ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI CÓ LỢI VÀ AI CÓ HẠI TRONG

PHƯƠNG TU NGOÀI GIÁO PHÁP?

Ngô văn Trí

       Thế là Đại Hội đă xong. Sau năm năm chờ đợi cả hai Đại Hội (Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh) không đem một chút ǵ thay đổi. Các nghị-viên và phái-viên Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh vẫn tiếp tục cúi đầu chấp nhận để cho Đạo đi tiếp trên con đường ngoài Giáo Pháp Chơn Truyền. Không có được một ư kiến nào để gọi là phản ánh nguyện vọng của nhơn sanh. Tổ chức đại hội tốn hao để các ông-bà đi dự đại hội làm chi? Ngoài việc xin phong và thăng th́ quí Ông bà đă làm ǵ có lợi cho Đạo?

       Nên Đức chí tôn đă phải than:

Thiên-cơ đă lộ lúc khai Trời,

Kêu khách phàm-trần đă hụt hơi.

Cứ mến vinh-huê cùng lợi-lộc,

Chẳng lo kiếp thác đến gần nơi

(Thi văn dạy Đạo TNHT trang 122 Q1).

       Ôi! Thương cho Thầy Trời quá đổi. Đức Chí Tôn đă than rát ruột như thế v́ lo cho chúng sanh, sao chúng sanh thờ ơ không động ḷng mà quay lại tự lo cho linh hồn ḿnh?

       Đạo Cao Đài là tên gọi tắt của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, một mối Đại Đạo khai lần ba. Thầy đă lập Pháp chánh cho Đạo vậy mà người ta vẫn c̣n để ḷng nghi hoặc chưa trọn tin tưởng. 

       Thầy c̣n nói:

       Chư-Sơn nghe dạy:

       - Vốn từ Lục-Tổ th́ Phật Giáo đă bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành th́ bất thành; ….

       Lắm kẻ đă chịu khổ hạnh hành Đạo... Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, v́ vậy mà TA rất đau ḷng. (TNHT ngày 5-6-1926 Q1 trang 22)

       - Phép hành Đạo Phật-Giáo, dường như ra sái hết, tương tự như gần biến "Tả-Đạo-Bàn-Môn". Kỳ truyền đă thất. Chư-Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm luật Thần-Tú th́ đương mong mỏi về Tây- Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, th́ cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. (TNHT ngày 5-6-1926 Q1 trang 23).

       Thầy đă dạy rơ như vậy mà sao chưa chịu hiểu?

       Do các Thánh Ngôn trên, ta có thể khẳng định và  trả lời ngay cho câu hỏi đầu bài AI CÓ LỢI VÀ AI CÓ HẠI TRONG PHƯƠNG TU NGOÀI GIÁO PHÁP  tức đi con đường thất chơn truyền, người tín hữu hoàn toàn không có lợi ǵ cả về phần linh hồn. Do đó đi theo con đường thất pháp là đi theo con đường vô ích.

       Vào Đạo phải tùng Luật Pháp Đạo. Không muốn vinh-huê cùng lợi-lộc sao lại không theo Thầy (Cha Trời)?. Dù theo Đạo hay theo vinh-huê lợi-lộc, cuối cùng cũng phải chết. Vinh-huê lợi-lộc hiện nay không chỉ ngoài đời mà nó đă len sâu vào trong mối Đạo Trời. Phẩm tước được ban ngoài giáo pháp, người thụ nhận được lợi ǵ mà cũng mang tiếng đi tu? Nếu muốn vinh-huê lợi-lộc ta tha hồ kiếm ngoài đời, sao không làm mà lại chui vào cửa Đạo để kiếm?. Tại sao người đứng đầu Hội Thánh lại chủ trương đi ngoài giáo pháp? Các Ngài không hề nao núng sửa đổi khi nhơn sanh rên la thống thiết lên tiếng góp ư giúp hay? Khi quyết định cho Đạo đi theo con đường duy-vật biện-chứng chư lănh Đạo Hội Thánh là chủ thể hay nạn nhân?

