theo chương tŕnh của nhơn sanh tuyên quyết, có các các điều kiện ghi kể dưới đây:

       1/- Nhơn-sanh yêu cầu Hội-Thánh chỉnh đốn mọi việc nội bộ cho được hoàn toàn, trật tự phân minh, quyền hành của của Chức Sắc đặc biệt, làm thế nào cho Hội-Thánh lành mạnh.

       2/- Truất phế những Chức-Sắc cầm quyền không thật hành y theo Luật-Pháp Chơn-Truyền của Đạo, và bất tuân Thánh-Giáo của Đức Chí-Tôn, của Đức Lư Nhứt Trấn Oai-Nghiêm truyền dạy nhiều kỳ.

       3/- Loại trừ những kẻ xu thời nương thế lực của Ngô Đ́nh Điệm và Nhu áp chế tinh thần của Đạo, làm cho con cái của Đức Chí Tôn chịu khổ nảo.

       4/- Loại trừ những kẻ làm anh mà không có ḷng bác ái, chẳng biết thương em út trong gia đ́nh, lại gởi cho quyền đời giam cầm khổ sở.

       5/- Loại trừ những Chức-Sắc cầm quyền không giữ công tâm. Lấy ư riêng làm mất chơn lư Đạo, và nắm giữ luật pháp không chặt chẻ, làm cho thất Chơn-Truyền, Cơ Đạo trở nên Phàm-giáo.

       Các khoản kiến nghị của Nhơn-Sanh trên đây, c̣n nhiều chi tiết kể chẳng cùng.

       Tiện-Đệ xin báo cáo cho các Đại huynh rơ biết, để hiệp chung trí cùng nhau, t́m phương dàn xếp thế nào, cho được trong ấm ngoài êm, trên ḥa dưới thuận,  đặng lo xây dựng của nền Đạo Đức Chí Tôn cho được kiên cố vững bền.

       Nếu quí Đại-Huynh không tin lời Tiện-Đệ là sự thật th́ không tránh khỏi hậu quả theo Thánh-Giáo của Đức Lư đêm mùng 3 tháng chạp năm Tân-Sửu.

Ngày 21 tháng 9 năm Quí Măo.

(dl 6-11-1963)

GIÁM ĐỐC HẠNH ĐƯỜNG.

Phối Sư : THÁI ĐẾN THANH

(kư tên đóng dấu)

(Ảnh 2)

(Ảnh 3)

(Ảnh 4)

       Kỳ tới: Phản ứng của chư Chức sắc và Đồng đạo

       ĐOÀN MINH THÙY

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634