ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

LẬP TRƯỜNG KHỐI NHƠN SANH VỀ ĐẠO LỊNH 01/1979.

“Tính pháp lư & Ngưng cơ bút”.

 

Kính thưa quí chức sắc, chức việc và đồng đạo.

Đạo Lịnh 01/1979 ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) của Hội Thánh Cao Đài đă tạo ra nhiều ngôn luận khác nhau. KNS không tham gia thảo luận bởi v́ ĐL 01/1979 là nạn nhân, mà thủ phạm là Bản Án Cao Đài. KNS chỉ tŕnh bày quan điểm về tính pháp lư và việc qui kết ĐL 01 ngưng cơ bút.

A/- TÍNH PHÁP LƯ ĐL 01/1979.

Chúng tôi xin phép tŕnh bày từng phần như sau:

I/- Mười một ấn kư.

ĐL 01/1979 được kư tại Ṭa Thánh. Có 02 diện kư: lănh đạo lưỡng đài (thay mặt Hội Thánh) và cấp vâng lịnh ban hành và thi hành.

Lănh đạo lưỡng đài có 03 vị:

./ Thượng Đầu Sư CTĐ, Thượng Sáng Thanh (Ấn Kư).

./- Ngọc Đầu Sư CTĐ, Ngọc Nhượng Thanh (Ấn Kư).

./- Q. Chưởng Quản HTĐ Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (Ấn Kư).

Vâng lịnh thi hành và ban hành

./-     Quyền Thái Chánh Phối Sư, Thái Hiểu Thanh (Ấn kư).

./-    Quyền Thượng CPS Thượng Trọng Thanh (Ấn kư).

./-    TM. Quyền Ngọc Chánh Phối Sư;  Q.Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh (Ấn Kư).

 ./-   Quyền Nữ Chánh Phối Sư Lê Hương Tiếu (Ấn kư).

./-   Q. Chưởng Quản Phước Thiện Nam phái Chơn Nhơn Đặng Văn Chương. (Ấn Kư).

./-   P. Chưởng Quản Phước Thiện Nữ phái;  Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo. (Ấn Kư).

./-    T Thống Lại Viện CTĐ Phối Sư Ngọc Đại Thanh. (Ấn Kư).

./-   T Thống Lại Viện PT. Nữ Chơn Nhơn Trần Thị Lư (Ấn Kư).

Nh́n vào 11 ấn kư trên đây được kư tại Ṭa Thánh mà không nh́n nhận ĐL 01/1979 là của Hội Thánh th́ quả là khó hiểu quá chừng.

II/- Quyền năng dây sắc lịnh.

Một số vị khẳng định rằng theo Pháp Chánh Truyền th́ Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư không có quyền kư Đạo Lịnh 01/1979. Đính kèm theo đó là văn bút của một số đồng đạo...

Xin thưa rằng PCT chú giải phần Hiệp Thiên Đài qui định:

PCT: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền th́ ắt có trọng phạt".

CHÚ GIẢI: V́ lời khuyên của Thầy mà Đức Lư Giáo Tông xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Đạo, lại muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Đồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mang dây sắc lịnh vào ḿnh mà hành chánh nơi nào, th́ phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng phải ch́u theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội, lại buộc cả Chức Sắc nào đă thọ quyền của Hiệp Thiên Đài cũng phải minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh.

 Theo trích đoạn trên đây th́ quyền năng của dây sắc lịnh là vô cùng trọng hệ. Theo PCT th́ chỉ có 15 phẩm có dây sắc lịnh. Mười lăm phẩm đó là Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân (xem phần đạo phục chức sắc Hiệp Thiên Đài).

Khi tấn phong phẩm Bảo Đạo cho Ngài Hồ Tấn Khoa Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương có dạy rơ: Ngài Hồ Tấn Khoa có trách nhiệm về mặt hữu h́nh c̣n phần thiêng liêng th́ Ngài Ca Bảo Đạo vẫn giữ.