       Dù là chủ-thể hay nạn-nhân, cũng đều là kẻ thù của Đạo. 

       Đạo huynh Nguyên Kiến Sử  hôm 10 Tháng 12 năm 2017 đă trích lời của Đức Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức:· 

     “Sau một thời gian học Đạo và hiểu Đạo có đầy đủ công nghiệp chúng ta được đắc phong vào hàng Chức sắc, mỗi khi có lănh một trọng trách lớn lao nào, th́ nơi trước Bát Quái Đài, trước bàn Hộ Pháp lại một phen minh thệ nữa. Như vậy luật Đạo mới nghiêm minh, trách nhiệm ḿnh mới xứng đáng.

       Nhưng hỡi ôi! Ngày nay cũng có chức sắc Thiên phong thất thệ, th́ khi xác phàm này được vùi sâu trong ḷng đất mẹ, linh hồn chúng ta biết có được về chầu ĐẠI TỪ PHỤ hay không ? Hay đă bị Ngũ lôi tru diệt v́ thất thệ ?

       Ḱa xem ngoài ṿng thế sự, chánh phủ nào cũng lấy lời minh thệ làm căn bản để trói buộc sự gian dối của ḷng người, để kềm chế sự ngoan cố của người đời mà buộc phải nói lên sự thật từ đáy ḷng ḿnh. Như chúng ta đă thấy, những vị Quốc trưởng, Thủ tướng, Tổng trưởng, các vị Tướng lănh mỗi khi đặt ḿnh vào cương vị nào đó cũng c̣n hô to khẩu hiệu : Tuyên thệ trước quốc dân. Trong mỗi phiên toà, trước khi đem ra phân xử, quan toà buộc phạm nhân hay nhân chứng đưa tay lên làm thề trước đă rồi mới cung khai hoặc trả lời những câu toà hỏi. Cho đến mấy vị Quan toà, Trạng sư, Biện lư, Lục sự và các vị Thông ngôn hăy c̣n phải minh thệ thay. Thậm chí như chúng ta thường thấy trong chốn thôn quê hẻo lánh, những người ít học mỗi khi có chuyện xích mích nhau cũng c̣n đem đến đ́nh chùa nào linh thiêng nhất thề trước Thần linh để nói ra sự thật. Người ở đời họ chưa biết chắc trên cơi Thiêng liêng có Thần Thánh Tiên Phật mà họ c̣n dám nhờ cậy các Đấng xét soi cho họ, huống chi chúng ta đă biết chắc chắn rằng : Trên cơi hư vô thăm thẳm kia, trên chín tầng mây bạc kia có một đấng Toàn năng, Toàn tri, có một ông Đại Từ, Đại Bi hằng mong con cái của Người sớm biết Đạo Trời mà ăn năn hối lỗi để bồi công chuộc quả mà qui hồi cựu vị, nếu chúng ta chẳng tin th́ c̣n tin ai hơn nữa ?

       C̣n như trong hàng Chức sắc Thiên phong, có phận sự d́u dắt con cái của Thầy biết giữ ǵn luật đạo, biết học lời Thánh giáo, lại c̣n nghe theo tả đạo bàn môn, làm nên tội lỗi tày trời, chư vị ấy chắc đă quên ngọn búa Ngũ lôi và câu "tận đoạ Tam Đồ bất năng thoát tục" mà họ đă thề trước oai linh.

       - Đức Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức –" 

       Cũng Bài viết của Đạo huynh Nguyên Kiến Sử hôm 11 Tháng 12 năm 2017 ·đă trích lời Thánh Ngôn của Chưởng Đạo Nguyệt Tâm chơn Nhơn như sau: 

       “Phàm luật pháp lập thành đều tùy sở dụng buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, đông tây tương thân tương ái, bởi cớ mà luật pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thể dùng một mặt luật pháp nào mà thay vào một cơ sở khác hành vi cho đặng, cần th́ mới lập c̣n vô ích th́ bỏ. Vậy các luật pháp của Chí Tôn đă đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho Chánh giáo của Người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng th́ Đạo thành, c̣n nghịch th́ Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền hành Hội Thánh, thảng có một người nghịch th́ làm rối loạn chơn truyền.

