ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔN LẠI LỊCH SỬ:

Từ ĐẠI HỘI NHƠN SANH GIÁP TH̀N (1964).

Suy ngẫm về ĐẠI HỘI NHƠN SANH ĐINH DẬU (2017)

Đoàn Minh Thùy

===================

      Bài bốn:

Lập trường và ứng phó với biến cố của Hiệp Thiên Đài

       Mầm móng làm biến cố nỗi loạn xảy ra trong kỳ Đại Hội Nhơn Sanh giáp th́n 1964 đă được âm ỉ từ lâu trong nội bộ Đạo. Cho đến khi Ngài Thượng Sáng Thanh  thăng phẩm Đầu Sư mới bùng nổ thật sự. Các chức-sắc CTĐ không công nhận phẩm vị Đầu Sư của Ngài Thượng Sáng Thanh, đă có nhiều văn bản và thái độ vô lễ, bất kính với Ngài.  

       1/ Các Chức sắc Cửu Trùng Đài (CS/CTĐ) có khuynh hướng vận động phong trào Ḥa B́nh Chung Sống (do Đức Hộ Pháp đề xướng- những ai tham gia th́ phải gởi chức phẩm của Đạo lại) một h́nh thức của chánh trị nên Hiệp Thiên Đài có Thông Tri số 01/TT (29-11-1963) để giải thích và khẳng định đứng ngoài phong trào ấy.(trích h́nh Thông tri 01):

 

      2/ Một số Chức Sắc Cửu Trùng Đài đă tẩy chay không công nhận phẩm vị Đầu Sư của Ngài Thượng Sáng Thanh nên đă tự triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh không có Ngài Đầu Sư phê kiến. Ngài Hiến Pháp v́ thế không chấp nhận cho mở Đại Hội Nhơn Sanh (Văn Thơ 04/HT của Ngài Hiến Pháp  có đoạn : “… Từ đây nếu nội bộ) không êm ấm, điều ḥa th́ Lăo  (Đức Lư) nhứt quyết không chấp nhận sự cầu thăng nữa…”) (trích h́nh văn thư của Hiến Pháp HTĐ 04): 

       3/ Ngài Hiến Pháp lập văn thư số 09/HT ngày 12-11-1963 giải đáp và b́nh luận văn thư 294/T.CPS ngày 23-11-1963) của các CS/CTĐ, có đoạn “… Đă có lịnh của Đức Lư Giáo Tông ngưng việc cầu phong… nếu Cửu Trùng Đài  cuộc Hội Nhơn Sanh là quyền của Hội thánh Cửu Trùng Đài như lời đă tuyên bố trong quí văn thư số: 7/VT  th́ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiệp thiên Đài sẽ không tham dự cuộc Hội Nhơn Sanh này..”. (trích h́nh văn thư  của Hiến Pháp HTĐ 09): 

       4/ Ngài Hiến Pháp lập Văn Thư số 14/HP để giải thích về lập trường của các CS/CTĐ (24-12-1963)  có đoạn “ ... Nên khi công cử phải có mặt CS/HTĐ giữ lẽ công b́nh cho khỏi điều tư vị lại c̣n có phương thế cầu hỏi Đức Lư Giáo Tông cùng Thầy coi người đắc cử có phải chánh vị hay chăng?..” (trích h́nh văn thư của Hiến Pháp HTĐ 14): 

 

       5/ Ngài Hiến Pháp lập Văn Thư số 33/HP 24-12-1963 hồi đáp Thơ số 91/TM của các CS/CTĐ về việc không dự Lễ khai mạc Đại Hội Nhơn Sanh có đoạn khẳng định: “…Về lễ khai mạc Hội Nhơn Sanh ngày 16 tới đây tôi không thể tham dự… Vậy khỏi dùng nghi lễ rước đón nơi văn pḥng HTĐ, Chức Sắc chi Pháp cũng không đến pḥng Hội Nhơn Sanh chứng sự…”. (trích h́nh văn thư của  Hiến Pháp HTĐ 33): 

       6/ Ngài Hiến Pháp lập Văn Thư số 35/HP 25-12-1963 hồi đáp Vi Bằng số 18/NCPS của các CS/CTĐ , có đoạn : “ …v́ các lẽ không hợp pháp đó là Hiệp Thiên Đài từ khước hẳn không tham dự Hội Nhơn Sanh, ngoài lại c̣n có Thánh Ư Đức Lư Nhứt Trấn Oai Nghiêm nữa…” ( trích văn thư của Hiến Pháp HTĐ 35): 

 

      Sự mâu thuẩn giữa Cửu Trùng Đài đối với Hiệp Thiên Đài ngày càng quyết liệt có cơ xảy ra đối đầu nguy hại, nên Đức Thượng Phẩm có ban Thánh Giáo ngày 12-3-1964 khuyên Quư Đại Thiên Phong nên thi ân cứu linh hồn của các vị phản loạn ấy.  Trích đoạn  Thánh Giáo“…Chư hiền hữu phải cố gắng lần nữa để cứu vản t́nh thế Đạo hiện tại và d́u dắt những kẻ lạc lầm trở về đường ngay chánh. Đó là cứu phần hồn của họ và bảo thủ chơn truyền của Đạo..”( h́nh Thánh Giáo Thượng Phẩm): 

 

     Tuân theo lời dạy của thiêng liêng, cuối cùng Đức Thượng Sanh và Ngài Bảo Thế  cũng tạo cơ hội cho CS/CTĐ. Trích đoạn Diễn Văn của Ngài Bảo Thế Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài trong Lễ Khai Mạc Đại Hội Nhơn Sanh: “… Với thiện chí ấy, chúng tôi sẽ nhứt diện bảo tồn uy tín của Hội Thánh, nhứt diện đáp nghĩa với nhơn sanh bằng cách khoan hồng xem xét nguyện vọng của con cái Đức Chí Tôn để khuyến khích trên đường tấn hóa đạo đức… ngày nay Hội Nhơn Sanh được long trọng hợp pháp hóa như có một vị Thời Quân và ba vị Chức sắc thay mặt Hiệp Thiên Đài chứng sự... 

       Đến ngày, 15-4-Giáp Th́n (26-5-1964) sau khi Đại Hội Nhơn Sanh hoàn thành, th́ có Thánh Giáo của Đức Lư Giáo Tông phán ngưng quyền và chức mười (10 vị Chức Sắc Cao cấp CTĐ) (h́nh  Thánh Giáo Đức Lư, 10 người bị ngưng chức, Thanh Sơn Đạo Sĩ.):

 

       Như vậy biến cố trong Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Th́n do các CS/CTĐ gậy nên được dàn xếp tạm ổn. Nhưng hậu quả để lại thật nặng nề. Mười vị Thiên Phong Cửu Trùng Đài dày công hạng mă đáng kể nhứt là người có đại công như Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) cũng không thể lấy công trừ tội mà phải chịu sự hành pháp nghiêm minh. Có công th́ có thưởng, nhưng có tội thị phải bị trừng phạt. Không thể lấy công mà đổi làm cho nhẹ tội. Một bài học quư báu cho những ai luôn giải thích, cho việc làm hiện nay hành Đạo bằng cách đi ngoài giáo pháp chơn truyền chẳng những không có công mà c̣n có đại tội.

Thánh Địa, ngày21 tháng 02 năm Đinh Dậu.

ĐOÀN MINH THÙY.

 

 

Kỳ chót: Hội Thánh sẽ dùng cách ǵ để  tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh  2017 được hợp pháp?

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634