Cho nên chính Ngài Hồ Bảo Đạo cũng nói rơ Ngài thuộc về thế hệ thứ nh́ hay chỉ có một nữa thời quân. Do vậy mà một số vị cho rằng Ngài không đầy đủ quyền Bảo Đạo... Chúng tôi xin thưa:

Khi đảnh lễ Đức Chí Tôn Ngài Hồ Bảo Đạo mặc đại phục có dây sắc lịnh hẳn hoi th́ Ngài có đầy đủ quyền hành theo dây sắc lịnh ban cho.

Quyền năng dây sắc lịnh th́ đă định rơ. Vậy Ngài Hồ Bảo Đạo kư tên trong Đạo Lịnh 01/1979 nằm trong dự liệu của Pháp Chánh Truyền.

III/- BẦU ĐỘC DƯỢC CỦA ÔNG LÊ MINH KHUYÊN.

Nhân sự chi phái 1997 (HĐCQ) đang ra sức đầu độc dư luận bằng bầu độc dược mang tên: Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên có dây sắc lịnh nên họ phải cúi đầu vâng lịnh.

Vậy sự thật thế nào? xin xem Hiến Pháp Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Điều Thứ Sáu qui định:

Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hay của Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi ḿnh trong lúc hành sự, nhưng phải theo Chi của vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hay của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây Sắc Lịnh phải được ghi rơ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ cho đương sự.

@@@

Qua qui định trên đây đă làm rơ 02 việc là CÓ dây sắc lịnh và THỌ NHẬN dây sắc lịnh.

./- CÓ dây sắc lịnh là do Pháp Chánh Truyền ban cho (15 phẩm).

./- THỌ NHẬN dây sắc lịnh là do nơi điều thứ sáu trên đây.

Thánh Lịnh ban dây sắc lịnh qui định: chỉ có giá trị trong phạm vi thánh lịnh. Khi xong phận sự trong Thánh Lịnh th́ đương nhiên dây sắc lịnh phải được giao hồi. Ông Khuyên lư luận rằng: Dây sắc lịnh của ông không có Thánh Lịnh thu hồi nên được xài suốt đời... là lư luận rất bá đạo để gạt người không biết. Thánh Lịnh th́ đă có ghi rơ làm chuyện ǵ. Ông Lê Minh Khuyên không bao giờ tŕnh ra được một Thánh Lịnh cho phép ông Khuyên mang dây sắc lịnh suốt đời. Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên mang dây sắc lịnh là hoàn toàn trái luật đạo (hàng giả).

B/- NGƯNG CƠ BÚT & ĐẠO LỊNH 01/1979.

Chúng tôi tŕnh bày 02 phần: Hội Thánh chủ động ngưng cơ bút và pháp luật đạo được bảo tồn.

I/- Hội Thánh chủ động xin với Thiêng Liêng ngưng cơ bút.

Nghị quyết 297 ngày 01-10- Đinh Tỵ (11-11-1977) của Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam về chánh sách đối với tôn giáo.

Qui định khoản 3 phần 6: Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp thuận trước. Tuỳ theo phạm vi hoạt động Tôn giáo của những người nầy  trong một Xă, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố mà Uỷ Ban Nhân Dân Xă Huyện Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận. Nếu phạm vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều Tỉnh th́ phải do Thủ Tướng Chánh Phủ quyết định.

Ngài Hồ Bảo Đạo viết trong Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo:

Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là ở chổ Cầu Phong, Cầu Thăng cho Chức Sắc phải do cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do chánh quyền chấp thuận trước như vậy th́ Đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần.

V́ lẽ đó trong bản phúc sự chung niên kỳ đó, đệ tử có tŕnh rằng bản Nghị quyết số 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặc chẽ, không phương cựa quậy và từ đó đến nay đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ư ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để giử giá trị thiêng liêng cao quí của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục.

Có lẽ ǵ đó mà qua đầu năm Mậu Ngũ (tức năm 1978) chánh quyền Cộng Sản Tây Ninh phát động chiến dịch để lên án Đức Hộ Pháp và các vị lănh Đạo tối cao của Đạo Cao Đài Tây Ninh...