       Kẻ nghịch cùng thế Đạo, th́ tội trục ngoại xă hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, c̣n kẻ nghịch cùng Đạo Pháp th́ tội trục ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày quyền Thiêng liêng tận diệt.

       Chúng ta từ đây coi kẻ phạm luật pháp như thù địch của Đạo, dùng phương trừ khử. Bần Đạo đă thọ sắc lịnh Ngọc Hư lo chuyển Pháp th́ không phương tha thứ điều phạm bao giờ.

       - Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn –

        Xem tại https://www.facebook.com/su.kiennguyen. 

       Chư huynh tỷ xem xong ư nghĩa của hai lời dạy trên nó giống chư chức-sắc hiện nay của Đạo không? Dĩ nhiên, những người nghịch Đạo ấy là tội đồ của càn khôn vũ trụ v́ trên nghịch ư Thầy dưới nghịch lại nhơn sanh cho nên câu “Trời không dung, đất không tha” áp dụng cho họ là quá đúng.

       Những ai đă đặt hết niềm tin vào hai Đại Hội này th́ kết quả vẫn con số không. Thôi th́ đành thất vọng mạnh ai nấy giữ linh hồn của ḿnh. Chỉ tội cho nhơn sanh sanh nhằm buổi Đạo trời khai mở, lại gặp lúc người lănh đạo mối Đạo của Trời không c̣n tin, không c̣n sợ Trời. Họ đi vào con đường thất pháp. Người mới vào Đạo làm sao biết được đâu là chơn Đạo đâu là giả Đạo?

       Trở lại đời thường riêng mỗi cá nhân của một tín đồ ngoan Đạo, ta tự hỏi : “ai có lợi và ai có hại trong phương tu ngoài giáo pháp?”.

       Để trả lời được câu hỏi này ta phải hiểu rơ tại sao Tam Giáo đă có từ nhiều ngàn năm trước mà nay Chí Tôn phải nhọc công khai mối Đạo mới rồi chỉ lấy tinh hoa của Tam Giáo hiệp lại? V́ Tam Giáo ngày xưa đă thất chơn truyền, không cơ quan nào bảo thủ. Chính v́ vậy mà Chí Tôn phải nhọc công sai chư Thần Thánh Tiên Phật xuống thế khai Tam Kỳ Phổ Độ. Ta tu theo pháp-môn Tam Kỳ mà không tùng Pháp-Điều Tam Kỳ Phổ Độ th́ làm sao giải thoát cho đặng? Chẳng phải là uổng công lắm sao?

       Chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ trương vô thần của Karl Max đă không cho phép người tín đồ tin có thế giới thiêng liêng. Họ cho tôn giáo là liều thuốc phiện, ai dính vào ắt là phải nghiện! Sự phát triển của Đạo Cao Đài hiện tại và thời gian gần đây đă chứng ḿnh điều đó. Tất cả những việc làm của Hội Thánh và các cấp ở địa phương đều chỉ là việc làm một đoàn thể của MTTQ. Mọi thành tích đều được qui đổi và cụ thể hóa bằng những con số: Trong báo cáo Hội Thánh đă tường tŕnh hằng năm kết quả xây mới được bao nhiêu Thánh Thất, sửa chửa bao nhiêu, thu được bao nhiêu, chi bao nhiêu, v.v. Có phải Đạo Cao Đài đang được tồn tại phát triển theo chủ-nghĩa duy-vật không?. Người có lợi trong phương tu này dĩ nhiên là nhà nước. Sự lớn mạnh về vật chất của Cao Đài sẽ được báo cáo cho thế giới hiểu Đạo được tự do tín ngưỡng. Thật sự tín ngưỡng không phải là phát triển vật chất; mà chính là phát triển đức tin của ḿnh. Cái lợi của nhà nước là cho phát triển Cao Đài theo định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa. Ngược lại chư môn đệ của Chí Tôn phải bị tận đọa tam đồ bất năng thoát tục v́ thất thệ.