@@@

Tóm lại: Do nghị quyết 297 nên Hội Thánh không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục và chủ động ngưng cơ bút ngày 23-12-Đinh Tỵ (31-01-1978). Rồi chính quyền ra Bản Án Cao Đài (20-09-1978); kế đến quyết nghị ngày 23-12-1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1 (Điều 03 và 04).

Ngày 12-02- 1979 Hội Thánh ra Thông tri số 01.

Ngày 01-03-1979 Hội Thánh ra Đạo Lịnh 01.

Quyết nghị ngày 23-12-1978  của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh Điều 03:... nghiêm cấm cơ bút là thừa. Hội Thánh đă chủ động ngưng cơ bút trước đó 08 tháng rồi c̣n cấm cái chi??? Nghị quyết khác nào người đi xin làm đốc công của một công tŕnh đă xong.

Vậy qui kết cho ĐL 01/1979 ngưng cơ bút là sai.

Nhứt vi u ám tất giai văn (một điểm nhỏ c̣n chưa rơ cũng phải minh bạch ra.

Thời đại internet không có chổ cho sự che dấu. Chúng tôi đă liệt kê các sự việc xăy ra theo thứ tự thời gian rất minh bạch.

II/- Bảo tồn kho binh khí.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 02 trang 91 ngày 09-04-Giáp Tuất (1934) Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung dạy:

Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến, đặng hội-hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng pḥ-loan trễ-nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là về việc Diêu-Tŕ-Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn-sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín-ngưỡng. Chớ chi thất tại tà-quyền, th́ có mấy em trừ-khử, nhưng tại nơi đồng-tử th́ mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê-tín.

Nếu cơ bút thất tại đồng tử th́ đến Bà Thất Nương c̣n không phương giải nạn cho người mê tín th́ môn đệ Chí Tôn c̣n thây phàm xác thịt làm sao giải đặng cho phần đông vốn là người dễ tin nơi cơ bút?

Nếu c̣n cơ bút th́ tà quyền tạo áp lực lập một đàn cơ nơi cung Đạo và đưa đồng tử vào rồi cơ dạy phải làm những việc y như chi phái 1997 đă làm th́ môn đệ Chí Tôn hết phương đối phó. Cơ bút nơi cung Đạo  nào dám phủ nhận? Chừng đó Đạo mới vô phương cứu chữa.

Đức Lư Đại Tiên có dạy:... Pháp luật đạo là binh khí diệt tà quyền. Chính v́ Hội Thánh ngưng cơ bút nên binh khí diệt tà quyền (là pháp luật đạo) c̣n đầy đủ, không bị hàng giả, hàng dơm trà trộn vào (chi phái 1997 chiếm chùa) th́ việc phục hồi cơ đạo chỉ c̣n là thời gian.

Xă hội phàm trần có thời kỳ chánh và thời kỳ vô chánh. Thời chánh th́ cơ bút có lợi cho Đạo. Thời kỳ vô chánh th́ cơ bút chỉ có hại cho Đạo. Hội Thánh đă quyết định như vậy, chúng tôi theo văn bản của Hội Thánh th́ ai có chê cũng đành chịu. Hội Thánh c̣n bị chê th́ cá nhân ḿnh có bị chê cũng chẳng xấu hổ chi (cười). Nói cho cùng nước KNS đă mua bảo kê theo Hội Thánh có ai bắt đền th́ có Hội Thánh lo.

KNS tập trung lo gỡ bỏ Bản Án Cao Đài (là thủ phạm) và kính trọng nạn nhân là Đạo Lịnh 01/1979 và Hội Thánh.

Người không tán thành có quyền tự do đưa ra ngôn luận khác. Chúng tôi miễn tranh luận. Phải quấy rồi đây khi cơ đạo phục hồi sẽ được đưa ra Đại Hội Nhơn Sanh định đoạt.

Việt Nam ngày 06-06-Giáp Ngọ.

(02-07-2014).

Khối Nhơn Sanh.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634