       Đức Chí Tôn đă dạy rơ:

       Bạch ngọc từ xưa đă ngự rồi

       Đâu cần hạ giới vọng cao ngôi.

       Sang hèn trối kệ tâm là quí.

       Tâm ấy ṭa sen của Lăo ngồi.

       Chí Tôn chỉ cần cái tâm Đạo của chư môn đệ chứ không cần cái cơ sở vật chất đồ sộ. Cái tâm Đạo thể hiện bằng sự trọn tin, trọn vâng lời dạy của Chí Tôn. Chúng ta xây nhiều Thánh Thất Điện Thờ cho nhơn sanh cúng bái Chí-Tôn Phật-Mẫu rồi đi dạy nhơn sanh không tùng Luật Pháp của Chí Tôn Phật Mẫu th́ các chùa lớn chùa đẹp có ư nghĩa ǵ trong việc phổ độ chúng sanh hướng Đạo?

       Việc xây dựng cơ sở thờ tự mới do tiền của và công sức cả nhơn sanh chung góp. Do không có luật pháp, thiếu nghiêm minh kiểm soát nên số tiền không được đưa hết cho công tŕnh mà đă lọt vào túi riêng vị Cai quản đứng đầu Họ Đạo. Đă có rất nhiều đơn thưa các vụ tiêu cực này trong kỳ Đại Hội vừa qua của Đạo.

       Đó là nói về những chức-sắc tiêu cực. C̣n các chức-sắc tích cực giữ trong sạch có ḷng lo cho Đạo có hưởng được lợi ích ǵ về phần thiêng liêng không? Không có ǵ cả! Đúng như câu Thánh Ngôn “Lắm kẻ đă chịu khổ hạnh hành Đạo... Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, v́ vậy mà TA rất đau ḷng. (TNHT ngày 5-6-1926 Q1 trang 22) ”.

       Kết Luận: Luật Pháp Đạo là khuông vàng thước ngọc cho nhơn sanh noi đó mà lập vị cho ḿnh để trở về Chí Tôn. Quyết chí theo Thầy nhưng không nghe lời Thầy, không tùng giáo pháp của Thầy th́ không có ích lợi ǵ. Có nhiều lư luận cho rằng sống trong đất nước phải tùng luật nước. Nhưng nhà nước đă cho người dân được tự do tín ngưỡng. Ta tùng đúng luật pháp chơn truyền của Đạo có vi phạm luật pháp nhà nước không? Ai cũng khẳng định là không. Tự ta phá luật pháp rồi đổ thừa cho nhà nước là tội lỗi của người đứng đầu Hội Thánh. Thành viên trong Hội Thánh tại thế cũng chỉ là một con người nên có sai có đúng, cũng chịu sự phán xét cá nhân theo luật pháp Thiên Điều. Hội Thánh không chịu tội thay cho ta trước ṭa phán xét. Ta làm sai là ta chịu. Câu minh thệ của ta hứa với Chí Tôn là “…ǵn luật Lệ Cao Đài..,” chứ không minh thệ tùng lịnh Hội Thánh  nhứt là khi Hội Thánh phạm pháp luật Đạo.

       Xin mượn bài thi  của Đức Lư Giáo Tông dạy để kết thúc bài viết:

       “Phải giữ chơn-linh đặng trọn lành,

       Ngọc-Hư toàn ngự đấng tinh-anh,

       Luật điều Cổ-Phật không chừa tội,

       H́nh phạt Chí Tôn chẳng vị t́nh.

       Chánh-trực kinh oai loài giả dối,

       Công-b́nh vùa sức kẻ chơn-thành.

       Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn.

       Biết sợ xin khuyên cẩn thận ḿnh”.

       (Thi Văn Dạy Đạo QII trang114)

Sài G̣n, ngày 5 tháng 11 Đinh Dậu

Ngô Văn Trí

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634